fbpx
 • 2010.04.16.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 106 perc

  • a fejfedők célja szellemi szempontból • a természetes hajszín jelentősége • a magyar népi fejfedők és hajviseletek a nőknél és a férfiaknál • a ruházat színeinek jelentése régen és ma • a színek gyógyító, segítő hatásai • a saját szín meghatározása • a lábbelik célja szellemi szempontból • a magyar népi lábbelik típusai, használati körük és szimbólumrendszerük • a ruházkodás Krisztus előtt és napjainkban • a laza és a szoros ruházat következményei • a tóga célja és mai utódja • a divatszínek üzenete és hatása • kisfilm a magyar népi haj és ruhaviseletekről
 • 2010.02.05.
  Magyarok Háza (Bp.) 88 perc

  • az állat és az ember különbsége • az ember állatias szőrének elvesztése • az ön- és a fajfenntartás ösztöne • a ruházkodás kialakulása • a ruházat két fő funkciója • a tisztánlátásra alapozott ősi ruházkodás • az ősi magyar ruhadarabok • a suba, a ködmön és a szűr jelentősége • a csakrák szerinti öltözködés • a ruhadíszítések jelentései • a Szentháromság a ruhákon • negatív tendenciák a mai ruházkodásban • a ruházkodással kapcsolatos feladat ma
 • 2009.12.04.
  Magyarok Háza (Bp.) 104 perc

  • a Fényatya és a Fényanya összehasonlítása • a Fényanya aspektusai és nevei • Mária és Szófia kapcsolata • a Fényanya tisztelete korszakonként • Krisztus és Szófia kapcsolata • a Hétboldogasszony név eredete • Szófia lénye és az ember ősképe • a legfontosabb Mária ünnepek: - Földtiltó Boldogasszony, - Gyertyaszentelő Boldogasszony, - Gyümölcsoltó Boldogasszony, - Sarlós Boldogasszony, - Nagyboldogasszony, - Kisboldogasszony, - Olvasós Boldogasszony ünnepe • Szófia lénye és a kor beavatási szintjei
 • 2009.05.15.
  Magyarok Háza (Bp.) 86 perc

  • a táltos szó eredete • az ősi magyar vallás jellemzői • a táltosfa jelentősége • a táltosok származása • a táltos "fogantatása" • a táltos ló (Osiris) és a táltos kapcsolata • a bagoly, a galamb és a liba szerepe • a rábaközi táltosok tanításai: • a négy alapelv, a hét javallat és a kilenc tilalom • a munka és a természet tiszteletéről • a fő vétkek a táltosok szerint • a táltoskard, táltosbot és táltostükör • tíz mondás a táltosoktól
 • 2008.11.14.
  Magyarok Háza (Bp.) 111 perc

  • a pneumatikus, a humorális megközelítés és a szomatikus kóroktan • az öregemberek szerepe őseinknél • gyógymódok a pneumatikus korból • a szavak ereje, szimbolikus módszerek • az ember és a dolgok közti mágikus kapocs • gyógyító füvek és ásványok • a betegség elriasztásának módszerei • természeti elemekkel való gyógyítás • csillagerők szerepe a mindennapokban • az igazi gyógyító tulajdonságai • archaikus pszichoszomatika • a magyar egészségtan alapszabályai • az ember testeinek egyensúlyai
 • 2008.04.18.
  Magyarok Háza (Bp.) 102 perc

  • a Szent Korona mint beavató korona • manicheista szimbolika - a fény felszabadítása • a makrokozmosz kicsinyített mása - kapcsolódás a Szíriuszhoz • a Koronán megjelenő szimbólumok, színek és ábrázolások jelentősége és üzeneteik • a Szent Korona keletkezése és története • a Szent Korona-tan alapjai • demokratikus elvű hatalomgyakorlás • az égi eredetű, apostoli Szent Korona mint a magyar állam legértékesebb élő megtestesülése • egyes keresztnevek jelentése a Szent Koronán • a Szent Grál és a Szent Korona egyesítése - avagy a szeretet és a bölcsesség útja
 • 2008.02.01.
  Magyarok Háza (Bp.) 87 perc

  • a lemúriai korszak jellemzői • a Nap- és a Hold-hatás • a lemúriai beavatási út célja • Mú szigetének kultúrája és vallása • a nága írás másolatai • a 8 út, a 12 földi kísértés és a 12 erény • az Ujgur Birodalom keletkezése • az Ujgur Birodalom vallása és kultúrája • a Pártus Birodalom népének vándorlásai • a Góbi sivatag jelentősége • az ujgur hagyományok Kínában • a múi szimbólumok és értelmezésük • Mú lakosainak vándorlási útjai
 • 2007.12.07.
  Magyarok Háza (Bp.) 105 perc

