fbpx
 • 2019.08.17.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 198 perc

  • Saint-Germain életrajza • Trinoszófia – a háromszoros bölcsesség tana • a rózsakeresztes alkímia mint beavatási út • misztikus menyegző és alkímiai menyegző • a szabadság alfája és ómegája • a szabadságban való fejlődés fokozatai • intellektuális megismerés, egzisztenciális megismerés • ima és meditáció mint az Istennel való kommunikáció eszközei • meditáció és figyelem • emberi és isteni erények • belső alkímia: „az átváltoztatás tudománya” • Saint-Germain a szív nézőpontjáról • alapelvek a rosszról • az ellenerők hatása és azok kivédése • a Szoláris út Hetedik Sugara • a Golgotai Misztérium mint beavatás
 • 2019.04.14.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 271 perc

  • a Hegyi Beszéd mint Krisztus tanításainak egyik gyöngyszeme • a Hegyi Beszéd bevezetése • a kilenc boldogmondás értelmezése • Krisztus követője mint „a Föld sója” – a sóról a szellemtudomány tükrében • fénnyé válni a világ számára • a só és a fény mint poláris párok • „nem rejthető el a hegyen épült város” • a törvény ötszörös megújítása • az ellenerők és a szabad akarat • az adás-adakozás törvényei • az imádkozás szerepe • a böjtölés jelentősége • földi kincs és égi kincs • az aggódás elengedése • ítélkezés helyett elfogadás • a tágas kapu és a szoros kapu – a keresztény beavatási út fokozatai • a Hegyi Beszéd és a Golgotai Misztérium
 • 2018.10.06.
  József Attila Művelődési Központ (Bp.) 113 perc

  • az igazság három alapvető kérdése – Mi az igazság? / Ki az igazság? – Miért keresem az igazságot? – Hogyan ismerem meg az igazságot? • a szeretet általi megismerés • az evangéliumok helyes megközelítése • a Logosz-tan gyökerei az ókori filozófusoknál és a zsidó prófétáknál • az Isteni Ige megközelítése a görögöknél és a zsidóságnál • János kijelentésének jelentősége – „Az Ige testté lett” • a Logosz és az emberi beszéd • az efezoszi Logosz-beavatás • A Prológus első versének jelentésrétegei („Kezdetben volt az Ige…”) • a Logosz mint ős-elv • az őskép-megnevezés-megnevezett egysége az ősnyelvben • átalakult beszéd a köztes létben • beszéd és moralitás • az ember mint az Ige hallgatója • a Logosz és a lét titkai
 • 2017.05.06. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 101 perc • Saint-Germain életrajzának áttekintése • a rózsakeresztes alkímia alapelemei – az alkímia célja – a hét alkímiai művelet és a három stádium – a „Kis Mű” és a „Nagy Mű” • Saint-Germain a szabadságról – a szabadság összefüggései a megismeréssel és a szenvedéssel • az emberi kapcsolatokról • Saint-Germain tanításai a magasabb észlelésről • tudatosság és együttérzés • képzelet és fókuszálás • a kifejezés és annak módjai • a belső alkímia útja • Saint-Germain Krisztusról és a Megváltásról
 • 2017.02.24. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 110 perc • az emberi méltóság tudata • az ígérni tudás mint emberi sajátosság • a szerzetesek három fogadalma – ezek összefüggése az alapvető bűnökkel • a világi keresztények feladatai • a János-kereszténység hét fogadalma – az isteni akarat követése – a szolgálat megfelelő lelkülete – képességeink helyes használata; „fehér út” és „fekete út” – szeretet és szabadság – a szenvedés jelentősége – mindennapos szellemi praxis – a keresztény önvizsgálat
 • 2016.05.12.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 114 perc

  • a Szentlélek az Ószövetségben • Mária és a Szentlélek • a keresztség és a Szentlélek • a Szentlélek nevei és jelképei • a Szentlélek befogadása Krisztus előtt és után • a Szent Szellem és az életfeladat teljesítése • a Szent Szellem befogadásának néhány következménye • az Atyához való visszatérés útja a Szent Szellem és a Fiú révén • a Szentlélek befogadásának előfeltételei • a pünkösdi élmény és a közösség kapcsolata • a pünkösdi élmény előzményeiként szolgáló erények a 15. zsoltár alapján • pünkösdi élmény az ezoterikus kereszténységben • a pünkösdi út a csakrák vonatkozásában: pünkösdi élmény… – a koronacsakra, – a homlokcsakra, – a torokcsakra – és a szívcsakra szintjén
 • 2016.02.26.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 135 perc

