fbpx
 • 2019.11.22.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 100 perc
  Ez „A művészet missziója a szellemtudomány fényében” sorozat 20. része

  • Ady Endre életének főbb eseményei • Ady költészetének újszerűsége és megosztó hatása • Ady gondolatai különböző témákról, illetve gondolatok Ady írásai kapcsán – az életről és az Életről – a nőkről és az örök Nőről – a művészetről – a szívről – a középre kerülésről, a belső újjászületésről – az Istennel való kapcsolatról, az Istennek való önátadásról
 • 2018.11.23.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 107 perc

  • Wass Albert életének fő eseményei • „nomen est omen” – szellemi tanítások a vasról • Wass Albert jelentős művei • gyakori motívumok Wass Albert műveiben, ezek értelmezése az ősmagyar hagyomány fényében (fa, madár, erdő, hegy stb.) • Wass Albert gondolatai – az igazi világról – a törvényekről – a megbocsájtásról – az igazságról – az örömről – Istenről
 • 2017.03.24.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 107 perc

  • a művészet szellemi forrása • a dráma, a líra és az epika eredete, illetve jellegzetességei • a költészet zenei eleme – deklamálás és recitálás • a költészet és a beszéd kapcsolata • a költészet szellemi eredete • Sík Sándor élete és munkássága dióhéjban • Sík Sándor esztétikája – az ember háromféle magatartása – az esztétikai magatartás jellemzői – az esztétikai élmény jellemzői – az esztétikai élmény három rétege – az esztétikai transzfiguráció – az Esztétikai Abszolútum (Isten) – az esztétika és Krisztus
 • 2017.01.20.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 105 perc

  • az ember testi-lelki-szellemi tápláléka • a művészet mint bizonyíték az érzékfelettire • az építőművészet jelentőségéről – az építészet eredete – a formák jelentősége és forrása – az építészet feladata a jövőben • a ruházkodás művészete – a ruhakészítés művészetének eredete • a szobrászat jelentőségéről – az ember átalakulása a magasabb szférákban • a művészet mint utalás a szellemi világra az építészet, a ruházkodás művészete és a szobrászat összefüggésében • a festészet jelentőségéről – a színlátás szellemi háttere – a színekkel való munka – a jövő festészetének feladatai • a zeneművészet titkai – a „szférák zenéje” és a szervek „belső zenéje” mint a zenei élmény érzékfeletti alapja • új kiteljesedés a művészetben
 • 2016.03.12.
  Balassi Intézet (Bp.) 115 perc

  • Weöres Sándor életének főbb eseményei • A teljesség felé című alkotás mint életművének egyik csúcspontja • Weöres Sándor és Hamvas Béla kapcsolata és annak jelentősége • a költészet 18 szintje Weöres Sándor szerint • néhány fontos téma megjelenése Weöres Sándor költészetében, párhuzamban a szellemtudomány tanításaival – az ész szerepe és jelentősége – luciferi és ahrimáni szétválasztás – az ész mint cél és mint eszköz – a keleti és nyugati megközelítés modern szintézise – „torz gondolkodás” és „tiszta gondolkodás” – az „érzelgősség”-ről – az érzelmek („érzelgősség”) és az érzések főbb jellemzői – a kettő közötti különbségről – az istentagadásról; az emberiség legfőbb problémáinak végső okairól – a szeretetről – gondolatok Istenről – az Istenhez való helytelen viszonyulás egyik gyakori formája – az ember mint Isten gondolata
 • 2015.11.20.
  Balassi Intézet (Bp.) 110 perc

  • a szépség misztériuma • az esztétikai élmény szellemtudományi megközelítése Rudolf Steiner nyomán • a klasszikus és az evangéliumi esztétika különbségei Pilinszky János felfogásában • az alázat szerepe a művészetben • a szépség híd-szerepe a szépség–jóság–igazság hármasságában • alkotó művészet és utánzó művészet – a modern művészet Istentől való elfordulásának következményei • az evangéliumi művészet küldetése és kulcsa • a teremtő képzeletet jelentősége az igazi művészetben • a művész mint személyiségétől függetlenedő közvetítő • a világ megszakadt inkarnációjának beteljesítése a művészet által • a tényektől a valóságig a művészet útján
 • 2015.03.27.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 112 perc

