fbpx
 • 2020.03.06.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 109 perc

  • a vízenjárás művészete • a vízenjárás bátorságot igényel • megtalálni Krisztust a sötétben is • Jákob és Ézsau története Mózes első könyvéből • „a lélek sötét éjszakája” Jákobnál • győztesek és vesztesek • belső harc „a lélek sötét éjszakájában” • győzelem a „fel-adás” által • Mit kell fel-adnom Istennek? • halál és újjászületés • Forduljunk Istenhez áldásért! • az Isten által adott új név jelentősége • sebet kapni Istentől • a sebeinkhez való hozzáállás • sebeink lehetséges eredete • a sebeink adta ajándékok és lehetőségek
 • 2020.02.01.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 97 perc

  • a vízenjárás művészete • belső nehézségek a krisztusi úton • a sötétség megjelenése a vízenjárásnál • a sötétség említése a Bibliában • „a lélek sötét éjszakája” • a sötétben látás művészete – kapcsolódás az Égiekhez a nehézségek közepette is • „déli nap” és „éjféli nap” • érett hit és éretlen hit • mitológiai kép: éjszakai utazás a tengeren • Krisztus megismerése négy fő területen • „a három kincs” megtalálása • alászállás az Anya Birodalmába • Ég és Föld násza az emberben • a Nap és a Föld kapcsolata most és a jövőben • az Anya Országa és az Anya Páholy kapcsolata • Szófia-misztériumok a jövőben
 • 2020.01.03.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 104 perc

  • Jézus Krisztus igazi természete • szakadék a fizikai világ és a szellemi világ között • az anyagiban és a szellemiben működő erők viselkedése Krisztus előtt és után • az anyagi és a szellemi egyesülése • a hal-forma jelentései a kereszténységben • Jézus és Krisztus megjelenése a vízenjárás csodájánál • a szellemi élmények három fokozata • a megismerés öt formája • a vízenjárás során fellépő szokatlan észlelés a földi és az égi jelenlévők számára • a megismerés határainak kitágítása • a vízenjárás eseményének időbelisége • az elalvás és az ébredés mint két kiemelt pontja a napnak • a szellemi praxis jelentősége reggel és este • az apostolok vízenjárás-élménye • a hirtelen partot érés titka • a Krisztus-élmény három fokozata • a fő cél: Krisztus megismerése
 • 2019.12.07.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 87 perc

  • a hajó említése a vízenjárás csodájánál • a hajó megjelenései a János-evangéliumban • a hajó szimbolikus jelentései o a hajó mint élet és halál jelképe o a hajó szimbóluma az ősi kultúrákban és a kereszténységben • a vízenjárás történetének szimbolikája • a vízenjárás művészete • Péter apostol vízenjárása • közelebb kerülni Krisztushoz • Péter vízenjárásának öt pillére • a Krisztusra való odafigyelés • ami elvonja a figyelmet Krisztusról • a vízenjárás három alappillére • önismereti kérdések a vízenjárás csodájához
 • 2019.11.08.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 99 perc

  • a vízen járás története az evangéliumokban • a hét csoda megjelenése a négy evangéliumban • a csodák és az emberi lénytagok kapcsolata • a vízen járás történetének elemzése (Jn. 6:16–6:21) • Krisztus kérése a tanítványok felé • a szellem kérései és a csodák • a víz szimbolikája az ember hármas és négyes felosztásának fényében • az életfolyamatok és a lelki folyamatok uralása • az elemek uralása Krisztus előtt és óta • Krisztus csodáinak három csoportja • a János-evangéliumban szereplő 7 csoda megfelelői a Máté-evangéliumban • a Péter- és János-féle ember jellemzői és beavatási útja • a beavatási út és a szentségek kapcsolata • a csodák, a beavatási szintek és a szentségek kapcsolata • a tiszta gondolkodás jelentőségéről a mai beavatási úton • az Újszövetség holografikus felépítése
 • 2019.10.06.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 108 perc