  • Mani életének főbb eseményei • a manicheizmus elterjedése a világban • Mani néhány kiemelten fontos tanítása – a két elv tana – a három pillanat tana – a három pecsét tana • manicheista tízparancsolat • isteni manuk és az emberré lett manu • Mani inkarnációs lánca • a keresztény beavatás 3 fő fokozata • a manicheista beavatás fokozatai és az ezekhez kapcsolódó kulcskérdések – a türelmes ember jellemzői Mani szerint • manicheista hozzáállás az ellenerőkhöz; az ellenerők megváltása • öt fő bűn és öt fő erény Mani tanításában • az „Aum Mani Padme Hum” mantra jelentősége, szellemtudományi értelmezése, illetve a mantra megfelelője a keresztény úton • Rudolf Steiner által adott meditáció, mely a manicheista impulzust hordozza • a „Mani” mint beavatási név hétszeres jelentése
 • 2014.01.31. Testnevelési Egyetem (Bp.) 140 perc • összefüggés Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás és Rudolf Steiner munkássága között • a skolasztika missziója • a tudati lélek korának Grál-kérdése • a Miatyánk keletkezése exoterikus és ezoterikus értelmezésben • mikrokozmikus és makrokozmikus Miatyánk • a Miatyánk hét kérésének értelmezése Szent Tamás gondolatai alapján • a Miatyánk hét kérésének értelmezése a szellemtudomány fényében • összefüggés az ember hét lénytagja és a Miatyánk hét kérése között
 • 2013.01.12. Testnevelési Egyetem (Bp.) 85 perc • Saint-Germain a hitről • a változás természete, előfeltétele, szerepe az ember belső fejlődésében • a változással szembeni belső akadályok • a rossz jelentősége a világban • a rosszal kapcsolatos alapelvek • a jó és a rossz visszfénye • a gonoszra adott helytelen reakciók • az ellenerők típusai, céljaik • az ember faladata az ellenerőkkel • a Golgotai Misztérium mint beavatás • degeneráció és regeneráció a fantomtestben • az agapé képessége Krisztus által • Krisztus áldozati tette
 • 2012.11.25. Testnevelési Egyetem (Bp.) 111 perc • a kereszténység államvallássá tétele • a keresztény beavatási út megmentése • Julianus Apostata szerepe • a konstantinápolyi zsinat és Parszifál • a raffaeli korszak ezoterikus áramlatai • a Szent Grál jelentései • Grál-megismerés és Grál-beavatás • a Grál-kérdés jelentősége • a Grál-közösség lényege • Grál-királyok és Grál-őrzők • Világ-titok és ÉN-titok • a Grál belső kialakítása • a Szent Grál útja a történelem során • a Szent Grál és a magyar Szent Korona
 • 2012.10.26. Testnevelési Egyetem (Bp.) 107 perc • a "trinoszófia" jelentése • a rózsakeresztes alkímia lényege, célja • a hét alkímiai művelet és a három stádium • misztikus és alkímiai menyegző • önismeret és önuralom • Saint-Germain a szabadságról; • az asztrális börtön építőkockái • szenvedés, megismerés és szabadság • felébredés egymás lényén • tükrözés és egymás valódi megismerése • Saint-Germain az imáról és a meditációról • fegyelem, figyelem és felismerés; az ego és az ÉN viszonya a figyelemhez • két lehetséges szélsőség a szenvedéssel kapcsolatban • Saint-Germain Krisztusról és a Világ Világosságáról
 • 2012.04.27. Testnevelési Egyetem (Bp.) 98 perc • Saint-Germain származása és születése • Saint-Germain neveltetése és tanulmányai • Saint-Germain jelentős utazásai • Saint-Germain mint polihisztor • a szoláris sugarakhoz kapcsolódó minőségek • Saint-Germain mint a hetedik sugár mestere • a hetedik sugár kulcsszavai • a hetedik sugárhoz tartozó ember jellemzői • a hetedik sugár segítő impulzusai • Saint-Germain főbb inkarnációi • a hetedik sugár hatása a szertartásokra • Saint-Germain néhány álneve • Saint-Germain különleges tehetségei
 • 2011.02.26. Testnevelési Egyetem (Bp.) 104 perc • az ezoterikus keresztény áramlatok • Mani élete születésétől haláláig • a manicheizmus sorsa Mani halála után • a két elv és a három pillanat tana • a három pecsét tana Maninál és Jézusnál • a manicheista tízparancsolat • Mani inkarnációs lánca • az isteni Manuk és az emberi Manuk • az Anyapáholy jelentősége • Parszifál és a Grál • a manicheista beavatás hét szintje • a türelem öt fő jellemzője • a megbocsátás és a karmaátvállalás • a gonosz megváltása Krisztus-impulzussal
 • 2008.10.05.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 290 perc

