fbpx
 • 2020.05.30. 85 perc
  • Miben számíthatunk a Szent Szellem segítségére?
  • Hogyan kérjük a Szent Szellem eljövetelét?
  • a Szent Szellem befogadásának következményei
  • a pünkösdi élmény mint keresztény megvilágosodás
  • Pünkösd és az újfajta keresztény beavatás
  • Pünkösd mint a közösségalkotás ünnepe
  • Mi a különbség a keresztény közösség és a krisztusi közösség között?
  • a krisztusi közösség 10 aranyszabálya
 • 2020.04.10. 86 perc • Jézus keresztfán elhangzott mondásainak jelentősége • Első mondás: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” - megbocsájtani a szenvedés közepette is - a tudatlanság és a bűn kapcsolata - az Isteni Kegyelem megszületése - az igazi megbocsájtás három eleme - saját magasabb ÉN-ünk keresztre feszítése • Második mondás: „Bizony mondom néked, ma velem leszel a Paradicsomban.” - a bal lator és a jobb lator viselkedése, lelkülete - Jézus válasza mint a remény szavai - a szenvedés közepette is van választása az embernek - a két lator képe mint az emberiség jövőbeli kettészakadásának profetikus szimbóluma • Harmadik mondás: „Asszony, íme, a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád!” - a kereszt alatt állás jelentése a keresztény beavatási úton - Krisztus és a kereszt - félelem a szenvedéstől - áldozathozatal a szeretet jegyében - János és Mária hatása egymásra és ennek gyümölcsei - a vérségi szeretet helyett a szellemi szeretet szintjére lépés • az első három mondás összefüggése a három isteni erénnyel
 • 2020.04.05. 90 perc • Virágvasárnaptól Húsvét vasárnapig – a Nagyhét belső átélésének jelentősége • a virágvasárnapi lelkület és a húsvét vasárnapi lelkület jellemzői • a Nagyhét mint ősképszerű sors-kinyilatkoztatás • rejtett összefüggések a Nagyhét eseményei és Jézus Krisztus három földi évének történései között • Virágvasárnap eseményei - a szamárcsikó története és szimbóluma - „Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” – Jézus mondásának jelentésrétegei - kő-szív és hús-szív - Szűz Mária részvétele a virágvasárnapi eseményekben - Annalia élete és halála - Jézus kemény beszéde a tanítványokhoz Virágvasárnap estéjén - az ünneplő tömeg viselkedése és valódi lelkülete • a Nagyhét mint nagy lehetőség az igazi húsvéti lelkület megszületéséhez az emberben
 • 2019.12.15.
  Csepeli Munkásotthon 95 perc

  • a belső Karácsony jelentőségéről • a pásztorok és a királyok fő jellemzői • próféciák a Megváltóról • a Betlehemi Csillag szimbólumának értelmezései • a belső Betlehemi Csillag • a három királyok kiléte • a királyok hármasságának jelentései • a három ajándék szimbolikája • a három király története – elindulásuk, találkozásuk és útjuk Jézushoz – találkozásuk a Szent Családdal – cselekedeteik a hazaúton – ereklyéik későbbi sorsa • a három király párhuzama a három Grál-lovaggal • a történet szimbolikus üzenetei a ma embere számára • ajándékozás egymásnak és az Égiek felé • az ember alaptermészete és életdöntése • Karácsony ünnepének üzenete
 • 2019.04.19.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 103 perc

  • Krisztus hét utolsó mondata a keresztfán • a hét mondat megjelenése a négy evangéliumban • „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk. 23:34.) – a megbocsájtás misztériuma – a megbocsájtás szellemtudományi aspektusai – kérdések e mondás alapján a keresztény önvizsgálathoz – Krisztus imája értünk • „Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.” (Lk. 23:43.) – Jézus Krisztus és a két lator – a két lator mint profetikus kép – a jobb lator megtérése – a két lator viszonya a kegyelemhez – változások a Köztes Létben a Golgotai Misztérium után – változások a karmában Krisztus óta – szubjektív és objektív karma – Krisztus összekötötte magát az emberiség sorsával – a helyes motiváció a jó cselekedetekre – az egész emberiség üdvének szolgálata
 • 2011.04.22.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 208 perc
  A kétrészes előadás csak egyben vásárolható meg.

