fbpx
 • Online előadás (2021. január 9.) „Szüntelenül imádkozzatok!” – Bevezetés az ima misztériumába 1. rész 109 perc • az ima jelentősége • a modern kori „ima-válság” • az ima mint misztérium • Krisztus megtanít imádkozni • az ima hét fokozata • Miért imádkozott Jézus Krisztus? • Jézus Krisztus imádságának helyszínei • Jézus Krisztus forradalmasítja az imát • a keresztény ima titkai • együtt imádkozni Krisztussal • a hegyen imádkozás szimbolikája • Krisztus az ima új formájáról • az első új ima: a Miatyánk
 • Online előadás (2021. január 16.) Hit, Remény, Szeretet – Isteni erények a szellemtudomány fényében 120 perc
 • Online előadás (2020. december 12.) „Mondottam, ember: Küzdj, és bízva bízzál!” – Gondolatok a bizalomról a pszichológia, a filozófia és a vallások tükrében 3. rész 84 perc • a türelem jelentősége • bizalommal várakozni tudni • Isten és az idő • Isten mindig tökéletesen időzít - Lázár feltámasztásának tanulságai • várakozni Isten várótermében - tipikus negatív gondolatok és azok feloldása • a hit és a bizalom közötti különbség • bizalom az Életben, a Létezésben, Istenben • a naivitás és a bizalom közötti különbség • a Létezés / Isten gondoskodik rólunk • a gondolkodásba vetett bizalom jelentősége • a szellemi gondolatok iránti bizalom • a Szellem iránti bizalmatlanság és annak következményei • a Szellem iránti bizalom kifejlesztése
 • Online előadás (2020. december 5.) Hét lépés Isten felé – Karácsonyi gondolatok hitről, kegyelemről, szeretetről 113 perc • az emberi lélekben felmerülő hiányérzet és annak megnyilvánulási formái • belső munka ezzel a hiányérzettel • az ember ontológiai otthontalansága • a Hiányolt, akire a hiányérzet utal • az ember mint szó Isten teremtő beszédében • Isten felfedezése, az isteni ajándékok élvezete • Isten kéréseinek megismerése az Ő törvényeiben • a szeretetből fakadó engedelmesség jelentősége • Isten elrejtőzésének átélése, a lélek sötét éjszakája • az Isteni Kegyelem felfedezése és befogadása • Isten Fényében látni mindent • a keresztény megvilágosodás jellemzői • egység-élmény Istennel a szeretetben • hét lépés Isten felé a keresztény beavatási úton
 • Online előadás (2020. november 14.) „Mondottam, ember: Küzdj, és bízva bízzál!” – Gondolatok a bizalomról a pszichológia, a filozófia és a vallások tükrében 2. rész Ízelítő a témákból: •    a bizalom megalapozása gyerekkorban •    a gyermekkori bizalomvesztés lehetséges főbb okai (szükségletek sérülése, szülői hazugság, szeretett személy elvesztése stb.) •    a gyermekkori bizalomvesztés megelőzése és gyógyítása •    a bizalom mint az ember alaptermészetének része •    a kételkedés és a bizalom kapcsolata •    a tények és a valóság, a modern kor tény-fanatikussága •    a kételkedés, illetve a bizalom útján megismerhető igazság •    „kétség-felhők” és „bizalom-Nap” az emberi lélekben •    a meditáció jelentősége a bizalom helyreállításában •    kétféle embertípus a bizalom szempontjából, az arany középút megtalálása •    bizalom Istenben •    életünk Istenre bízása
 • 2020.11.01. Napfényes Rendezvényterem 92 perc • Mindenszentek ünnepének jelentősége • önvizsgálati kérdések Mindenszentekkor • bibliai idézetek a szentségről • Isten az, aki megszentel • híres emberek gondolatai a szentségről • a szentség tíz alapvonása - a szeretetben való növekedés - Isten mint életünk középpontja - törekvés mindenki üdvére - minden nap keresni a kapcsolatot az Égiekkel - a pillanat szentségének átélése - az Isten általi szeretettség megélése - helyes viszony a fájdalomhoz és a szenvedéshez - a saját akarat átadása Istennek - a helyes szabadság kialakítására törekvés - Hagyjuk, hogy Krisztus átformáljon!