  • Szent Miklós napjának szokásai • a szeplőtelen fogantatás napja és szellemi háttere • Luca-napi hagyományok; Luca-búzavetés • a Luca-székkészítés szimbolikája • a 12-es és a 13-as szám jelentősége • a manicheizmus és a Luca-szék • Lázár napjának üzenetei • Tamás apostol és a kettősség • az adventi népszokások jelképrendszere • Karácsony a magyar néphagyományban • a karácsonyi asztal ételei • a regölés és a betlehemezés • a tizenkét szent éjszaka jelentősége
 • 2007.10.12.
  BKIK - Kamarai Ház (Bp.) 95 perc

  • a Halottak napjához kapcsolódó magyar népszokások • a halál szellemtudományi vonatkozásai • a haldokló ápolásával és az elhunyttal kapcsolatos régi hagyományok • a temetési előkészületek és szertartások • a tudatfolytonosság megőrzésének jelentősége a halál pillanatában • az öntudat megtartását segítő tényezők • közvetlen és közvetett Én-tudat • a Krisztus-impulzus szerepe az Én-élményben és a tudatos halál folyamatában • segítség az elhunytnak a köztes létben • a halandó testek átszellemesítése - a halál legyőzése Krisztus feltámadási erői révén
 • 2007.04.20.
  BKIK - Kamarai Ház (Bp.) 89 perc

  • Sárkányölő Szent György a tél elűzője • a szentgyörgyharmat gyógyító ereje • Szent György élete és tisztelete napjainkig • Szent György mint égi patrónus • a Szent György Lovagrendek feladata • a kereszténység három ága: a szív útja, a kereszt útja és a kard útja • Ahrimán - "e világ fejedelme" • ahrimáni hatásra kialakult jelenségek • Ahrimán legyőzésének módjai • Szent György a magyar hagyományokban
 • 2007.01.19.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 99 perc

  • a magyarok vallásai • a pálos név eredete • a pálos rend megalapítása, működése és küldetése • Szkítiánosz fiai: Naposz és Pálosz • a pilisi beavatóközpontok • 1250 - a János-kereszténység megújulása • Boldog Özséb látomása a Pilisről • a pálos beavatási út célja és fokozatai • az özsébi terv két része • Pilis őslakói: a "fehérek" • a fehér szín jelentése • a Szent Kereszt-templom
 • 2006.12.08.
  BKIK - Kamarai Ház (Bp.) 111 perc

  • a magyar nép alapvető jellemvonása • a tudati lélek korának feladatai • a bölcsesség, szabadság és szeretet megvalósítása népi szinten • a magyar nép feladata a mai korban • a magyar nép vallási történelme: táltoshit és a manicheizmus • Anyahita és Nimród kiemelkedő szerepe a magyar nép életében • a Nyilasban lévő hat bolygó hatása és jelentősége történelmünkben • a szívcsakra megnyitása • a Szent Grál és a Magyar Szent Korona
 • 2006.11.10.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 97 perc

  • a teremtő szó ereje • a magánhangzók és a mássalhangzók • a magyar rovásírás fejlődése • a Bika csillagkép és a beszéd kapcsolata • a beszéd régen és ma • a T és R hang kapcsolata • a hang és a nemi szervek kapcsolata • a Mars mint a Világszó reprezentánsa • a beszéd minősége és a bolygóerők • a TY, B, H hangok rovásjelei, éteri formái, analógiái, szellemi jelentése
 • 2006.03.31.
  Magyarok Háza (Bp.) 83 perc

  • a 7 bolygó és a 12 csillagkép ereje az ősnyelv magán- és mássalhangzóiban • a belső és a külső világ kapcsolata a magán- és mássalhangzókkal • a nyelvek fejlődésének szakaszai • a teremtő hang, a hangok éteri formái • az O, Ó, Ö, Ő, U, Ú, Ü, Ű rovásjelei, éteri formái, analógiái és szellemi jelentése • a magánhangzókhoz tartozó bolygók • hang-meditácós gyakorlat; hangzólégzés • a Bika csillagkép, a Merkúr és a Mars szerepe a beszéd kialakulásában • az efezoszi misztériumiskola: a Szó titkai • az egyes magyar népek által használt leggyakoribb hangzók és szavak
 • 2006.02.10.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 92 perc