  Húsvét misztériuma (577) 94 perc - 2011-04-22 • az emberi fejlődés útja • a Golgotai Misztérium jelentősége • Krisztus utolsó hét mondata • a megbocsátás négy területe • a valódi megbocsátás jellemzői • a megbocsátás és az áldozathozatal • a bal lator és a jobb lator hozzáállása • a két lator mint prófétai kép • a "kereszt alatt állni" állapot • a szeretet ereje és az életösztön • Szófia és Krisztus kapcsolata • a víz és a bor szimbólum összevetése • a hit, remény és szeretet kapcsolata Húsvét misztériuma (603) 114 perc - 2012-04-06 • a Húsvét jelentősége • Jézus Krisztus utolsó mondatai a kereszten • Jézus és Krisztus viszonyának megváltozása a Golgotai Misztérium során • kiüresedés mint a mindenné válás feltétele • a lelki-szellemi szomjúság az Igazságra • "az ember Isten-keresése és az Isten emberkeresése" • Krisztus által felvállalt hét fő terület • Az utolsó mondat exoterikus és ezoterikus megközelítése • az ember felelőssége a világ megváltásában • Krisztus utolsó mondatainak üzenete a mai ember számára
 • 2018.12.16.
  Csepeli Munkásotthon 86 perc

  • az ünnepek külső és belső aspektusa • az ünnepek személyessé tétele • a belső Karácsony misztériuma • a belső Jézus születése • a Fiú születése az Atyában • a háromszoros születés titkai • a belső Betlehemi Csillag • a csend titkai – Isten csendje a hetedik napon – a modern világ zajossága – a csend típusai – Isten és a csend – Szakítsunk időt a csendre! – a kontemplatív ima csendje – Karácsony csendje
 • 2018.05.17.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) perc

  • a Szent Szellem felfedi a titkokat • a „Praklétosz” jelentései • a Szent Szellem befogadásának három fokozata • a Szent Szellem mint az új igazságok tanítója • a Szent Szellem működése az idő három dimenziójában • a Szentlélek megjelenése a páli levelekben – a Szentlélek befogadásának 9 gyümölcse, ezek mélyebb aspektusai • a Szent Szellem mint a megismerő szeretet szelleme • a közösségi erényekről • Pünkösd ünnepének fő aspektusai
 • 2018.03.30.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 102 perc

  • az ünnepek kétféle megközelítése • az emberiség alászállása és megváltása • a lábmosás a János-evangéliumban – keresztség az ezoterikus kereszténységben – a lábmosás történetének üzenete – Lucifer és az akaratvilág – egymás lába megmosásának szimbolikája – Krisztus megmossa a lábunkat – a lábmosás belső átélése • az ember ideáljai – önző és önzetlen ideálok – az ideálok sorsa a halál után – Lucifer és Krisztus hatása az ideálokra – az ember három feladata az ideálokkal • halál és feltámadás
 • 2017.12.17.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 61 perc

  • a belső betlehemi csillag • a szeretet megismerése • a szeretet mint az ember alaptermészete • a szív szemével látni • Isten mint a megszemélyesült szeretet • az ember alapdöntései • az ember eredendő áldottsága és annak megosztása • a feltétel nélküli szeretetről • a szeretet a lélek éltetője • három embertípus a szeretet fogadása és adása alapján • önvizsgálat a halál közelében • a szeretet nem „árucikk” • a szeretet legmagasabb szintje: az agapé
 • 2017.05.31.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 96 perc