  • az emberiségfejlődés céljai • Krisztus tanító és gyógyító tevékenysége • a tanítványság fokozatai és jellemzőik az ezoterikus kereszténységben • a boldogmondások spirituális értelmezése • a só, a fény és a világosság jelentései • az 5 törvény megújítása és magyarázatuk • az ellenerőktől való megtisztulás kulcsai • az adás törvényei, az ima szabályai és a böjt • a hamis és a valódi kincsek gyűjtése • a test lámpása, Isten és Mammon • a szent dolgok megbecsülése • a keresztény beavatási út fokozatai • a Hegyi Beszéd és a Golgotai Misztérium
 • 2004.02.26.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 99 perc

  • Mani élete és tanításai • gnosztikus irányzatok • a manicheizmus feladata • Parszifál története • a mai kor hét feladata • a gonosz megismerése és a vele való munka • a lélek öt területének megnyilvánulása • Mani tízparancsolata • a manicheizmus aktualitása • Húsvét és a három szellemtudományi irányzat • a magyar nép kapcsolata a manicheizmussal
 • 2003.10.03.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 110 perc

  • a három nagy szellemtudományos irányzat • a rózsakeresztes iskola célja és működése • Rózsakereszt Krisztián korábbi inkarnációi, élete és tevékenysége • a Rózsakereszt Krisztián alkímiai menyegzője c. mű megközelítései • az 1380-as ezoterikus zsinat • a XVI. század végi ezoterikus zsinat • a rózsakeresztesek és Michael kapcsolata • rózsakeresztes szimbólumok • az alkímia létrejöttének célja • az alkímia alapfogalmai és szimbólumai • alapfolyamatok és alapelvek az alkímiában • az életelixír és a Bölcsek Köve • Rózsakereszt Krisztián szerepe napjainkban
 • 2002.06.07.
  Eötvös Gimnázium (Bp.) 90 perc

  • a Golgotai Misztérium kozmikus jelentősége, emberiség fejlődésének központi eseménye • a Golgotai Misztérium megértésének és megélésének fontossága • a G. M. által hozott legfőbb változások • a Föld Nappá és a szeretet bolygójává válása • az ellenerők megváltása a Krisztus-impulzus révén • az énérzés mint az önzetlenség és a szeretet kialakulásának segítője • Grál-beavatás - Grál-megismerés • változások az angyali hierarchiák működésében és az asztrális világban • isteni bölcsesség - emberi bölcsesség, emberi szeretet - agapé (isteni szeretet)
 • 2002.05.03.
  Eötvös Gimnázium (Bp.) 80 perc

  • a megváltás négyféle megközelítése az evangéliumokban • a 7 jelentős ünnepi hét • Jézus betániai felkenése, bevonulása Jeruzsálembe, a tanítványok lábmosása • Jézus megjövendöli árulóját és megtagadóját • Jézus búcsúbeszédei és főpapi imája • hit, remény és szeretet, valamint az emberi testek átalakítása • az anyai és az apai impulzus, valamint a régi típusú beavatás összefüggései • az Ödipusz-legenda mint szimbólum • az anyai és az apai erők kibékítése - a kánai menyegző szimbolikus jelentősége • a Júdás-legenda
 • 2002.04.05.
  Eötvös Gimnázium (Bp.) 90 perc