  • Logosz, a Világige és a szent hangok • a nyelvek fejlődésének szakaszai • a rovásírás szakrális szerepe az ősmagyaroknál; a magyar nyelv eredete • rovásírásunk eredete és kialakulása • az Arvisurák és Anyahita jelentősége • a rovósámánok szerepe; a "nimródi írás" • a hangok éteri formái • a szent szövegek éteri ereje; a 4 elem éteritásának jellemzői az írott szövegben • szent szövegek hatása az étertestünkre • a tiszta hangok szellemisége • "szférák zenéje" • az A, Á, E, É, I, Í rovásjelei, éteri formái, analógiái, szellemi jelentése és üzenete
 • 2006.01.13.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 106 perc

  • az isteni és az emberi erények - kapcsolatuk az emberi testekkel és kultúrkorszakokkal • a hit mint isteni erény szellemi megközelítései • a modern hitetlenség • az ősi magyar hitvilág történelmi alakulása • a táltoshit fő elemei - a táltosbeavatás • Nap-vallás - szeretetvallás • az ősmagyar hitvilág (táltoshit), a szkíta kereszténység és a manicheizmus kapcsolódásai • a tudatos hit és bizalom szerepe a lelki fejlődésben • a hit hét fokozata: vakhittől a Krisztus-hitig
 • 2005.11.18.
  Magyarok Háza (Bp.) 96 perc

  • a Logosz, a Szó mint a világ eredete • az ősnyelv; elsődleges és másodlagos nyelvek • Rudolf Steiner, egy új nyelv megteremtője • a nyelv hangzóinak szellemi vetülete • a magyar nyelv magyar eredete • a finnugor-elmélet mint a magyar nép gyökértelenítésének eszköze • a nyelv, a beszéd és az írás szellemi háttere • Tamana: egy új tudomány a magyar nyelv és a világ helységnevei közötti összefüggések tanulmányozására • Bowling, Mezzofanti és Scott a magyar nyelvről • a magyar nyelv különleges vonásai • a nyelvkutatás új aspektusai
 • 2005.03.12.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 98 perc

  • az ősmagyar vallás alakulásának fokozatai • az ősmagyar vallás jellemzői • beavatás az ősmagyaroknál: fokozatok; a táltos és a táltosfa; a beavatás módja; a tudás fája • a hét papi nemzetség: bács, boksa, táltos, arvis, bő, harsány, barnus • a bácsok - a regősök • az írás szerepe és tabuja az ősmagyar vallásban • az arvisok - a gyógyítók • papi hierarchia: mágusok, táltosok, javasok, sámánok, garaboncok, harsányok, regösök • a gyulák, karcsanok, kádárok és rabonbánok köre
 • 2005.01.21.
  Almássy Téri Szabadidőközpont (Bp.) 98 perc

  • Nimród személye és lénye • az oroszlán mint Nimród attribútuma • az oroszlán mint szimbólum (Nap-erők; keresztelés; az oroszlán és a macskák; Dávid király; Márk evangéliuma stb.) • az oroszlán szimbóluma a suméroknál • az Orion csillagkép és az oroszlánok kapcsolata • az oroszlán szimbolikája a mai szellemi tanítások fényében (kiegyensúlyozó szerep a lélekben; a szív mint belső Nap; Európa és Közép-Európa feladata) • tisztánlátás régen és ma • Nimród kövei
 • 2004.11.12.
  Almássy Téri Szabadidőközpont (Bp.) 115 perc

  • Nimród származása, családfája és élete • Nimród és az Oroszlán csillagkép kapcsolata • Nimród és az Orion kapcsolata • a Bika csillagkép szellemi jelentősége • Nimród küldetése • a kard, a korona és a gyűrű szimbolikája • Nimród, az építő • Nimród és a Bölcsek Köve • Nimród a magyar néphagyományban • a Magyar Szent Korona és Nimród • Nimród és az írás • Nimród halála • az "M" és "N" betű jelentése Nimród nevében • a magyar néphit tanításai az Aranykorról • az Él, az An és a Rá csillag
 • 2004.10.01.
  Almássy Téri Szabadidőközpont (Bp.) 82 perc