  • az ember mint individuális és szociális lény • az egyedül-lét és az együtt-lét jellemzői • az egyedül-lét és a közösségi lét helyes viszonya az embernél • Jézus Krisztus egyedül-léte és közösségi léte • egyedül-lét és együtt-lét Istennél • a közösségi lét három formája • a keresztény közösség és a krisztusi közösség jellemzői • Krisztus tanításai a közösségről a János-evangélium 15. fejezete alapján • a krisztusi közösség 10 alapelve
 • 2017.04.14.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 95 perc

  • a Golgotai Misztérium jelentősége • megváltás a különböző szférákban Húsvét három napja során • a misztériumbeavatások és a húsvéti események párhuzamai és különbségei • a halál-erők legyőzése Krisztus által • a kereszténység születésének összefüggése a Feltámadással • a Feltámadás szemtanúi • a hallucináció-elmélet és a hazugság-elmélet cáfolata • Milyen testben jelent meg a Feltámadott? • a divinizáció misztériuma – mikrokozmikus ember és Makrokozmikus Ember • Pál apostol feltámadási teológiája (1Kor. 15. fejezet) • a romolhatatlan test kialakítása
 • 2017.01.06.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 112 perc

  • Vízkereszt két legfontosabb kérdése • a szentségek jelentősége a kereszténységben • a hét keresztény szentség • Aquinói Szent Tamás a szentségekről • a vízkereszt jelentősége az exoterikus kereszténységben • keresztelkedés Jézus korában – Miért keresztelkedtek meg az emberek és miért keresztelkedett meg Jézus? • a keresztény keresztség jellegzetességei korábbi hasonló szertartásokkal összevetve • a keresztség néhány hatása • vízkereszt az ezoterikus kereszténységben – beavatás a különböző kultúrkorszakokban – a vízkereszt mint beavatás • a Keresztelő János által végzett keresztelés jelentőségéről • Jézus passiója – Jézus megismeri az emberiség spirituális helyzetét • vízkereszt és tűzkereszt – a „János-keresztelő” és a „Krisztus-keresztelő” összehasonlítása
 • 2016.12.17.
  József Attila Művelődési Központ (Bp.) 65 perc

  • külső és belső Karácsony • a szeretet a „minden” • a Szeretethimnusz 7. versének (1Kor. 13:7.) részletes elemzése – „a szeretet mindent elfedez” – mások vétkeinek hordozása – a szeretet beburkoló hatása – „a szeretet mindent hisz” – a hit mint szeretetteljes bizalom – a bizalmatlanság jellemzői és hatásai – „a szeretet mindent remél” – remény mások jobbá válásában – „a szeretet mindent eltűr / elvisel” – Ki az én keresztem? – Krisztus megajándékozása – a szeretet jelentése a számunkra nehéz emberek irányában • Krisztus mint a szeretet példaképe
 • 2016.12.02.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 108 perc

  • az ember két születése • az adventi hetek és az adventi erények jelentősége • az igazságosság megközelítése Arisztotelésznél, illetve az Ó- és Újszövetségben • az igazságosság erénye a szellemtudományban • Jézus első megkísértésének összefüggése az igazságosság erényével • helytállás a nehézségek közepette – Advent első hete és a tűzpróba • Arisztotelész tanításai a bátorságról • bátorság az Ó- és Újszövetségben, illetve a szellemtudomány megközelítésében – a szellemi úton jelentkező félelmeink • Jézus harmadik megkísértése és a bátorság erényének összefüggése – Jézus válaszainak máig ható szellemi ereje • kísértések és próbák advent harmadik hetében • a négy adventi hét kapcsolata az adventi erényekkel és az ember testeivel
 • 2016.09.03.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 230 perc

  • az év körforgása és a Föld négyütemű légzése • ünnepnapok Krisztus előtt és ezek összefüggése a keresztény ünnepekkel • Karácsony és János-nap, illetve Húsvét és Mihály-nap mint poláris párok az évkörön • a keresztény ünnepkör összefüggései az antropozofikus beavatási út fokozataival • az évszakok szellemi megközelítése • az évszakok összefüggése a misztériumi erényekkel és a jelenlét angyalaival • az évszakok üzenete az ezoterikus kereszténységben • Krisztus keresése az egyes évszakokban • a kozmikus olvasás művészete • az „év istene”, a „hónapok istenei” és a „napok istenei” a régi misztériumkultuszokban • beavatás régen és ma • az évkör átélése Michael, Szófia és Krisztus vezetésével
 • 2016.05.27.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 118 perc