  • a Kapernaumi Beszéd elemzése – folytatás (Jn. 6:60–71) • a hallgatói, a próba-tanítványi és a tanítványi fokozat jellemzői • a Kapernaumi Beszéd újradöntésre szólít • Krisztus elhagyásának öt oka és ezek jellemzői – a kemény beszéd elutasítása – zúgolódás – megbotránkozás – hitetlenség – árulás • keresztény önvizsgálat az öt aspektus vonatkozásában • a szellemi út „halál-csillaga” és a szellemi út „arany-csillaga” • Krisztus kérdése a tanítványokhoz és Péter válasza – a kérdés célja és a válasz mélyebb jelentésrétegei • Péter hitvallásának szellemi jelentősége, rejtett kapcsolat a szinoptikusok és a János-evangélium között • Péter ingadozása a jánosi és a júdási állapot között • Kempis Tamás Krisztus követéséről
 • 2019.05.10.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 107 perc

  • tudnivalók Kapernaum városáról – Náhum, a próféta • Jézus és Kapernaum – Jézus Kapernaumhoz kötődő cselekedetei • a Kapernaumi Beszéd elemzése – folytatás (Jn. 6:63–66) • a létmegalapozó hit • az Atya és a Fiú egymáshoz vezetnek • Krisztus követése vagy Krisztus elhagyása? • Krisztus és a hozzá vezető út elhagyásának leggyakoribb okai • a szellemi út mint a legnagyobb áldás
 • 2019.01.04.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 110 perc

  • a krisztocentrikus kereszténység • a kereszténység Isten-képe • a szellemi süllyedés fokozatai • a szellemi elsötétedés jelei, „Isten-vakság” • a Krisztussal való kapcsolat fokozatai • az evangéliumok mint beavatási utak leírói • ember és Isten egyesülése Jézus Krisztusban • Krisztus ajándéka az egész emberiségnek • belső munka a János-evangéliummal • a János-kereszténység beavatási útja • a kereszt alatt állni • a Golgotai Misztérium jelentősége • az ember felemelkedésének útja
 • 2019.04.06.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 81 perc

  • a tanítványok reakciója Krisztus kapernaumi beszédére • Krisztus kemény beszédének oka és célja – Krisztus beszéde döntés elé állít • a langyos és az igazi tanítványok • Krisztus kemény beszédének hatásai • az elkötelezett kevesek belső élménye • meghallgatás és engedelmesség • Krisztus beszéde a gyémánthoz hasonló – a Gyémánt-szútra mint Buddha kemény beszéde • tipikus reakciók az igaz, kemény beszédre • helyes viszony a kemény beszédhez • Mi az, ami megbotránkoztat engem? • a fizikai értékét a szellemi adja meg • Krisztus beszédének különlegessége – Krisztus örökkévaló szavai
 • 2019.03.01.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 111 perc

  • Krisztus eukarisztikus beszédének elemzése • kettősségek megjelenése az embernél • a test kialakítása az égi és földi erők által • elhaló és fejlődő szervek • a vér misztériuma • vér és csont kettőssége • Krisztus és a csontrendszer • Krisztus győzelme a halál felett • az Úrvacsora misztériuma • fizikai és szellemi Úrvacsora • az Úrvacsora szellemi hatásai az eukarisztikus beszéd alapján • „Ember fia” a kapernaumi beszédben • Krisztus teste és vére mint valódi étel és ital • a zárómondat helyes fordítása és értelmezése
 • 2019.02.01.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 105 perc