  • Atilla gyermekkora és neveltetése • Atilla mint a michaeli ember • Atilla, az első nagy szakrális király • Atilla küldetése: a szkíta-pártus szellemiség megőrzése és Fény-Anya tanának terjesztése • Atilla nevének jelentése • feljegyzések Atilláról - személyisége, életmódja és értékrendje • Atillával kapcsolatos rágalmak és tévhitek • az Arvisurák feljegyzései Atilláról • Atilla római visszavonulásának valódi oka • Atilla és Szent László kapcsolata • Atilla és a Magyar Szent Korona
 • 2004.04.16.
  Magyarok Háza (Bp.) 103 perc

  • az ősmagyar gyógyászat és a hármas emberkép • a betegség okai és az egészség megőrzésének módjai • a gyógyító ember személye és szemléletmódja az ősmagyaroknál • a gyógyítás anyagai • alapelvek az ősmagyar gyógyászatban • a mágikus-kozmikus elv a gyógyításban • a "pszichoterápiás" hatás • az analógia elve • az étrend szerepe • húsvéti néphagyományok: Nagypéntek, Nagyszombat, Feltámadás napja, Húsvéthétfő és -kedd szokásai
 • 2004.03.12.
  Magyarok Háza (Bp.) 108 perc

  • a kemence szerepe és szimbolikája • a kemencéhez kötődő magyar népszokások • a kenyér és a kenyérsütés jelképrendszere a régi magyaroknál • a kenyér születésének 12 fázisa és a kapcsolódó szimbólumok • régi magyar paraszti étrend • a teljes kiőrlésű gabona és kenyér jelentősége • a burgonyafogyasztás lelki-szellemi hatásai • a 4 alapgabona és a 4 elem, valamint az emberi testek kapcsolódásai • a kenyér szerepe a keresztény hagyományban • Krisztus mint az "örök élet kenyere" • a mindennapi szellemi, lelki és testi "kenyér"
 • 2004.02.13.
  Magyarok Háza (Bp.) 102 perc

  • Boldog Özséb, a pálos rend alapítója • a pálos rend missziója • a Pilis szellemi jelentősége; kolostorok és kiemelt szakrális helyek a Pilisben • a Pilis történelmi múltja • a pálosok és az ősmagyar hitvilág • Fekete Madonna és Szófia tisztelete a pálosoknál • az erdő szimbolikája a pálosoknál • a pálosok és a rózsakeresztes impulzus • Mátyás király és a pálos rend kapcsolata • a holló mint szimbólum • a pálosok élete, halála és fogadalmaik • a pálosok és a római egyház kapcsolata • a Magyar Biblia
 • 2004.01.16.
  Magyarok Háza (Bp.) 114 perc

  • a vízkereszt történelmi és szellemi háttere • Karácsony és Vízkereszt ünnepének kapcsolódásai • Jézus vízkeresztségének jelentősége • keresztelő a magyar népi hagyományban • a keresztelő névadás különböző aspektusai • a komaság (főkomák, kiskomák, stb.); - a különböző komák szerepe, szokások • a keresztelő szertartás és kellékei • a keresztelő lakomához, komatálhoz és a babalátogatáshoz kapcsolódó szokások • a keresztség szellemi jelentősége • a hármas keresztelő - hármas névadás
 • 2003.11.28.
  Magyarok Háza (Bp.) 106 perc

  • az ősmagyarok a Brit-szigeteken • a szarmaták kapcsolata a többi magyar törzzsel; a szarmaták szokásai, nyelve és hite • a bárdok • Artúr nevének eredete • Artúr mint a Napisten megtestesítője • Bors vitéz • Artúr király kardja: a kard eredettörténetei • Artúr és Atilla kardja mint szimbólumok • A Grál-kehely szimbolikája és szerepe az ősmagyar vallásban • a Grál-kehely és a Magyar Szent Korona kapcsolata • Korona-közösségek és Grál-közösségek
 • 2003.10.10.
  Magyarok Háza (Bp.) 100 perc

  • a himnusz mint irodalmi műfaj kialakulása • a himnuszok fajtái és jelentőségük • a magyar Himnusz és a magyar népszellem kapcsolata • a magyar Himnusz üzenete • a magyar Himnusz kulcsszavai; az első három versszak értelmezése • Mátyás király szerepe a magyar történelemben • a Magyar Szent Korona visszaszerzése
 • 2003.05.09.
  Magyarok Háza (Bp.) 100 perc