  • egy heti ritmusú szellemi gyakorlat a szellemi út 52 alapelvével összefüggésben • az 52 szellemi alapelv kifejtése – Istenről és az ember valódi természetéről – az emberi fejlődésről – az ősbukásról és annak következményeiről – a „hamis én”-ről és az „igazi ÉN”-ről – a kegyelemről – az út-Mester-közösség hármasáról – a szellemivel való kapcsolat ápolásáról – a tudati lélek korának követelményeiről – Michaelről és Szófiáról – Krisztusról és a Golgotai Misztériumról
 • 2016.03.25.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 108 perc

  • az ősbukás három fő következményének megváltása Krisztus által • a Zebedeus fiai anyjának kérdése (Jn. 3:16.) és ennek értelmezése szellemtudományi szempontból • a keresztény beavatási út három fő fázisa a Krisztussal való kapcsolat vonatkozásában • a kehely útjának három fő mozzanata • a kehely tartása, kézbevétele • az Élet Kelyhével kapcsolatos kérdéseink; saját életünk kelyhe • a kehely felemelése – a koccintás és az áldomás eredete, jelentősége – Jézus Krisztus áldozatai az emberiségért – átokból áldás Krisztus áldozata révén • a kehely kiürítése – „Ki tudjátok-e inni azt a kelyhet, amit én kiiszom?” – Krisztus áldozatvállalásáról – Krisztus húsvéti kérdései felénk • az Üdvösség Kelyhének titkai • a Kehely útja Krisztushoz
 • 2015.12.19.
  József Attila Művelődési Központ (Bp.) 82 perc
  Ez az előadás egy kétrészes előadás része. A két rész csak egyben megvásárolható.

  • a Szeretethimnusz (1Kor. 13:1–13.) jelentősége és szerzőségének kérdése • a Szeretethimnusz egy jelentős mondatának (1Kor. 13:5.) részletes elemzése – „a szeretet nem viselkedik bántóan” ‹ a szellemi diplomácia ismérvei ‹ szeretet és igazság – „a szeretet nem keresi a maga hasznát” ‹ a haszonelvűségtől a szeretetelvűségig ‹ az önérdektől a közérdekig – „a szeretet nem gerjed haragra” ‹ a vitáról ‹ Rudolf Steiner a gondolkodás tiszteletéről ‹ egy másik fordítás értelmezése: „a szeretet nem hagyja magát elkeseríteni” – „a szeretet nem rója fel a rosszat” ‹ a megbocsájtás és a pozitivitás jelentősége ‹ az ítélkezés és a tisztelet összefüggése a magasabb megismeréssel • az agapé, vagyis az isteni szeretet jellemzői • Krisztus ajándéka az emberiségnek: az isteni szeretet megérkezése az emberbe
 • 2015.05.21.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 98 perc

  • a Szentlélek megjelenése az Ószövetségben és az Újszövetségben • a Szentlélek kitöltése, vagyis az Ős-Pünkösd • a Szentlélek megnyílvánulásai a Biblia alapján, a Szentlélek nevei és szimbólumai • a Szentlélek kérésének helyes módja • a Szentlélek befogadásának előfeltételei és következményei • a „Lélek gyümölcsei” Pál apostol levele alapján • Pünkösd az ezoterikus kereszténységben • Krisztus missziója és a Pünkösd • Pünkösd mint az új keresztény beavatás ünnepe • a Golgotai Misztérium megértése a Pünkösd ünnepével összefüggésben • a Szent Szellem mint a megismerő szeretet szelleme • az emberi megistenülés (deifikáció) folyamata három egymást követő ünnep tükrében: Húsvét, Mennybemenetel, Pünkösd • az első keresztény közösség jellemzői
 • 2015.04.03.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 91 perc