 • Online előadás (2020. október 24.) Rafael Arkangyal a szellemtudomány fényében 80 perc Ízelítő a témákból:
  • a Jelenlét Angyalai
  • Rafael a vallási hagyományban
  • Rafael, a Merkúr-arkangyal
  • Mikor érdemes Rafael segítségét kérni?
  • röpimák Rafael Arkangyalhoz
  • a Rafaellel való kapcsolat segítése
  • a Jelenlét Angyalai mint Krisztus négy arca
  • Rafael, a transzformáció arkangyala
  • a Rafael-korszak szellemi áramlatai
  • Rafael Arkangyal attribútumai
  • Krisztus a világgyógyító
 • Online előadás (2020. október 17.) „Mondottam, ember: Küzdj, és bízva bízzál!” – Gondolatok a bizalomról a pszichológia, a filozófia és a vallások tükrében 98 perc Ízelítő a témákból: •    a bizalom négy fő iránya •    az önmagammal és az emberekkel kapcsolatos bizalom néhány alterülete •    a bizalom hét fő tényezője •    a bizalom tíz magatartásformája •    kapcsolat az önbizalom és a mások iránti bizalom között •    az önbizalom néhány alapelve •    Mi fakad az önbizalomból és az önbizalomhiányból? •    tíz tanács az önbizalom-erősítéshez •    a bizalom spirituális megközelítése –    a bizalom és a szív –    a bizalom átalakító ereje –    a bizalom és a szentség kapcsolata –    a bizalom mint hitvallás –    „mindenki bizalomra méltó” –    az ok nélküli bizalom mint a tiszta szeretet egyik megnyilvánulása
 • 2020.09.05. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 206 perc
  • a Hold holisztikus megközelítése
  • a Hold-kapuk szerepe
  • holdfogyatkozás és napfogyatkozás
  • a növekvő és a fogyó Hold hatása
  • a Hold és a táplálkozás
  • a Hold keletkezése
  • a Hold-kiválás jelentősége
  • a Hold-szféra és az elementális világ
  • a köztes lét a Hold-szférában
  • Hold-év és Nap-év, a 12 szent nap jelentősége
  • Gábriel mint a Hold-arkangyal ismérvei
  • röpimák Gábriel arkangyalhoz
  • feladatok és lehetőségek a Hold évében, 2020-ban
  • a Hold és a bizalom, a Hold és a Belső Gyermek
  • az anyai minőség szentháromsága
  • a Holddal összefüggő betegségek
  • a Hold és a meditációk
  • önismereti kérdések a Hold évéhez
  • a Hold-erők felvétele
  • Rudolf Steiner Hold-pecsétje és Hold-mantrái
 • 2020.08.08. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 82 perc · elengedés és elfogadás a „négyes alap” szerint · az elengedés és az elfogadás összefüggése a bölcsességgel, a szabadsággal és a szeretettel · a túlzásba vitt ragaszkodás/függőség okozta problémák · az elengedés művészetének kifejlesztése a fogyasztói társadalomban · belső gyarapodás a téves önazonosítások felszámolása révén · alapvető elengednivalók (félelem, irigység, figyelmetlenség, perfekcionizmus, elvárás) · az elfogadás mint „igent-mondás” · a jelen pillanat szentsége, misztériuma · az ösztönös szeretettől a megismerő szeretetig · az elfogadás és a hit: az Isten általi elfogadottság · a kritika mint belső gyengeség · az elfogadás vertikális iránya, szellemi aspektusai · az elfogadás mantrája · a szeretet alkímiája: a tagadás átalakítása igenléssé Ez az előadás a témában elhangzott korábbi előadások (698, 703, 845) ismétlő összefoglalása, illetve kivonata.