  • Krisztus „eukarisztikus beszédének” további jelentésrétegei (Jn. 6:51–59.) • János és a szinoptikusok szóhasználata az eredeti görög szövegben – „szóma” és „szarksz” mint a „test” görög megfelelői – a két szó jelentése közötti különbség – bibliai példák a két kifejezés használatára – a két szó eredete a misztériumiskolák hagyományában • a „szóma” és a feltámadási test kapcsolata • helyes viszonyulás a testhez a krisztusi tanítások fényében • az emberi test és Krisztus feltámadási teste közötti viszony • a test helyes használata mint Isten-tisztelet • a test mint templom megszentségtelenítése • a Prológus központi üzenetének („Az Ige testté lett”) vizsgálata a fentiek fényében • a krisztusi inkarnáció különlegessége • a szenvedésről, amivel Krisztus számára az emberi testetöltés járt
 • 2018.12.08.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 98 perc

  • a hatodik mini-párbeszéd – Krisztus eukarisztikus beszéde (Jn. 6:51–59.) • kultikus étkezés a misztériumiskolákban • az Úrvacsora a szinoptikusoknál és Jánosnál • a Krisztussal kötött új szövetség – ennek ószövetségi előképe Mózes idejében (2Móz. 24. fejezet) • az ember híd Ég és Föld között – az Úrvacsora szerepe e kettő összekapcsolásában • eukarisztikus utalások a János-evangéliumban • a szellemi süllyedés fokozatai a mini-párbeszédek alapján • a hús- és vérfogyasztás tilalma a zsidóságnál • a szüntelen Úrvacsora misztériuma – a pillanat szentsége a kereszténységben – szellemi Úrvacsora a János-kereszténységben
 • 2018.11.09.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 93 perc

  • az ötödik mini-párbeszéd – zúgolódás Jézus ellen (Jn. 6:41–51.) – zúgolódás az Ószövetségben – a mai ember zúgolódása Isten ellen • a Jézus elleni zúgolódás okai • Jézus Krisztus mint valóságos ember és valóságos Isten • a hét csoda mint hét jel János evangéliumában – hét jel, ami Jézus Krisztus istenségének hét aspektusára utal • az Atya a Fiúhoz vezet • Jézus utalása a Golgotai Misztériumra – a feltámadási test mint élő kenyér – Krisztus áldozati tette
 • 2018.05.04.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 109 perc

  • a hét „Én vagyok”-mondás jelentősége • az Én-élmény és a Küszöb-élmény kapcsolata • az Én és a vér összefüggése • az ember megélése önmagáról a paradicsomi létben • a bűnbeesés jelentősége a vér és az Én kapcsolata szempontjából • lényegi különbségek a paradicsomi és a földi ember között • a hétfokú keresztény beavatás és a hierarchikus lények kapcsolata • a Szent Nász három szintje • a megistenülés fokozatai a magasabb testek kifejlődésével összefüggésben
 • 2018.04.07.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 104 perc

  • Jézus kapernaumi beszédének elemzése – a harmadik mini-párbeszéd • a tömeg a manna-csodához hasonlítja a kenyérszaporítást – az ószövetségi manna-csoda története – a mannával kapcsolatos szabályok – a manna a szellemtudomány tükrében – a manna becsmérlése és a rézkígyó története • Krisztus „Én vagyok”-mondásainak jelentősége – az ember és a Föld-lét küldetése – az Én-tudat megerősítése Krisztus által • „Én vagyok az élet kenyere” – Krisztus mondásának jelentései • Krisztus mint a mindennapi, Élő Kenyér, az Új Manna
 • 2018.03.02.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 80 perc

  • a János-evangélium hatodik fejezetének felépítése • Jézus kapernaumi beszédének előzményei és felépítése • az első „mini-párbeszéd” – Krisztus keresésének belső indítékai – a nép motivációja Krisztus keresésére – földi táplálék és szellemi táplálék – a pecsét szimbólumának exoterikus és ezoterikus értelmezése – a Fiú mint az Atya pecsétje – a keresztény beavatás és a megpecsételés • a második „mini-párbeszéd” – a Krisztusban való hit fontossága – a hit és a cselekvés kapcsolata
 • 2018.02.02.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 111 perc