  • a Golgotai Misztérium megértése a mai korban • a Golgotai Misztérium téves értelmezése az ószövetségi Isten-kép alapján • a Golgotai Misztérium szabadság- és szeretetalapú megközelítése • Krisztus megváltó munkája az emberiséget terhelő bűn, átok és karma tekintetében • a kézfejen és a lábfejen keresztül felvett égi és földi erők szent násza az ember szívében • Krisztus öt szent sebének misztériuma, az emberiség sebeinek gyógyítása Krisztus sebei által • az öt szent seb tisztelete, a sebekkel kapcsolatos kinyilatkoztatások • Krisztus szent sebeinek ezoterikus megközelítése • a 7 szent seb, a 7 csakra és a 7 főbűn kapcsolata • az emberi megnyilvánulások hatásai Krisztus sebeire • saját sebeink és azok rejtett értéke, a sebeinkhez való kapcsolódás útja • a sebezhetőség mint a szeretet ára • kapcsolódás Krisztushoz saját sebeink hordozása és a Krisztus sebeivel való lelki kapcsolat révén
 • 2014.12.20.
  József Attila Művelődési Központ (Bp.) 71 perc
  Ez az előadás egy kétrészes előadás része. A két rész csak egyben megvásárolható.

  • a belső betlehemi csillag • Karácsony mint a szeretet ünnepe • a Szeretethimnusz mint a szeretet ismérveinek esszenciális összefoglalója • a szeretet három fokozatának (erósz, filia, agapé) jellemzői • „a szeretet türelmes” • „a szeretet jóságos” • „a szeretet nem irigykedik / nem féltékeny” • „a szeretet nem kérkedik” • „a szeretet nem fuvalkodik fel” • Jézus tanítása a szeretetről • a vérségi szeretettől a szellemi szeretetig
 • 2014.11.22.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 116 perc

  • az adventi ünnepváró időszak kialakulásának története • advent az exoterikus kereszténységben – szokások, szimbolika • advent az ezoterikus kereszténységben – megemlékezés a Nátháni Lélek négy áldozati tettéről – az ellenerők támadásai az ember négy lénytagja ellen az emberiségfejlődés korábbi szakaszaiban – az ember testeinek megmentése a Nátháni Lélek négy áldozati tette által – a Nátháni Lélek mint Krisztus befogadója és hordozója („krisztoforosz”) – a Krisztusból fakadó gyógyító impulzus • a négy sarkalatos erény összefüggése advent négy hetével • az ellenerők támadásainak mikrokozmikus megismétlődése az adventi időszakban • a négy sarkalatos erény keresztény értelmezése, az erények társerényei • a négy erény kifejlesztése mint a karácsonyi Fény befogadásának előkészítője
 • 2014.04.18.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 99 perc

  • Krisztus és a halál legyőzése • A nagyhét jelentősége • Jézus Krisztus élete a szenvedés tükrében • Keresztény beavatási út és a szenvedés misztériuma • Szenvedés és szeretet • Szenvedés a buddhizmusban és a kereszténységben • Szenvedés Krisztus előtt – szenvedés Krisztus óta • Krisztus és a szenvedés • A szenvedés értéke • A szenvedésből fakadó élet-sebek • Húsvét üzenete
 • 2013.12.20.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 121 perc

  • egységből a kétségbe – az ősbukás következményei • a kegyelem megnyilvánulása a szellemi mélyponton • Jézus és Krisztus, Karácsony és Vízkereszt • az ember megistenülési folyamata • Krisztus a „Világcselekvő” • „négyes alap” - az ember harmonikus és szeretetteljes kapcsolata a négy irányban • a belső Karácsony és a belső betlehemi csillag • a belső béke jelentősége • a belső csend jelentősége • Mária és József útja Betlehembe • az istálló mint Jézus születési helyének története és szimbolikája • Jézus születésének misztériuma • Mária örök szüzessége • Jézus érkezése – ajándék az egész emberiségnek • Krisztus, aki a fényt elhozza a sötétségbe
 • 2013.11.10.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 221 perc