 • 2020.08.08. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 107 perc • a karma mint kozmikus törvény • a karma főbb összetevői • karmikus összefüggések a jelenlegi és a következő élet között az emberi testek szempontjából • főbb karmatípusok • a karmikus gondolkodásmód jellemzői • a karma helyes megközelítése • a karma mint szociális erő • Hold-karma és Nap-karma • az első találkozás jelentősége • pozitív karmikus lánc és negatív karmikus kör • tudatállapotok és a szellemi kutatás • Rudolf Steiner által kikutatott inkarnációs láncok • az idő előtti karmikus információk hatása • a karmával való munka az alvás során • a felébredés jelentősége • a karmikus álmok jelentősége • a karmikus betegségekről • a legfőbb karmaoldók
 • 2020.05.30. 85 perc
  • Miben számíthatunk a Szent Szellem segítségére?
  • Hogyan kérjük a Szent Szellem eljövetelét?
  • a Szent Szellem befogadásának következményei
  • a pünkösdi élmény mint keresztény megvilágosodás
  • Pünkösd és az újfajta keresztény beavatás
  • Pünkösd mint a közösségalkotás ünnepe
  • Mi a különbség a keresztény közösség és a krisztusi közösség között?
  • a krisztusi közösség 10 aranyszabálya
 • 2020.05.16. · a XVII. században bekövetkező materialista fordulat szellemi oka · az ember szellemi süllyedésének fázisai a korokon át · az ember szellemi felemelkedésének lépcsőfokai · a szellemi megtalálása önmagunkban · a szellemi megismerés akadályai · a szabad ember jellemzői · Isten viszonya az ember szabadságához · az ember megnyilvánulásainak összhangja a létsíkok törvényeivel · az önzőség legyőzése · az ember szellemi érettségének egyik fokmérője · a kötelezettségek és a szabadság viszonya · az emberiség szellemi adósságának törlesztése · az imaginációs tudat megalapozása, jellemzői és fokozatai · út az ÉN-imaginációtól a Krisztus-imaginációig · a szellemi fejlődés 10 fontos alapelve 109 perc
 • 2020.04.26. 83 perc
  • a kapcsolatok jelentősége az ember életében
  • a kapcsolatok négy fő iránya és ezek kihatása egymásra
  • a saját testhez való viszony hatása a párkapcsolat testi szintjére
  • helyes viszony a saját testünkhöz
  • a spirituális fejlődés mint az ellentétek feloldása egyre magasabb szinten
  • a szexualitás mögötti szellemi hajtóerők
  • a szexualitás mint kétélű fegyver
  • a szexualitás mint a szellemi egyesülés fizikai előképe
  • az öröm iránti vágy mély belső indítéka
  • egyesülés testi, lelki és szellemi szinten
  • a szexualitás mint megismerési út
  • öt alapelv egy spirituális párkapcsolathoz - az Isten-kép hatása a párkapcsolatra - egymás sorsának (karmájának) hordozása - párunk valódi arcának meglátása - szellemi üzenetek közvetítése társunknak - egymás megáldása
 • 2020.04.19. 100 perc
  • Fehérvasárnap mint az Isteni Irgalmasság ünnepe
  • az irgalmasság hét lelki cselekedetéről
  • meginteni az eltévelyedetteket -„egymásra vagyunk bízva” – nem lehetünk közönyösek egymás iránt -a figyelmeztetés fokozatai
  • tanítani a tudatlanokat -az égi kincsek megosztása – hozzásegíteni másokat a szellemi tudáshoz -az élő tanítás jelentősége
  • tanácsot adni a kételkedőknek -az empátia és a szabadon hagyás jelentősége -Krisztus mint az igazi válasz minden kérdésre
  • a szomorúak megvigasztalása -a szent sírásról – sírni másokért -Krisztus mint a vigasztalás igazi forrása
  • a bántalmakat békével elviselni -az ehhez szükséges lelki erények -hozzájárulás az egész világ békéjéhez
  • megbocsájtani az ellenünk vétkezőknek -a valódi megbocsájtás jellemzői -bántalmazó és áldozat a szellemi megközelítés alapján
  • imádkozni élőkért és holtakért -Kikért érdemes imádkozni? -a „szüntelen imádkozás” jelentősége