  • a vakon született ember meggyógyítása • a szellemi vakság megszűnésének következményei • Hold-karma és Nap-karma • az asztrális és a szellemi látás összehasonlítása • a régi típusú asztrális látás és a Grál-megismerés • asztrális és szellemi látók feladatai • a pappá szentelés szentsége • Lázár feltámasztása - Jézus "késlekedésének" okai • bűnbeesés - szellemi halál és feltámadás • János mint az első Grál-beavatott • kapcsolat a bibliai feltámasztási történetek között
 • 2002.03.01.
  Eötvös Gimnázium (Bp.) 90 perc

  • a királyi tisztviselő fiának meggyógyítása - a bérmálás szentsége: az egyéni személyiség megszületése • a 38 esztendeje beteg meggyógyítása a Bethesda-tónál - a gyónás szentsége • a betegséghez való helyes hozzáállás • az ötezrek megvendégelése - az úrvacsora szentsége • a számok jelentése és jelentősége • a kenyérszaporítás csodája és a szellemi közösségek • Jézus a tengeren jár - a szellemi megismerés fokozatai • Krisztus második eljövetelének előképe • a vízen járás csodájának rejtett üzenetei
 • 2002.02.01.
  Eötvös Gimnázium (Bp.) 96 perc

  • Jézus háromszori megkísértése • a hét csoda - a János-kereszténység hétfokú beavatási útja • a csoda lényege, szellemi háttere • a kánai menyegző - a víz borrá változtatása • Krisztus és Ízisz Szófia kapcsolata • Mária és az emberiség Grál-kérdése • a víz és a bor szimbólumrendszere • Jézus a házasság, az öröm és a bajba jutott ember pártján • a vérségi és a szellemi szeretet • a keresztség szentsége - vízkereszt és tűzkereszt • a kánai menyegző 7 fő üzenete
 • 2002.01.04.
  Eötvös Gimnázium (Bp.) 120 perc

  • Jézus életének 3 fő szakasza és analógiái • Jézus életének középső korszaka: a korábbi vallások, beavatóiskolák tanításainak felvétele • Jézus Indiában - a hal szimbólum eredete • Jézus és az ősmagyarok kapcsolata a Pártus Birodalomban • egyiptomi tanulmányok és tanítások • Ehnaton fáraó küldetése - az egyistenhit • az esszénus rend eredete, működése • Jézus látomásai az esszénus renddel kapcsolatban • Jézus különleges beszélgetése Máriával • a Jordán-keresztelő részletes története • a Vízkereszt és a Krisztus-misztérium jelentősége
 • 2001.12.07.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 105 perc

  • exoterikus - mezoterikus - ezoterikus kör • rózsakeresztes János-kereszténység • az evangélisták jelképei, ezek üzenetei, eredete • az egyiptomi beavatások fő jellegzetességei • Advent 4 hetének erényei és a jelképek kapcsolata • az esszénus titkosírás kódjai • a hely- és időpont-meghatározások kulcsai • nyelvi formák jelképes üzenetei • a 33 éves kozmikus ritmus működése • a "tükrözés" törvénye • szimbolikus jelentésű fogalmak az evangéliumban • Karácsony misztériuma • az agapé szintű szeretet lényege
 • 2001.11.02.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 98 perc

  • János evangéliumának kulcsfogalmai (folytatás): (5) igazság; (6) hit; (7) szeretet • a Prológus értelmezése: - az Új Teremtés kezdete; - az anyagi világ jelentősége; az élet és a világosság; - Keresztelő Szent János jelentősége; - messiásvárás - a Messiás eljövetele; - Krisztus mint Fiúisten emberré lett • a kegyelem korszaka • a Teremtés mint a szeretet áradása • a Prológus és a planetáris inkarnációk • Zarathusztra - Buddha - Krisztus • az Isten gyermekévé válás 5 előfeltétele • a Krisztusi Fény, Élet és Szeretet • a "vonzó világosság" és az "összetörő világosság"
 • 2001.10.05.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 81 perc

  • János evangéliumának fő jellegzetességei • és viszonya a többi evangéliummal • János apostol életének fő eseményei • Lázár feltámasztása - beavatása • János apostol és a Golgotai Misztérium • Mária és János apostol élete, munkássága Efezoszban • száműzetésben Patmosz szigetén - a Jelenések könyvének megírása • János apostol halála Efezoszban • a négy evangélium és a keresztény élet négyfokozata • János evangéliumának kulcsfogalmai: • Krisztus; (2) Logosz; (3) örök élet; • (4) istenismeret (folyt. a 2. előadáson)
 • 2001.05.04.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 92 perc