  • hétköznap és ünnepnap • az ünnepekből fakadó inspiráció • az ünnepekből fakadó világszemléletek (pl. skolasztika és a modern természettudomány) • a Föld változásai és az elementálok • őszi és tavaszi szemlélet • nyári, illetve téli misztériumok és beavatások • a növényvilág hatása az egyes évszakokban • alvás–ébrenlét és az évszakok • szabadság és determinizmus a természetben és az embernél • a kozmikus olvasás művészete • az angyali hierarchiák és az év ritmusai – a nap, a hónap és az év vezető lényei • beavatás régen és ma • az ünnepek összefüggése a hierarchiák egymás felé hozott áldozatával • a Léleknaptár 31. heti mantrájának elemzése • az évkör átélésének fokozatai Michael, Szófia, illetve Krisztus vezetésével
 • 2013.10.19.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 225 perc

  • az ünnepek jelentősége, profán idő és szent idő • az évkör ünnepei és a beavatás • az év körforgása és a Föld lélegzése • Karácsony és Húsvét jelentősége, illetve János-nap és Mihály-nap üzenete • Krisztus előtti ünnepnapok és keresztény ünnepek • a Rudolf Steiner által írt Léleknaptár születése • a Léleknaptárral végzett meditációs munka gyümölcsei • rejtett összefüggések a Léleknaptár mantrái között • egymást kiegészítő ünnepek: Karácsony és János-nap, illetve Húsvét és Mihály-nap • a hét fő ünnep és az antropozófia hét beavatási fokozatának összefüggései • impulzusok János-naptól Karácsonyig és Karácsonytól János-napig • a négy évszak szellemi megközelítése • az évszakok összefüggései a misztériumi erényekkel, a Jelenlét Angyalaival és az ezoterikus kereszténység áramlataival • az évszakok üzenete az ezoterikus kereszténységben • Krisztus keresése az egyes évszakokban
 • 2013.03.29.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 102 perc

  • Ősbukás és megváltás • A krisztusi testetöltés célja • A fordulópont: a Golgotai Misztérium • Húsvét a zsidó hagyományban • Krisztus és az úrvacsora • Az úrvacsora az evangéliumokban • Az úrvacsora értelmezése testi szinten • Az úrvacsora értelmezése lelki szinten: – „kézbe vétel” – megáldás – megtöretés – szétosztás • Az úrvacsora értelmezése szellemi szinten • Jézus és Mária találkozása az úrvacsora előtt • Az úrvacsorán megjelenő szimbólumok kapcsolata az ember testeivel és az elemekkel • Krisztus mint a Föld új szelleme
 • 2012.12.14.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 90 perc

  • Karácsony, Húsvét és Pünkösd • a Karácsonyi Gyűlés és az Alapkő-letétel • a pásztor- és a királyi-út jellemzői, megújítása, égi mentorai • a Karácsony egyik üzenete • Mária foganásának különlegessége • a foganás szellemtudományos szempontból • a szűzfogantatás fizikai és lelki szintje • Mária és Szófia kapcsolata • a lelki anyaság fogalma, jellemzői • a hit és a tett viszonya • lelki abortusz és lelki lombikbébi • Karácsony hét fő aspektusa
 • 2012.04.06.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 114 perc
  Ez az előadás egy kétrészes előadás része. A két rész csak egyben megvásárolható.
  Ez az előadás csak a 577-es előadással együtt vásárolható meg! (A webáruházban 577603-os sorszámmal található meg.)