 • 2020.04.10. 86 perc • Jézus keresztfán elhangzott mondásainak jelentősége • Első mondás: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” - megbocsájtani a szenvedés közepette is - a tudatlanság és a bűn kapcsolata - az Isteni Kegyelem megszületése - az igazi megbocsájtás három eleme - saját magasabb ÉN-ünk keresztre feszítése • Második mondás: „Bizony mondom néked, ma velem leszel a Paradicsomban.” - a bal lator és a jobb lator viselkedése, lelkülete - Jézus válasza mint a remény szavai - a szenvedés közepette is van választása az embernek - a két lator képe mint az emberiség jövőbeli kettészakadásának profetikus szimbóluma • Harmadik mondás: „Asszony, íme, a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád!” - a kereszt alatt állás jelentése a keresztény beavatási úton - Krisztus és a kereszt - félelem a szenvedéstől - áldozathozatal a szeretet jegyében - János és Mária hatása egymásra és ennek gyümölcsei - a vérségi szeretet helyett a szellemi szeretet szintjére lépés • az első három mondás összefüggése a három isteni erénnyel
 • 2020.04.05. 90 perc • Virágvasárnaptól Húsvét vasárnapig – a Nagyhét belső átélésének jelentősége • a virágvasárnapi lelkület és a húsvét vasárnapi lelkület jellemzői • a Nagyhét mint ősképszerű sors-kinyilatkoztatás • rejtett összefüggések a Nagyhét eseményei és Jézus Krisztus három földi évének történései között • Virágvasárnap eseményei - a szamárcsikó története és szimbóluma - „Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” – Jézus mondásának jelentésrétegei - kő-szív és hús-szív - Szűz Mária részvétele a virágvasárnapi eseményekben - Annalia élete és halála - Jézus kemény beszéde a tanítványokhoz Virágvasárnap estéjén - az ünneplő tömeg viselkedése és valódi lelkülete • a Nagyhét mint nagy lehetőség az igazi húsvéti lelkület megszületéséhez az emberben
 • 2020.03.13. Napfényes Rendezvényterem 74 perc • a párkapcsolat öt alappillére • a nő teremtése az Ószövetségben • egység és egyéniség • az intimitás jelentősége a házasságban • a paradicsomi állapotra jellemző „meztelenség” magasabb aspektusai • bűnbeesés és intimitászavar • az intimitás egyik alapja: hibáink és kudarcaink beismerése • az intimitás négy szintje: – testi intimitás o a szexualitás három szintje – érzelmi intimitás o az elfojtott negatív érzelmek következményei o a leggyakoribb érzelmi szükségletek – gondolati intimitás o a leggyakoribb gondolati igények o a gondolati intimitás ismérvei – szellemi intimitás o a szellemi intimitás elősegítése • a harmonikus házasság alapja az intimitás
 • 2020.03.06.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 109 perc

  • a vízenjárás művészete • a vízenjárás bátorságot igényel • megtalálni Krisztust a sötétben is • Jákob és Ézsau története Mózes első könyvéből • „a lélek sötét éjszakája” Jákobnál • győztesek és vesztesek • belső harc „a lélek sötét éjszakájában” • győzelem a „fel-adás” által • Mit kell fel-adnom Istennek? • halál és újjászületés • Forduljunk Istenhez áldásért! • az Isten által adott új név jelentősége • sebet kapni Istentől • a sebeinkhez való hozzáállás • sebeink lehetséges eredete • a sebeink adta ajándékok és lehetőségek
 • 2020.02.28. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 100 perc • a mese jelentőségéről • az ősi mesék szellemi értéke • a játék és a mese kapcsolata • a mese mint a morális érzék felébresztője • javasolt mesék és mítoszok életkor szerint • a játék jelentőségéről • a mese hatásai • reggeli mese és esti mese • a mesék által tanított alapelvek • a mesék gyógyító ereje • főbb mesetípusok • a mesék lehetséges megközelítései • a meseszereplők és a bolygók kapcsolata • a mesemondás művészete • a mesék és a temperamentumok kapcsolata • a szereplők szimbolikája két ismert mesében • a „hol volt, hol nem volt…” mesekezdés szellemi jelentésrétegei „és boldogan éltek, amíg meg nem haltak” – a mesék gyakori befejezésének jelentése szellemi szempontból