  • Jónás és Salamon jele - beavatási típusok; Lázár és a naini ifjú példái; a Krisztus-impulzussal megerősített Énre épülő beavatás • Hajbodorító Mária és Jézus találkozása, párbeszéde; Jézus látomása a kereszten • Káltes asszony mint a földi élet nagy segítője • a magyarság "őshazája", kozmikus vándorútja • Anyahita szerepe az emberiség fejlődésében • Jézus királyi menyegzője, a kánai menyegző titkai • a Fekete Madonna-tisztelet szimbolikus háttere • Jézus megjelenése az Emmausba tartó tanítványoknak; Lukács és Kleofás tanítása, úrvacsora • az "emmausi út" mint az emberek szellemi útja; találkozás a feltámadott Krisztussal
 • 2001.04.22.
  Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp.) 73 perc

  • bibliai utalások Krisztus második eljövetelére • a második eljövetel előzményei (materializmus) • a Golgotai Misztérium érzékfeletti ismétlődése - a morális lélegzés ősképe • a második eljövetel szellemi segítői: Nátháni Angyal, Widár, Michael arché • a Krisztussal való közösség 4 módja • Krisztus étertestének kozmikus vándorútja és ennek földi megnyilvánulásai, jelenségei • a romantika valós szellemi háttere • a Damaszkuszi Élmény jelentősége korunkban • a Szent Grál és a Szent Korona duál-archéja - Krisztus reprezentánsa a Nap-szférában
 • 2001.04.13.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 102 perc

  • az Utolsó vacsora szertartásának fő mozzanatai • Jézus szenvedése az Olajfák hegyén; Widár szerepe Jézus idő előtti halálának elkerülésében • Júdás árulása és Jézus elfogatása • Jézus Pilátus és Heródes előtt; a főpapi tanács öt fő vádpontja; Jézus halálra ítélése • Péter-Barabás: Jézus megtagadása, szabadulás • Jézus elítélése; Heródes, Pilátus és Kajafás szerepe, jellemeik háttere • Jézus keresztre feszítése és halála - a Golgotai Misztérium szellemi titkai, jelentősége • a Nagyszombat és a pokolra szállás üzenetei • a Krisztusi Én Jupiter-ciklusa: áthaladás a kilenc pokoli szférán • Krisztus feltámadása - a halálerők legyőzése
 • 2001.04.01.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 279 perc

  • Jézus tanítói és gyógyítói tevékenysége • hallgatók és tanítványok • a Hegyi beszéd és a Kánai Menyegző kapcsolata • a 9 boldogmondás és a 9 jajkiáltás • "só és világosság" • szeretet és bölcsesség mint az új Teremtés előképe • "a törvény megújítása" 5 területen • Lucifer legyőzése az asztráltestben • a Miatyánk keletkezése és jelentősége • Ahrimán legyőzése az étertestben • a kősziklára épített ház képe • a krisztusi út (az akarat-, érzelem- és gondolatvilág megtisztítása)
 • 2001.03.02.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 86 perc

  • Jézus gyógyításainak 3 fő korszaka • az ezoterikus egyiptomi és az exoterikus görög gyógyászat, valamint az esszénus terapeuták • a tértől és időtől független szellemi gyógyítás • az ember felépítéséhez és tudatszintjéhez igazodó gyógyítás jövője • élet a szép - jó - igaz hármasságának jegyében • a magvető példázatának szimbolikája • Jakab apostol; a kar-útja - a "fejsze tana" • a helyes viselkedés 12 szabálya, a hét szent rítus és a Szent Szellem három áldása • Szűz Mária élettörténete • Mária és József az Úr próbáján • Jézus női tanítványai, a négy Mária és jelenlegi küldetésük
 • 2001.02.09.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 76 perc

  • az első tanítványok elhívása - a partra szállás jelképes üzenete • a Krisztus által hozott új beavatási út • Krisztus követése - az emberiség felébredése • a nagy halfogás csodája - lelki gazdagság • a Genezáret-tó és a Holt-tenger polaritása • a szinoptikus és a János-evangélium eltérései • Jézus mint mester hallgatói és tanítványi köre • Jézus követésének szintjei • a zoroasztrizmus és a buddhizmus kapcsolódása a palesztinai események által • Keresztelő János, a Nátháni Lélek és Mani az Anyapáholyban leszületésük előtt • Márta és Mária - a "lenni" és a "tenni" keresztények; "lenni és tenni" bölcsességgel
 • 2001.01.05.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 72 perc