  • a szent szövegek titkosítása • néhány régebben használt titkosírási módszer – rózsakeresztes titkosírás – János apostol asztroszófiai titkosírása – esszénus titkosítás („peser”) – kabbalista titkosírás és szövegértelmezés • az esszénusok szent étkezése • kenyér és „hal” fogyasztása az esszénusoknál, e kettő kapcsolata a gondolkodással és a tisztánlátással • a gondolkodás és a tisztánlátás összekapcsolása a michaeli korban • a fej égi eredete • Keresztelő János kivégzése – a halálbüntetés szellemi aspektusai régen és ma • fejkultusz a Grál-áramlatban • a homlokcsakra felélesztése • a tudati lélek mint Grál-kehely • a Krisztus-impulzus befogadása
 • 2018.01.05.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 104 perc

  • a „maradék” jelentése a kenyérszaporítás csodájánál – „Krisztus levelei vagytok”– avagy minden ember értékes – az idő értékes felhasználása – segítségnyújtás a lemaradottaknak • egyéni üdvösség és kollektív üdvösség • Hogyan válhatunk kenyérré egymás számára? • a közösségalkotás jövőbeli formája • Krisztus egyre magasabb felismerése a János-evangéliumban • Jézus Krisztus királyi mivolta – Krisztus a Világkirály – papkirályok az Aranykorban – Krisztus az új papkirály
 • 2017.12.01.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 98 perc

  • a kenyér jelentősége • a kenyér héja és bele által hordozott erők • a kenyér kapcsolata a 4 elemmel és a 12 csillagképpel • a kenyér megáldása és megszegése – a kenyér megáldása és megtörése Krisztusnál • a kenyérszaporítás és az Úrvacsora kapcsolata • a kenyérszaporítás szellemi kapcsolata Lázár feltámasztásával • a különböző gabonafajták által hordozott erők – a rizs és az árpa polaritása • Jézus kérései a csodák előtt • különbség Krisztus kérései és az ember kérései között • kérés a tudati lélek korában • Mária-Szófia kérése • a szív általi megismerés • önmagunk teljes felajánlása
 • 2017.11.10.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 101 perc

  • a kenyérszaporítás csodája – a hal és a kenyér analógiái • az Úrvacsora szimbolikája és üzenete • a gabona mint alaptáplálék • a gabonafélék története a mai tudomány és a szellemi kutatás fényében • a kovásztalan kenyér ünnepe és az új kenyér ünnepe a zsidó kultúrában • a kenyérkészítés fejlődése és ennek szimbolikája – a gabonapéptől az istenlepényen át a kovász, az élesztő, majd a sütőpor használatáig – a gépesítés és a fehér liszt megjelenése • a mai kenyér ásványszerűsége • kenyér és hal a Hegyi Beszédben – a Krisztustól kapott minőségek lehetséges torzulásai az embernél • a michaeli kornak megfelelő kenyér • kenyér a magyar néphagyományban • a kenyér megáldása
 • 2017.10.13.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 108 perc

  • szimbólumok a kenyérszaporítás leírásának egyik versében (Jn. 6:10.) – a testhelyzetek és a bolygóhatások összefüggése – a „pusztaság” és a „nagy fű” jelentése – a zöld fűszál „misztériuma” – az ember táplálékai az Édenkertben – visszatérés a paradicsomi állapot étrendjéhez – a hal szimbolikája a János-evangéliumban – a hal mint keresztény alapszimbólum – felszólítás az emberhalászatra – a hal megjelenése a magyar szómisztikában – halforma a szakrális geometriában – a halforma kialakulása – belépés a Halak korszakába – a Vízöntő korszak eljövetele és annak jellemzői
 • 2017.05.12.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 98 perc