 • 2020.02.21. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 113 perc • a karma törvénye • a karmaismeret jelentősége • a karma főbb összetevői • a karmikus gondolkodásmód fő elemei • karma a lélek három szintjén • a karma megfigyelése életünkben • a karma mint jellem-nevelő • a karma helyes és helytelen megközelítése • az irigység és a hazugság karmikus hatásai • az együttérzés és a tisztelet jelentőségéről • az elfojtott irigység és az elfojtott hazudozási hajlam következményei • a spirituális pszichológia alapjai • a helyes viszony a másik ember karmájához • segítségnyújtás az irigység és a hazugság karmája esetén • a karma oldása • a jóakarat és az elégedettség karmikus hatásai • az ember hatása a világ fejlődésére
 • 2020.02.09. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 227 perc • a kommunikáció alapjai • a közlés négy aspektusa: tárgyi, önmegnyilvánulási, kapcsolati, felszólító • helyes kommunikáció a négy aspektus alapján • a befogadás négy füle – a domináns fül jelentősége • a beszéd folyamata – kódolás és dekódolás, értés és félreértés – a befogadás három fázisa – a tiszta kommunikáció elősegítése • az én-üzenetek jelentősége • kommunikáció a nőknél és a férfiaknál – a két nem eltérő sajátosságai – tipikus problémák a férfi-női kommunikációban – javaslatok a férfiak és a nők számára • az önfeltárás művészete • kommunikáció a „VAKOG” alapján – az öt típus (vizuális, auditív, kinesztetikus, olfaktorikus, gusztatorikus) jellemzői – összhangteremtés a „VAKOG” alapján – a VAKOG-típus beazonosítása a szemirányok figyelésével – a szemirányok jelentősége a kineziológiában • kommunikációs aranyszabályok
 • 2020.02.01.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 97 perc

  • a vízenjárás művészete • belső nehézségek a krisztusi úton • a sötétség megjelenése a vízenjárásnál • a sötétség említése a Bibliában • „a lélek sötét éjszakája” • a sötétben látás művészete – kapcsolódás az Égiekhez a nehézségek közepette is • „déli nap” és „éjféli nap” • érett hit és éretlen hit • mitológiai kép: éjszakai utazás a tengeren • Krisztus megismerése négy fő területen • „a három kincs” megtalálása • alászállás az Anya Birodalmába • Ég és Föld násza az emberben • a Nap és a Föld kapcsolata most és a jövőben • az Anya Országa és az Anya Páholy kapcsolata • Szófia-misztériumok a jövőben
 • 2020.01.24.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 115 perc

  • önmagunk megismerésének hét alapkérdése • centrális és periferiális kérdések • a bölcsesség ismérvei – helyes és hiteles válaszadás • a modern világ válságának egyik oka • a megismerés három nagy korszaka – teozófia, filozófia, antropozófia • a filozófia és az antropozófia kapcsolata • Friedrich Nietzsche és Rudolf Steiner mint kortársak • Nietzsche mint „korának legtragikusabb embere” • Nietzsche élete (születésétől az érettségiig) • gondolatok „Fátum és történelem” című műve kapcsán – Végzet és / vagy szabadság? – a szabadság mint felébredés – az ember egyediségének kulcsai – önnevelés és felelősségvállalás • aforizmák Nietzschétől
 • 2020.01.18. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 115 perc • harmonikus kapcsolat önmagunkkal • „Élni” vagy „túlélni”? • a túlélési stratégiák jellemzői • a négy túlélési pozíció ismérvei: (viselkedésminták, hitrendszerek, pszichoszomatikus testi tünetek stb.) – engesztelő – vádaskodó – okoskodó – zavarodott • a túlélési pozíciók átalakítása • javaslatok a különböző típusok számára • a hitelesség (kongruencia) jellemzői • a hitelesség három szintje • az önbecsülés credoja (Virginia Satir)