  • Keresztelő János működése: fellépése, igehirdetése, tanításai és bebörtönzése • Keresztelő János mint a keresztény buddhizmus hírnöke • Buddha életútja - a jóga nyolcrétű beavatási ösvénye • a niródha- és a nirvána-állapot elérése • Gótama Sákjamuni aszkézise, Márá kísértései, Buddha megvilágosodása • a Négy Nemes Igazság és a Nemes Nyolcrétű Ösvény • Jézus megkeresztelkedése: a Jordán-keresztelő • a Krisztus-misztérium és a Vízkereszt szellemi jelentősége
 • 2000.12.01.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 86 perc

  • a 12 éves Jézus vizsgáztatása a templomban • a Jézus-misztérium - Jézus Mester és a Nátháni Lélek • Krisztus testetöltésének előkészítése a salamoni és a nátháni ág nemzedékein keresztül • a Dávid-csillag szimbolikája • az ószövetségi Messiás-próféciák értelmezése • az együtt érző szeretet és az aktív szeretet • a buddhizmus és a kereszténység helyes kapcsolata • a megvilágosodás felé vezető út fokozatai • a szánkhja filozófiai rendszere • belső öröm - szenvedés és áldozat; gyógyír a szenvedés feloldására: Krisztus tanításai és lénye
 • 2000.11.03.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 94 perc

  • Jézus születése - a híradó angyal - Widár • Buddha és a bódhiszattvák küldetése • a földi, a transzcendens és a mennyei bódhiszattvák • a bódhiszattva út tíz lépcsőfoka • a buddhaság és annak fokozatai, Ádibuddha • Sákjamuni Buddha előző életei, kapcsolata Krisztussal • Buddha életének főbb epizódjai (születése, családja, ifjúkora, házassága, "kirándulás a négy kaputól", szökése a palotából) • Jézus bemutatása a templomban, körülmetélés és névadás - Simeon és Anna • Simeon története, kapcsolata Aszítával, az egykori bölcs pappal
 • 2000.10.06.
  Magyarok Háza (Bp.) 76 perc

  • az evangéliumok különböző értelmezései és megközelítései • Lukács evangélista életének fő eseményei, sorsfordulói • Lukács evangéliumának szerkezete, egyedi jellegzetességei • beavatottak és látók megkülönböztető jegyei • híradás Keresztelő János születéséről leendő szüleinek • Erzsébet és Zakariás kapcsolata a Szent Családdal • az Úr próbája; József és Mária megmenekülése • Zakariás inkarnációs lánca • Jézus születésének hírül adása • Keresztelő János születése, küldetése
 • 2000.05.05.
  Sóter Klub (Bp.) 99 perc

  • az evangéliumok materialista valláskritikája • Jézus történelmi léte és csodatételei • a csodák mibenléte és lényege • az evangéliumok ellentmondásai - az evangéliumok íróinak eltérő megközelítései • az evangéliumok mitikus elemei • a Golgotai Misztérium megértéséhez vezető szellemi út • Márk evangéliumának szerkezeti felépítése • a G. M. hatása az emberi étertestek és a szabadságon alapuló szeretet vonatkozásában • a hétféle étertest - az embertípusok kialakulása • a Krisztus-impulzus hatása - szellemi egység érzése - szabadságra épülő szeretetkapcsolat • az emberiség feladata - a krisztusi szeretet
 • 2000.04.07.
  Sóter Klub (Bp.) 89 perc

  • a Szentlélek elleni bűnről • Jézus igazi családjáról - a szellemi szeretet • Jézus színeváltozása - Mózes és Illés küldetése • a fügefa és a keresztfa jelképe - régi és új típusú beavatási utak • a Golgotai Misztérium megértésének szintjei • Pilátus valódi viszonya Jézushoz, a Pilátus-akta • Natánael és Nikodémus, valamint Cirenei Simon és Arimátiai József története • a hétfokú rózsakeresztes beavatás szintjei • Cirenei Simon szimbolikus kereszthordozása • a Szent Grál és Mani kapcsolata • Arimátiai József és a Grál-mozgalom • a Szent Korona és a Szent Grál viszonya és jelképes üzenete
 • 2000.03.03.
  Sóter Klub (Bp.) 98 perc