  • a két bibliai kenyérszaporítás közötti három történet jelentősége (Mt. 15:1–31., Mk. 7:1–37.) • Jézus és a farizeusok – tanítás a tisztaságról – külsőséges szabályok, félreértelmezett parancsolatok – külső és belső tisztaság – a szív tisztátalanságának okai – a szív megtisztítása Krisztus által • Jézus és a kánaáni asszony története – a nő háttere: részvétel pogány kultuszokban – visszaélés az Isteni Szóval – az elhangzó párbeszéd értelmezése a misztériumkultusz titkos nyelve alapján – a megrontott Ige regenerálása Krisztus által • a süketnéma meggyógyítása – az ember szellemi „süketnémasága” – Isten Csendje és a csend misztériuma – „Effata” – a lelki megnyílás szükségessége – Krisztus mennyei kenyere a nyitott szívűknek • a három kenyérszaporítás összefüggése a három alsóbb test szellemi táplálásával • három eltévelyedés az Igével kapcsolatban, és ezek gyógyírjai a három történet alapján
 • 2017.04.07.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 103 perc

  • a négyezrek és az ötezrek megvendégelése közötti különbségek • a számok jelentése a szent iratokban – a számok minőségi és mennyiségi megközelítése – a számok jelentése az aranyborjú (2Móz. 32.) és Illés próféta történetében (1Kir. 19:17–18.) • testi, lelki és szellemi kenyér • a kenyérszaporítás csodájának kapcsolata a 12 csillagképpel, a csillagképek szellemi erőinek felvételével • Krisztus új papságot alapít • az új papság küldetése, a kenyér útja • a laikus papság feladata • „Hány kenyeretek van?” – Krisztus kérdésének jelentősége • a kenyérszaporítás csodája napjainkban • kenyérszaporítás az 5. evangéliumban
 • 2017.03.03.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 103 perc

  • a „túlsó part” jelentése a kenyérszaporítás csodájának leírásában – Buddha példázata a tutajról és a megáradt folyóról – kérdések és akadályok a túlsó partra átkeléssel kapcsolatban – a megtorpanás veszélyei – hasonlóságok és különbségek Buddha példázata és Krisztus története között • a sokaság motivációja Krisztus követésére • Krisztus kérdése, mellyel próbára teszi Fülöpöt • András mint a „kis dolgok apostola” – a kis dolgok jelentőségéről, melyeket nap mint nap megtehetünk • a Krisztusnak való felajánlás jelentősége • kenyérszaporítás az Ószövetségben Illés próféta által • a kenyérszaporítás csodájának két fontos szellemi hatása • Keresztelő János mint az apostolok új csoportlelke • a kenyérszaporítás mint prófécia a jövőről
 • 2017.02.03.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 98 perc

  • a hit fokozatai Krisztus csodáival kapcsolatban • Krisztus mint a legfőbb csoda • az evangéliumok mint beavatási könyvek – az aktualizálás és a perszonalizálás jelentősége • a kenyérszaporítás csodája (János-ev. 6. fejezet) – „EGY” és „sok” mint szimbólumok – a sokaságból az egységbe Krisztus révén – a Golgotai Misztérium és a csodák kapcsolata – rejtett kapcsolat a 6. és a 21. fejezet között – a kenyérszaporítás csodájának időpontjáról – a kenyérszaporítás mint az Úrvacsora szellemi előképe – a közösségalkotás csodája a kenyérszaporítás történetében
 • 2016.12.09.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 94 perc

  • a bizonyságtétel fontossága János apostol írásaiban • tanúskodás a mózesi törvények szerint – a külső tanúk szükségességéről • Mik tanúskodnak Jézus kijelentései mellett? – a Jn. 5:31–47. szakasz értelmezése – Keresztelő János bizonyságtétele – Krisztus cselekedetei mint tanúságtevők – az Atya bizonyságtétele Jézus mellett – Krisztus elfogadásának négy akadálya – az ószövetségi írások bizonyságtétele Krisztusról – Mózes tanúságtétele • beteljesült jövendölések a Messiás születésével, származásával, halálával, feltámadásával és életének más történéseivel kapcsolatban
 • 2016.11.04.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 94 perc