 • 2020.01.10.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 118 perc

  • a hit erényének kiemelt szerepe • a hitetlenség mélyebb okai • az apatikus ateizmus és a militáns ateizmus jellemzői és mélyebb okai • a szenvedő ateista jellemzői • a morális-szellemi törvények működése • a rossz mint a szabadság ára • Isten és a szenvedés • a János-kereszténység hét titka • Isten áldozata az emberért • Krisztus szenvedéseinek enyhítése • önző és önzetlen spiritualitás • szellemi alapelvek a szenvedésről • az ateizmus további lehetséges formái • az ember igazi szabadsága • az isteni erények szerepe az ember felemelkedésében
 • 2020.01.03.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 104 perc

  • Jézus Krisztus igazi természete • szakadék a fizikai világ és a szellemi világ között • az anyagiban és a szellemiben működő erők viselkedése Krisztus előtt és után • az anyagi és a szellemi egyesülése • a hal-forma jelentései a kereszténységben • Jézus és Krisztus megjelenése a vízenjárás csodájánál • a szellemi élmények három fokozata • a megismerés öt formája • a vízenjárás során fellépő szokatlan észlelés a földi és az égi jelenlévők számára • a megismerés határainak kitágítása • a vízenjárás eseményének időbelisége • az elalvás és az ébredés mint két kiemelt pontja a napnak • a szellemi praxis jelentősége reggel és este • az apostolok vízenjárás-élménye • a hirtelen partot érés titka • a Krisztus-élmény három fokozata • a fő cél: Krisztus megismerése
 • 2019.12.15. Csepeli Munkásotthon 95 perc • a belső Karácsony jelentőségéről • a pásztorok és a királyok fő jellemzői • próféciák a Megváltóról • a Betlehemi Csillag szimbólumának értelmezései • a belső Betlehemi Csillag • a három királyok kiléte • a királyok hármasságának jelentései • a három ajándék szimbolikája • a három király története – elindulásuk, találkozásuk és útjuk Jézushoz – találkozásuk a Szent Családdal – cselekedeteik a hazaúton – ereklyéik későbbi sorsa • a három király párhuzama a három Grál-lovaggal • a történet szimbolikus üzenetei a ma embere számára • ajándékozás egymásnak és az Égiek felé • az ember alaptermészete és életdöntése • Karácsony ünnepének üzenete
 • 2019.12.07.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 87 perc

  • a hajó említése a vízenjárás csodájánál • a hajó megjelenései a János-evangéliumban • a hajó szimbolikus jelentései o a hajó mint élet és halál jelképe o a hajó szimbóluma az ősi kultúrákban és a kereszténységben • a vízenjárás történetének szimbolikája • a vízenjárás művészete • Péter apostol vízenjárása • közelebb kerülni Krisztushoz • Péter vízenjárásának öt pillére • a Krisztusra való odafigyelés • ami elvonja a figyelmet Krisztusról • a vízenjárás három alappillére • önismereti kérdések a vízenjárás csodájához
 • 2019.11.29.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 110 perc

  • a beszéd égi eredete • a Logosz misztériuma • a beszéd elsődleges és másodlagos funkciója • az egyes kultúrkorszakokban domináns csillagképek • beavatás a hang és a beszéd titkaiba • a kommunikáció fejlődése az embernél • az ősnyelv jellegzetességei • az elsődleges nyelvek jellegzetességei • másodlagos nyelvek kialakulása • beszéd a tudati lélek korában • szellemtudományos nyelvújítás a XX. századtól • az emberi beszéd további spirituális aspektusai • a száj pecsétje • a recitálás jelentősége a szertartásoknál • a beszéd kialakítása a leszületés előtt • az ember jövőbeli feladata a beszéddel • szellemi gyakorlatok a beszédhez