  • a szombat napjáról, életmentés szombat napján • Jézus ördöngösöket gyógyít meg • a tizenkét tanítvány elhívása - az apostolok és az általuk szimbolizált lelki tulajdonságok • Krisztus és az apostolok kapcsolata • a Golgotai Misztérium és a misztériumbeavatások összehasonlítása • Jézus Krisztus tanításai a feltámadás után • Padmaszambhava-Gábriel • a sumér agyagtáblák vallomásai • a sippari nazír egyház és a szent könyveik • szellemi erők felvétele Krisztus előtt és után • a szellemi látás alakulása Keleten és Nyugaton • a védánta és a görög filozófiai iskolák
 • 2000.02.04.
  Sóter Klub (Bp.) 118 perc

  • Jézus küldetéséről • a leprás és a béna meggyógyítása • Máté elhívása - az igaz ember • a böjtről - a "vőlegény" és az "ünnep" • a keleti és a nyugati időszemlélet eltérései • az idő és a tér keletkezése • az indiai és a héber (a ciklikus, valamint a lineáris, történelmi) időszemlélet • a két kenyérszaporítás szimbolikus jelentései • a krisztusi megváltás megközelítése az ellenerők szempontjából • filozófiai nézetek a keresztény történetiségről • a spirális (spirituális) időszemlélet • Krisztus második eljövetele • az emberiség spirális fejlődésének menete
 • 2000.01.07.
  Sóter Klub (Bp.) 97 perc

  • Krisna élete - a Bhagavad-gíta mint michaeli mű • a Szent Grál külső és belső keresése • párhuzamok Krisna és Jézus élete között • a két Jézus gyermek • a Nátháni Lélek inkorporációja és inkarnációja • Krisna alaptanításai • a három guna • a kis én és a nagy Én • az emberiség történelmének nagy korszakai - jugák, kalpák, Brahma-napok • szellemi síkok a hindu tanokban • Krisna kapcsolata Buddhával és Manival
 • 1999.12.12.
  Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp.) 67 perc

  • a hit jelentősége és szerepe az éteri Krisztussal való találkozásban • beavatási utak - a római, a spanyol, a jeruzsálemi és a damaszkuszi út lényege • Saul megtérésének 7 fázisa és ezek szimbolikus üzenete a mai ember számára • Krisztus étertestben való megjelenésének előzményei és következményei • Krisztus második áldozati tette - az érzékfeletti "Golgotai Misztérium" • a Nátháni Angyal és Widár szerepe Krisztus éteri megjelenésében és megtapasztalásában • Michael: Krisztus képviselője a Nap-szférában • éteri mumifikálás és az akadályoztatás lényei • Mani imája
 • 1999.12.08.
  Sóter Klub (Bp.) 93 perc

  • Jézus színrelépése, az első tanítványok elhívása • Jézus közvetlen és szélesebb tanítványi köre • Buddha és tanítványainak kapcsolata • Illés próféta kenyérszaporítása • különbségek Illés és Jézus között • gyógyítás az ószövetségi és az újszövetségi időkben - a régi és az új típusú gyógyítás jellemzői • a vallási tolerancia lényege és jelentősége • fő buddhista irányzatok, tanok • Buddha és Szókratész eltérő feladatai és tanítási módszerei • Krisztus kétféle tanítási módszere - a szintézis • Jézus Kapernaumban és Simon-Péter házában
 • 1999.11.12.
  Fény Háza (Bp.) 98 perc

  • az ezoterikus kereszténység fő tanításai • elsődszellemek ősbukása - a gőg • káosz és kozmosz • ősnapok; asztrálnapok; Nibiru • az emberiség eredete és szerepe a Teremtésben • az emberiség 2 ősbukása (gőg és érzékiség) • belső dualitás, duálszellemek • bibliai és ezoterikus teremtéstörténet • lélek és szellem a köztes létben • változások az asztrális síkon Krisztus után - fordulat az emberiség életében • az emberiség fejlődésének 4 fő célja • a lélek útja halál után az asztrálvilágban • az emberiség jövője • kulcsszimbólumok a Jelenések könyvében