  • a szombat napi gyógyítás miatt Jézusnak szegezett vádak • Jézus válasza a vádakra (Jn. 5:19-47.) • új teremtés a Fiú által – Isten megjelenése a világban három fokozatban • a krisztusi monológ kerete • az Atya és a Fiú kapcsolata – eme kapcsolat mint az emberi kapcsolatok ősképe – az Isteni Szentháromság titka • az Atya és a Fiú teljes odaadása – az ős-kenózis misztériuma • statikus és dinamikus Isten-kép • Krisztus önkiüresítése a Golgotán • az ember és Krisztus közötti szeretetkapcsolat • az „Emberfia” kifejezés jelentőségéről • Krisztus mint a Karma Ura • a hét lénytag megjelenése Krisztus beszédében
 • 2016.05.06.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 92 perc

  • a szombat napi gyógyítás mélyebb rétegei és jelentése • a szombat napjának szigorú szabályai és szentsége • Miért szegi meg Jézus a szombat napját és mivel indokolja? • a szombat megszentelése • a harminckilenc tiltott tevékenység • Jézus szombat napi gyógyításai • Jézus Krisztus hozzáállása a szombat megszenteléséhez • a Tízparancsolat antropozófiai megközelítése • a negyedik parancsolat szellemtudományi és kabbalista értelmezése • az Istennek szentelt heted • Hogyan lett a kereszténységben a szombatból vasárnap? • a vasárnap megszentelése
 • 2016.04.01.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 106 perc

  • az egyiptomi gyógyászat főbb jellemzői és a „templomi alvás” jelentősége • a görög gyógyászat főbb alapelvei, módszerei és tanításai • eltérések a görög és az egyiptomi gyógyászat között • a betegségek megjelenése az emberiség történetében • Miben új és más a krisztusi tanítás és gyógyítás? • Krisztus mint az ÉN-tudat megmentője • az „Emberi létemet Krisztusnak köszönhetem” keresztény beavatási tanítás jelentése • a luciferi és az ahrimáni hatás a betegségek kialakulásában • az egyensúlyteremtés mint a gyógyítás egyik lényeges kulcsa • a gyógyászat alakulása a materialista világnézet megjelenésével – a celluláris patológia megjelenése • az antropozófiai orvoslás mint a michaeli gyógyítás egyik alapköve • az imagináció jelentősége a gyógyításban • az antropozófiai orvoslás néhány fontos alapelve
 • 2016.03.04.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 108 perc

  • a tanítás és a gyógyítás mint Jézus Krisztus két fő tevékenysége – ezek összefüggése a kétszeres bűnbeeséssel • tanítás és gyógyítás a különböző korokban • újfajta egészség és újfajta bölcsesség • Miben egyedi és különleges Krisztus tanítói és gyógyítói tevékenysége? • gyógyulás és tisztánlátás az ellenerők révén, illetve a krisztusi úton • a kétszeres bűnbeesés és a krisztusi gyógyítás, tanítás hatása az Égi Atyával és a Föld Anyával való kapcsolatra – Jézus tanítása a Béke Evangéliumban • a tanítás és a gyógyítás egymással való összefüggése Krisztusnál • Krisztus tanítása mint önkinyilatkoztatás – Krisztus minden tanítása krisztológia • Krisztus tanításának különbözősége a szinoptikusoknál és a János-evangéliumban • Jézus Krisztus tanításának fő jellemzői • Krisztus a világgyógyító • a tanítás–gyógyítás–megváltás hármassága Krisztusnál – ezek összefüggése az ember jelenlegi és magasabb testeivel
 • 2016.02.05.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 85 perc