 • 2019.11.22.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 100 perc
  Ez „A művészet missziója a szellemtudomány fényében” sorozat 20. része

  • Ady Endre életének főbb eseményei • Ady költészetének újszerűsége és megosztó hatása • Ady gondolatai különböző témákról, illetve gondolatok Ady írásai kapcsán – az életről és az Életről – a nőkről és az örök Nőről – a művészetről – a szívről – a középre kerülésről, a belső újjászületésről – az Istennel való kapcsolatról, az Istennek való önátadásról
 • 2019.11.17. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 226 perc • a beszéd adta lehetőségek • kommunikáció az állat-, illetve a növényvilágban • nem-verbális kommunikáció • a kommunikáció öt szintje a közlés mélysége szerint • a kommunikáció három szabálya a tranzakcióanalízis fényében • az „előírások” szerepe a kommunikációban • gondolatok a metanyelvről • metanyelvi kifejezések, szófordulatok és azok valódi üzenetei • az aktív figyelem jelentősége • az aktív figyelem leggyakoribb akadályai • tanácsok az aktív figyelemhez • a sztrók szerepe a kommunikációban • a dicséret kifejezése és helyes fogadása • a helyes kérdezés titkai • nyitott és zárt kérdések, illetve kerülendő kérdésfajták • a kommunikáció szerepe a megismerő szeretet útján • a helyes kommunikáció aranyszabályai
 • 2019.11.08.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 99 perc

  • a vízen járás története az evangéliumokban • a hét csoda megjelenése a négy evangéliumban • a csodák és az emberi lénytagok kapcsolata • a vízen járás történetének elemzése (Jn. 6:16–6:21) • Krisztus kérése a tanítványok felé • a szellem kérései és a csodák • a víz szimbolikája az ember hármas és négyes felosztásának fényében • az életfolyamatok és a lelki folyamatok uralása • az elemek uralása Krisztus előtt és óta • Krisztus csodáinak három csoportja • a János-evangéliumban szereplő 7 csoda megfelelői a Máté-evangéliumban • a Péter- és János-féle ember jellemzői és beavatási útja • a beavatási út és a szentségek kapcsolata • a csodák, a beavatási szintek és a szentségek kapcsolata • a tiszta gondolkodás jelentőségéről a mai beavatási úton • az Újszövetség holografikus felépítése
 • 2019.10.31.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 113 perc

  • kérdések a halálról, a halál misztériuma • a halál mint egy új élet kezdete • hét szellemi alapelv • szellemi fény a halál után • menny és pokol a köztes létben • a lélek útja a halál után a különböző szférákban • segítségadás a meghalt személy számára – héthetes segítség a köztes létben élőknek • az életvisszanézés • az élet egységének átélése a köztes létben • az állatvilág észlelése és megismerése a köztes létből • az állatok közvetítő szerepe élők és holtak között – a kapcsolatot segítő állatfajok • az állatfajok kihalása korunkban • a földi szeretet köztes létbeli eredete • élők és holtak közötti kapcsolat
 • 2019.10.25. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 93 perc • harmonikus kapcsolat önmagunkkal • önmagunk szeretetének hét forrása • az önkép alapkérdései • a reális énkép jelentősége • az énkép három lényegi eleme: befogadottság-érzés, értékesség-érzés és alkalmasság-érzés • árnyékmunka az énkép elemeivel • a másokhoz való viszonyom átvilágítása • az énkép másodlagos összetevői: külső megjelenés, társadalmi rang, személyes teljesítmény • hamis önazonosítás a másodlagos tényezőkkel • az elsődleges elemek pasztorálpszichológiai összefüggései • az önismeret és az önelfogadás jelentőségéről • a felelősségvállalás és a jelenlét fontosságáról • hét kulcs az önbecsülés növelésére
 • 2019.10.18.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 108 perc