  • a Húsvét jelentősége • Jézus Krisztus utolsó mondatai a kereszten • Jézus és Krisztus viszonyának megváltozása a Golgotai Misztérium során • kiüresedés mint a mindenné válás feltétele • a lelki-szellemi szomjúság az Igazságra • "az ember Isten-keresése és az Isten emberkeresése" • Krisztus által felvállalt hét fő terület • Az utolsó mondat exoterikus és ezoterikus megközelítése • az ember felelőssége a világ megváltásában • Krisztus utolsó mondatainak üzenete a mai ember számára
 • 2011.12.17.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 103 perc

  • exoterikus és ezoterikus kereszténység • ellenerők támadásai az ember testei ellen • a Nátháni lélek áldozati tettei • a Nátháni lélek negyedik tette: a testetöltés • a hétköznapi és a kozmikus emlékezet • az ádámi bűn következményei • az Alapkő meditáció és az ünnepek kapcsolata • Karácsony üzenete: "Az Atyából születtünk." • Karácsony, a szeretet ünnepe • a felejtés és az emlékezés kelyhe • a belső Karácsony imaginációs képe • a bölcsesség, ami az Énhez vezet
 • 2011.04.22.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 94 perc
  Ez az előadás egy kétrészes előadás része. A két rész csak egyben megvásárolható.
  Ez az előadás csak a 603-as előadással együtt vásárolható meg! (A webáruházban 577603-os sorszámmal található meg.)

  • az emberi fejlődés útja • a Golgotai Misztérium jelentősége • Krisztus utolsó hét mondata • a megbocsátás négy területe • a valódi megbocsátás jellemzői • a megbocsátás és az áldozathozatal • a bal lator és a jobb lator hozzáállása • a két lator mint prófétai kép • a "kereszt alatt állni" állapot • a szeretet ereje és az életösztön • Szófia és Krisztus kapcsolata • a víz és a bor szimbólum összevetése • a hit, remény és szeretet kapcsolata
 • 2010.12.18.
  József Attila Művelődési Központ (Bp.) 80 perc

  • a létezés titkai és a beavatottak • a beavatásra alkalmas időpontok és az ünnepek keletkezésének kapcsolata • az ünnepek elsődleges célja • kozmikus olvasás a természetben • a négy évszak által megélhető titkok • az éjféli nap látása télen • a Karácsony lényege: a fény születése • a mai ember viszonya a fényhez és a sötétséghez • a bennünk élő Betlehemi Csillag • a Karácsony Misztériumához vezető minőségek: a Fény, az Öröm, a Béke, a Csend és a Szeretet • a Szeretet három dimenziója
 • 2010.05.20.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 90 perc

  • a Szent Szellem helye a Szentháromságban • a Szent Szellem jellemzői • a Szent Szellem és az új kinyilatkoztatás • a szívben megélt Igazság jelentősége • a Szeretet és a Bölcsesség kapcsolata • a megismerő Szeretet hatásai • a megismeréshez való hozzáállások • a spirituális önismeret jellemzői • Húsvét és Pünkösd kapcsolata • a pünkösdi élmény folyamata a keresztény beavatási úton • "Az Atyából születtünk, Krisztusban halunk meg, és a Szent Szellem által támadunk fel" mantra értelmezése pünkösd fényében
 • 2010.04.02.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 97 perc

  • a kereszténység két irányzata • a világhoz való általános hozzáállás • az odaadás és a tisztelet jelentősége • a tevékeny Isteni Akarat felfedezése • a Világ-titok lényege • a magasabb Én jelentősége a fejlődésben • az ellenerők célja az Én-tudattal • az Én-titok lényege • az agapé átélése régen és ma • Krisztus szerepe az Én megmentésében • a lényeg és a létezés kettőssége • az önazonosság és az önmeghasonlás • emberi sajátosság: a bűnre való lehetőség • a Húsvéti örömhír • Bodza Klára: Húsvéti ének
 • 2009.12.20.
  József Attila Művelődési Központ (Bp.) 81 perc

  • a főrévi játékok eredete • Rudolf Steiner és a főrévi játékok • a paradicsomi játék értelmezése • a bűnbeesés következményei • a luciferi hatás eredménye • a paradicsomból való kiűzetés • Ádám és Jézus: az ember két állapota • a tudás fája és az élet fája • a karácsonyi játékok • a pásztorjáték üzenete • a bölcsességtől a szeretetig vezető út • az évkör támogatása ebben a folyamatban • a keresztény gnózis • a Karácsony 7 aspektusa és az ember felépítése
 • 2009.05.28.
  Pataky Művelődési Központ (Bp.) 77 perc