  • Krisztus szavának gyógyító ereje a bethesda-tavi betegnél • A bethesda-tavi gyógyítás párja a szinoptikusoknál • Krisztus szavaiban a gyógyulás három lépése rejlik: út a beteg-bűnös állapotból az üdvös-gyógyult állapotba • A „Kelj fel!” – „Légy éber!” – „Légy jelen!” értelmezése a mai korban • Főbb eltérések a szellemi és a fizikai alvás között • Az ember mint két világ polgára; álom és ébrenlét ritmusa • Különbségek az első ébredés és a második ébredés között • Buddha és Krisztus tanai az éberségről • A jelenlét fokozatai a szív útján • Eltérések a keleti és a keresztény megvilágosodás között • A „Fogd az ágyadat!” jelentésrétegei • Az ágy szimbolikája • Az ágy tart meg minket, vagy mi tartjuk meg az ágyunkat? • Az ige mélyebb összefüggései az éteri folyamatokat illetően • „Járj!” / „Menj haza!” • A felegyenesedett járás szellemi hozadéka az ember számára • A gyermekkori járástanulás és a moralitás mögött meghúzódó szellemi erők közötti kapcsolat • Krisztus három felszólításának hatása az ember lénytagjaira, magasabb testeire és magasabb tudatállapotaira
 • 2016.01.08.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 104 perc

  • „Akarsz-e meggyógyulni?” – Krisztus kérdésének személyessé tétele • a betegség hatása az önzőségre; kapcsolat a betegség és az önzőség között • a bethesdai beteg valódi betegsége: a magány – a magány szellemi háttere – gyógyulás a magányból – a bűnbeesés összefüggése a magánnyal • összefüggés az emberszeretet és az Istenszeretet között • Krisztus mint az ember magányának gyógyítója • különbségek a magány és az egyedüllét között • az egyedüllét ismérvei és ajándékai • a termékeny egyedüllét jelentősége az ember megújulása szempontjából • az egyedüllét és a szerepek elengedése – közelebb kerülés valódi önmagunkhoz • Osho és Thomas Merton gondolatai a magányról és az egyedüllétről • a magány és az egyedüllét összefüggése a szeretetre való képességgel • a gyógyító egyedüllét szerepe a tékozló fiú történetében
 • 2015.12.04.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 118 perc

  • Jézus harmadik csodatételének körülményei és története – a beteg ember meggyógyítása a Bethesda-tónál – „a hetek ünnepe” mint a zsidó Pünkösd – a jeruzsálemi óváros kapui – a Bethesda-tó szerepe • Raffael mint a gyógyítás arkangyalának jellemzői – hogyan és mikor lehet kérni Raffael segítségét – röpimák Raffaelhez • a történetben szereplő számok szimbolikus jelentése (5 csarnok, 38 év) – utalás a zsidók pusztai vándorlására • Aszklépiosznak, a gyógyítás görög-római istenének főbb jellemzői és kapcsolata a Bethesda-tóval • Krisztus mint az új Aszklépiosz • „Akarsz-e meggyógyulni?” – Krisztus kérdésének jelentései és mélységei • felszólítás az önvizsgálatra; a beteg ember reakciója • gyógyító találkozás Krisztussal – a 38 éve beteg ember útja a gyógyuláshoz • a törekvés és a kegyelem jelentősége a gyógyulásban
 • 2015.11.06.
  Balassi Intézet (Bp.) 97 perc

  • Jézus második csodatétele – hasonlóságok és különbségek a szinoptikusok és János evangéliuma között • a gyógyítás három fő módja Krisztusnál • Krisztus gyógyító szavainak isteni ereje • a gyógyítás helyének jelentősége • a láz fizikai, lelki és szellemi lelki háttere • az ájulás mint a láz komplementer tünete • a kafarnaumi százados lebénult szolgája mint szimbólum • a százados felismerése és a szolga gyógyulása – az akaratvilág gyógyulása a szolgálat által • különbségek Jézus és Krisztus gyógyítása között • a betegség és a bűnbeesés kapcsolata • Krisztus mint Világgyógyító
 • 2015.10.02.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 95 perc