  • a szellemi út keresése • az útkeresés hét módja • Mi a szellemi út? • téves elképzelések a szellemi utakról • a saját szellemi út megtalálása • hét fontos alapelv a szellemi úton járással kapcsolatban • az asztrális és a szellemi különbözősége • a szellemi krízis jelenségéről • helytelen elvárások a szellemi úttal szemben • tizenkét önvizsgálati kérdés a szellemi úttal kapcsolatban • a szellemi út öt alappillére (a szellemi út „aranycsillaga”) • a krisztocentrikus szellemi út fő jellemzői
 • 2019.10.12.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 225 perc

  • a Merkúr fő csillagászati jellemzői • Merkúr az asztrológia megközelítésében – Merkúr típusú foglalkozások – pozitív és negatív Merkúr-tulajdonságok az emberben • az arkangyalok mint Merkúr-lények • Rafael, a Merkúr-arkangyal – a Rafaellel való kapcsolat segítése • Rafael, a transzformáció arkangyala • Merkúr-hatás az alkímiában • Merkúr-hatás az emberben • a Merkúr és a külső-belső mozgás • gyógyítás a Merkúr-hatás alapján • a Merkúr és a belső gyermek – szülői parancsok a horoszkóp alapján • a Merkúr / Szűz és a Merkúr / Ikrek egészségügyi hatásai • a Merkúr keletkezése a szellemtudomány fényében • a Merkúr-szféra eseményei a közteslétben • 2019 – a Merkúr éve – önismereti kérdések a Merkúr-évhez – Merkúr a Skorpió jegyében, a retrográd mozgás aspektusai • Merkúr-mantra és Merkúr-pecsét
 • 2019.10.06.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 108 perc

  • a Kapernaumi Beszéd elemzése – folytatás (Jn. 6:60–71) • a hallgatói, a próba-tanítványi és a tanítványi fokozat jellemzői • a Kapernaumi Beszéd újradöntésre szólít • Krisztus elhagyásának öt oka és ezek jellemzői – a kemény beszéd elutasítása – zúgolódás – megbotránkozás – hitetlenség – árulás • keresztény önvizsgálat az öt aspektus vonatkozásában • a szellemi út „halál-csillaga” és a szellemi út „arany-csillaga” • Krisztus kérdése a tanítványokhoz és Péter válasza – a kérdés célja és a válasz mélyebb jelentésrétegei • Péter hitvallásának szellemi jelentősége, rejtett kapcsolat a szinoptikusok és a János-evangélium között • Péter ingadozása a jánosi és a júdási állapot között • Kempis Tamás Krisztus követéséről
 • 2019.09.28. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 102 perc • Michael arché fő tulajdonságai • a michaeli kinyilatkoztatás fő ismérvei • Michael harca a sárkánnyal • a Mihály-imagináció skorpió-aspektusa • az önmegsemmisítés művészete – „minden napnak megvan a maga keresztje” – a kis én keresztre feszítése – félelmek az önmegsemmisítéstől • Michael és a szabadság • Michael és a földi ember tettei – amihez Michael kapcsolódni tud • Michael három attribútuma – Michael iránymutató tekintete • Michael munkatársává válni • Michael és Ahrimán – Ahrimánt erősítő hatások az emberben – Michaelt erősítő hatások az emberben
 • 2019.09.14.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 196 perc

  • a „Belső Pajzs”-ot alkotó négy alszemélyiség – belső harcos, belső bölcs, belső tápláló, belső gyermek • belső munka az alszemélyiségekkel • a belső gyermek fő tulajdonságai • a sérült belső gyermek ismérvei • a „belső mozi” jellegzetességei • ténylegesen gyógyító és feltöltő tevékenységek • az unalom ismérvei • sérült belső csecsemő és annak gyógyítása • sérült belső kisded és annak gyógyítása • a „tiltakozó sírás” és a „kétségbeesett sírás” jellemzői • mágikus gondolkodás és hamis vigasz – gyakori „hamis vigasz” a felnőtteknél • panaszkodás kontra elfogadás – a krónikus panaszkodás ismérvei • helyes és helytelen reakciók mások fájdalmára • az óvodáskori belső gyermek sérülései és gyógyítása • a belső gyermek gyógyítását segítő tevékenységek, módszerek (összefoglalás)