  • a Ring-tetralógia születése és forrásai • három filozófus, aki nagy hatással volt Wagnerre • a tetralógia lehetséges értelmezései – elfogadott megközelítések és szellemtudományi aspektusok • a négy elem megjelenése a Ringben • A Rajna kincse néhány momentumának értelmezése szellemtudományi szempontból • Wotan (Widár) mint az önálló emberi gondolkodás kialakításának segítője • a Barbarossa-monda jelentősége • a Nibelung-monda és a főkorszakok közötti átmenet • az opera egyes szereplőinek összefüggése az egyes főkorszakokhoz tartozó minőségekkel • a nyitány mint az ÉN-tudat megszületésének objektív zenei kifejezése • az északi misztériumiskolák tanításai • az isteni lények új otthona (a Valhalla) mint jelkép • a tetralógia négy részének összefüggése az Atlantisz utáni főkorszak első négy kultúrkorszakával és Wotan négy beavatásával • az „istenek alkonya” mint egy régi korszak lezárulása és egy új világ megszületése Krisztus által
 • 2014.03.14.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 124 perc

  • Rudolf Steiner és a zene • a tudomány, a művészet és a vallás egységének újbóli megteremtése a tudati lélek korában • Eduard Hanslick mint Wagner nagy zenefilozófiai ellenfele • a zene hatása az éteri testre – pozitív és negatív hatású zenék • a wagneri zene forrásai • Richard Wagner életének főbb eseményei • egy sorsdöntő találkozás Wagner életében: Kaspar Hauser • néhány gondolat Wagner Parsifal című operájáról • a Lohengrin című opera szellemi üzenete • a Grál-beavatás három fokozata • a szellem ajándékai a tudati lélek számára
 • 2013.01.18.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 89 perc

  • az evolúcióelmélet és a művészi érzék • az építőművészet és a halál utáni lét • a ruházkodás és a születés előtti lét • a szobrászat és a jelen kapcsolata • a vonalperspektíva és a színperspektíva • a színkör és a fényszögek összefüggései • a színlátás szellemi háttere • a hangok hallásának alapjai • a zene és a kozmikus jelen • a költészet jövőbe mutató szerepe • a dráma, az epika és a líra szellemi háttere • a személyes és a kollektív léptékű művészeti irányzatok
 • 2012.03.16.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 107 perc

  • az ember 12 érzékszervéről • a hallás alapjai a Hold-létben • a hallás hatása régen és ma • a hallás sorsa a köztes létben • az érzékszervek életre keltése • a művészi szineztézia szerepéről • a hanglények kiszabadulása • a hangközök érzékelése különböző korokban • a nóna-, a szeptin-, a kvint- és a tercélmény • a hangok, a hangközök és a bolygószférák • a hangközök és a magasabb tudatállapotok • az asztroszófia és muzikoszófia egyesítéséről • a Krisztus-impulzus megjelenítése a zenében
 • 2011.12.02.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 100 perc

  • az amúzia típusai és okai • az abszulút hallású ember jellemzői • Schopenhauer vélekedései a zenéről • a zene igazi forrása és a szellemi hang • az objektív és a szubjektív zenehallgatás • hangmeditáció: egy hangban való elmélyedés • új kapcsolat az idővel a hangok révén • egy hang szellemi átélése dallamként • a dúr és a moll hangnem keletkezése • a zene feladatának alakulása Európában • az oktáv és az ember testeinek kapcsolata • a zene jövőbeli feladata: a magasabb Én átélése, ami elvezet a Világszellemhez
 • 2011.10.14.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 93 perc

  • a hétféle művészet összehasonlítása • az építészet eredeti jelentősége • az építészet stílusát megszabó tényezők • a szakrális építészet jellegzetességei • az egyiptomi, a görög, és a római építészet • a román és a gótikus stílus • az újkori materialista építészet • az organikus építészet gyökerei • Rudolf Steiner élő épületei • az építőművészet feladatai szellemi szempontból • a régi és az új Goetheanum • az organikus építészet jellemzői • Makovecz Imre életéről és munkásságáról
 • 2011.05.13.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 98 perc

  • az euritmia születésének körülményei • az euritmia mint tudatosan kialakított, szellemből született mozgásművészet • az euritmia mint a Logosz látható formája • emberi testek helyes viszonya az euritmia során • a két lehetséges veszély • a 4 féle éteritás és a 4 domináns érzék szerepe • az euritmia mint szociális művészet • az euritmia mint dinamikus mozgásmeditáció • a helyes beszéd és a tiszta életmód jelentősége • a szép-jó-igaz és a morális impulzusok jelentősége • éteri világ megismerése - az éteri kezek szerepe • Teremtés: isteni euritmia - jövő: emberi euritmia • az euritmia szellemi Lényéről • az euritmia mint keresztény művészet
 • 2011.03.12.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 102 perc