  • Jézus visszatérése Galileába (Jn. 4:43-45.), a bibliai passzus elemzése • a galileaiak hozzáállása Jézushoz – három tipikus magatartásforma • Ki a mérték? (Kihez/mihez viszonyítunk?) • a „senki sem próféta a saját hazájában” mondás jelentése és szellemtudományi értelmezése • Jézus második csodájának története: a királyi tisztviselő gyermekének meggyógyítása • a Jézus által adott hitpróba és a tisztviselő által bejárt út • a tisztviselő példaértékű hite • a vérségi szeretettől a szellemi szeretetig • Krisztus erejének fokozódása az első csodához képest • a második csoda üzenetei
 • 2015.05.01.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 87 perc

  • a tanítványság mint életdöntés • a tanítványságra való meghívás, melyet minden ember megkap • Krisztus követésének legfőbb jele • a Mester-tanítvány kapcsolat régi és új formája • Jézus „pedagógiája” és célja: tanítványokból tanítók • a Mt. 22:14. értelmezése („Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.”) • Krisztus követésének 7 szintje az exoterikus és az ezoterikus kereszténységben • a tanítvány és az apostol közötti különbség • az apostoli szint 5 ismérve • Krisztus kérdései a tanítványokhoz • a tanítvány törekvése, hite, élete és vállalása – Krisztus tanítványainak 7 fő ismérve
 • 2015.03.06.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 98 perc

  • a szamáriai asszony által otthagyott üres vödör szimbolikája • a szamáriai asszony tanúságtétele • az Isteni Akarat beteljesítése mint szellemi táplálék • a vetés és aratás szimbolikája – fizikai és szellemi aratás – értelmezési lehetőségek a vetőre és az aratóra – Hold-karma és Nap-karma • Krisztus két napja Sikarban – tanítás a szamáriabelieknek • a szamáriai asszony második találkozása Jézussal
 • 2015.02.06.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 114 perc

  • Jézus és a szamáriai asszony találkozása • beszélgetés a szamáriai asszonnyal • visszaélések az élet vizével • hétköznapi igazságok és szellemi igazságok • öt férj a múltban és egy kapcsolat a jelenben • menekülés a lelkiből a szellemibe • Isten ismerete és imádása • ÉN-tudat és Isten megismerése • szellem és igazság • a megismerés három szintje • Isten szellemi megismerése • a messiási titok feltárása • a keresztény beavatási út fázisai
 • 2015.01.09.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 105 perc

  • Jézus és a szamáriai asszony találkozása • a Nikodémussal és a szamáriai asszonnyal folytatott beszélgetés ellentétei • Szamária rövid története • a közeli házasság és a vegyes házasság szellemi háttere • Jákób kútja • Jákób és Krisztus mint poláris pár • a Szamárián való áthaladás szükségszerűsége • Krisztus lebontja a falakat és hidakat épít • a krisztusi kérés és az emberi kérés közötti különbség • Jézus Krisztus kérésének tanulságai • Krisztus szomjúsága és az ember szomjúsága • Krisztus mint az „élő víz” forrása, amely örök életet ad
 • 2014.12.05.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 106 perc

  • Advent mint a Karácsony előkészítője a lélekben • Advent egyik kulcsszava: a visszahúzódás • a modern nyugati kultúra viszonya a visszahúzódáshoz • Jézus Krisztus négy nagy visszavonulása – visszavonulás a sivatagba, Jézus háromszori megkísértése – Jézus „rajongói” és valódi követői – visszavonulás a kenyérszaporítás csodája után – spirituális krízis, „a létben való kételkedés” megélése a szellemi úton – Jézus változásai a visszavonulások után – Jézus harmadik visszavonulása: a Getsemáne-kert – Jézus IGEN-je a Golgotai Misztériumra – Jézus negyedik visszavonulása: a Pokolraszállás –