  • a Szentháromsághoz tartozó minőségek • a Szentlélek az Ó- és az Újszövetségben • a Praklétosz jelentései • a Szentlélek a Búcsúbeszédekben • a Szentlélek jellemzői • a pünkösdi út és a kundaliní-út • a Pünkösd mint a szabadság ünnepe • az ünnepek és keresztény beavatási fokok • az apostolok ébredése Pünkösdkor • új kapcsolat a Makrokozmosszal • a Húsvét és a Pünkösd kapcsolata • a megismerő szeretet kiáradása • a Pünkösd mint a közösség ünnepe
 • 2009.04.10.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 94 perc

  • az emberiségfejlődés folyamata • Jézus és Krisztus különbözősége • az Én-titok és a Világ-titok • a Krisztus-ismeret és a tudati lélek • a Homo Paciens, a Homo Sapiens és a Homo Christianus összehasonlítása • a beavatás megváltozása Krisztus által • az Én-beavatás külső és belső aspektusai • az Én-beavatás külső aspektusának ősképe • az őszinte érdeklődés szerepe napjainkban • a káini ősbűn gyógyítása • az emberi kapcsolatok nagypénteke, pokolra szállása és feltámadása
 • 2008.12.20.
  József Attila Művelődési Központ (Bp.) 68 perc

  • az ünnepek jelentőségei • a hétpecsétes titok jelentése • az exoterikus és az ezoterikus megközelítés a Karácsonyról • a Föld be- és kilégzése • a János-nap és a Karácsony kapcsolata • a Nap szerepe Krisztus óta • a nyári és a téli beavatások különbségei • a gondolkodás megváltozása Krisztus óta • az áldozatok "hatása" télen és nyáron • az emberben hordozott megváltóerő • a bűn hibás megközelítései • a gyertyagyújtás mint emlékeztető • a Karácsony hét fő területe
 • 2008.05.08.
  BKIK - Kamarai Ház (Bp.) 86 perc

  • a Szentháromság titkai • a Szent Szellem ábrázolásai és szimbólumai • a Szent Szellem ajándékai • a vízkereszt és a tűzkereszt • Pünkösd: a közösség ünnepe • a mikrokozmikus szentháromság és a Pünkösd • a Húsvéttól Pünkösdig tartó ötven nap • a nyelveken szólás jelentősége • a közösségi felébredés módja a mai korban • a közösségek fejlődési fokozatai • a michaeli út, avagy a bölcsesség útja • a Szófia-út, avagy a szabadság útja • a krisztusi út, avagy a szeretet útja
 • 2008.03.21.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 97 perc

  • a paradicsomi ember és a bukott ember • az emberiség süllyedési folyamata • Krisztus útja a földi világba • a halál mint az ember kiváltsága • változások a Golgotai Misztérium révén • a szenvedéstörténet üzenete a mai korban • a szenvedés átalakításának fontossága • a húsvéti ünnep Grál-kérdése • az emberi élet célja • a szenvedéshez való helyes hozzáállás • feltámadás: teljes győzelem a halál felett • a Krisztus-impulzus három megnyilvánulása
 • 2007.12.16.
  Fáklya Klub (Bp.) 45 perc

  • az ünnepek és az idő megszentelése • a Karácsony mint a születés, a fény, a család és a szeretet ünnepe • a szeretet tulajdonságai • a szeretet forrása: valódi önmagam • a személyiség és az egyéniség különbségei • az önmegvalósítás és az önmeghaladás • a bécsi pszichoterápiai iskolák képviselői a szeretetről • az Önmagamtól elválasztó tényezők • a tudatosság első lépései a szeretet útján • az Én-élmény és a téves önazonosítások • a szeretet szintjei és fokozatai • az agapé három ismérve