  • a zene helye és szerepe a hét fő művészeten belül • időbeli és térbeli művészetek • a zene és az ember kapcsolata • a zene hatása az emberi énre • a zene hatásának szellemi alapja • a hét fő művészet és az ünnepek kapcsolata • mikro- és makrokozmikus hangélmény • az ember testeinek kapcsolata a művészetekkel • a művészetek és a planetáris inkarnációk • a művészetek átszellemesítése • profán és spirituális zenehallgatás
 • 2010.10.22.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 103 perc

  • a román stílus a templomépítészetben • a gótikus stílus jelentősége, célja • a chartres-i katedrális története • az építés, mint önkéntes áldozat • a chartres-i katedrális tulajdonságai • a királykapu szobrai és jelentőségük • a hét szabad művészet segítő hatása • a rózsaablakok szimbolikája • a chartres-i áramlat alappillérei, előzményei és tanításai • a platoni és az arisztoteliánus tanítók összefogása és találkozása
 • 2010.04.10.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 128 perc

  • a keleti és nyugati misztériumiskolák eltérései • az efezoszi misztériumiskola híd szerepe • Artemisz istennő legendája, fő minőségei • az efezoszi Artemisz-templom építésének története, főbb jellemzői • az Artemisz-templomi beavatás rituáléja • beavatás a teremtő Szó / Logosz titkaiba • "egyesülés Artemisszel" - az éteri szférákban • Arisztotelész és Nagy Sándor kapcsolata Efezosszal és közös küldetésük a világban • a szentély pusztulása - szellemi kapcsolat az Artemisz-templom és a Goetheanum között • Krisztus fizikai testetöltésének és az éteri Krisztus megszületésének elősegítői • keresztény beavatási út: Szófiával Krisztushoz • kisfilm Efezoszról és Artemisz templomáról
 • 2010.02.26.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 121 perc

  • a művészeti ágak és az évkör ünnepei • az építőművészet és az ember testei • az építőművészet eredete • az egyiptomi piramisok építésének módja • a szellemtudomány a piramisokról • a gizai nagypiramis felépítése • az egyiptomi beavatásra való felkészítés, a beavatás menete és a beavatottak élete • a jeruzsálemi főtemplom keletkezése, felépítése, történelme és szimbolikája • a jeruzsálemi főtemplom üzenete ma • a gizai nagypiramis és a jeruzsálemi főtemplom összehasonlítása
 • 2009.12.12.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 112 perc

  • a művészet, a tudomány és a vallás • az építőművészet és a szellemtudomány • a szobrászat és az élő gondolkodás • a festészet és az imaginációs képek • a Szférák zenéje és az inspirációs tudat • a beszédművészet fajtái és a hierarchiák • a mozgásművészet és az euritmia • a közösségalkotás művészete • a közösséghez tartozás előnyei • a Kozmosszal való együttélés művészete • a művészeti ágak kapcsolata az ember testeivel és az évkör ünnepeivel • a művészeti ágak összehasonlítása
 • 2009.05.02.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 98 perc

  • az arisztotelészi kategóriák: a transzcendentálék tana • az igazság és a fizikai test kapcsolata • a szellemi létérzés és annak pótlékai • a szépség és az étertest összefüggései • az igazság iránti lelkesedés jelentősége • a szépség átélése és a szellemi jelen • a jóság, az asztráltest és a jövő • a szépérzék mint emberi kiváltság • a szépség meghatározásai • a dionüszoszi és az apollóni szépség • a középkor szépségideálja • a természeti szép és a művészeti szép • az igazság, a szépség és a jóság összehasonlítása és keletkezése
 • 2009.03.14.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 96 perc

  • a tudomány, a művészet és a vallás kapcsolata a testtel, a lélekkel és a szellemmel • a tudományban megjelenő művészet hatása • a vallással átitatott művészet • a Közép feladata a művészettel • a vallás megtermékenyítése a tudománnyal • a művészet eredete és korszakai • a luciferi és az ahrimáni művészet • a krisztusi művészet jellemzői • a krisztusi művészet és a szellemtudomány kapcsolata • az objektív és a szubjektív művészet összehasonlítása