  • a magyar népi gyógyászat alapjai • betegségszemlélet változása: pneuma-tan • humorális és szomatikus patológia • a vér tisztaságának jelentősége • szél okozta betegségek • a gyógyító ember jellemző tulajdonságai • gyógyítások felkelő Napnál és ünnepnapokon • a számok hatása a gyógyításban • a betegségek elnevezése az állatokról • a hosszú élet és a jó egészség titka • régi paraszti étrend • a szexualitás megközelítése a magyar néphitben • betegségek legfőbb lelki okai • halottkultusz őseinknél • az ősi magyar gyógyászat három alapeleme
 • 2003.03.21.
  Magyarok Háza (Bp.) 90 perc

  • Magyar Adorján élete és munkássága • a Föld ősállapotai és az emberiség fejlődése - jelképes utalások a magyar néphagyományban • a magyarság őshazája - az emberiség bölcsője • ősi magyar vallásosság és hitvilág • ősmagyar törzsek családfája • a magyar törzs főbb jellegzetességei • a fehér, illetve fekete hunok és kunok jellemzői • a szemere törzs szimbólumrendszere • a besenyők és a szabírok • a jászok és a székelyek jelképrendszere • a kabarok és kazárok alapvonásai és hagyományaik
 • 2003.02.14.
  Magyarok Háza (Bp.) 106 perc

  • az ünnepek jelentősége az évkörben • ősmagyar ünnepek: Húsvét, Feltámadás, legényavatás, virágok ünnepe, Pünkösd, aratás ünnepe, farsang stb. • a Nap-ünnepek és az ősmagyar Nap-vallás • a szentek és szent királyaink tisztelete • Mária-ünnepek és a Mária-kereszténység • a kerecsensólyom és a Nap-vallás kapcsolata • Turul-beavatottak • Árpád-házi királyaink • Szent István döntési helyzete • Koppány tisztelete, áldozati halála; a magyar • nép "káli jugájának" kezdete és vége • a Hétfájdalmú Szűzanya
 • 2003.01.17.
  Magyarok Háza (Bp.) 102 perc

  • a szentség meghatározása • a szentek feladatai • Árpád-házi Szent Margit gyerekkora, gyógyításai és különleges képességei • a Margit név jelentése • a magyar nép Nagyboldogasszony hite • Szent Margit születésének körülményei • Margit szentté avatásának nehézségei • Szent Margit küldetése és áldozata • Szent Margit vallása: a szeretetvallás • az anyagi világban raboskodó fény • Szent Margit igazi tápláléka: az ima • Szent Margit romolhatatlan teste • csodák Szent Margit sírjánál • Szent Margit imája
 • 2002.10.12.
  Magyarok Háza (Bp.) 103 perc

  • égig érő táltosfa - a tudás fája és az élet fája • tündérek, sárkányok és kígyók a mesékben és szimbolikájuk szellemi megközelítésben • az ellenerők megváltása • a lovak tisztelete a magyaroknál; szimbólumrendszerük szellemi háttere • a Nap tisztelete - Nap szimbólumok és analógiák • a Nap szellemisége és tisztelete a magyar kultúrában • Krisztus mint Nap-lény • az elementálok és az angyalok titkai • az élet-adó, lélek-adó és a szellemi Nap • a Nap háromszoros titka
 • 2002.09.13.
  Magyarok Háza (Bp.) 103 perc

  • káiniták és ábeliták • vándorló és letelepedett népek - az urbanizáció • a "Seth-fázis" - egyesített meghaladás • a magyarság feladata a két vonal kibékítésében • a magyar nép őshazái • táltos vallás - táltosok, mágusok és papnők • a magyar ősvallás fő elemei • az égig érő fa mint Világfa • tündérek világa - Tündér Ilona • tündérek tánca - levegőelementálok munkálkodása
 • 2002.05.13.
  Tündérkert (Bp.) 89 perc

  • a nép fogalma • a magyar nép temperamentuma • egy néphez tartozás kritériumai • Arvisurák • Pilis a Föld szívcsakrája • az egyéni ember feladata • ősvallások, táltoshit, manicheizmus • a Magyar Szent Korona • buddhizmus Magyarországon • antropozófia, rózsakeresztesség, manicheizmus • Mani tanítványai • a Szent Grál • turulmadár
 • 2002.05.10.
  Magyarok Háza (Bp.) 106 perc

  • a magyar népmesék szimbólumrendszere • a magyarság ősvallása - a szkítizmus • Nap-vallás - Krisztus-tisztelet • egyistenhit és a Fényhármasság tana • a sámánhit - táltoshit különbözősége, fő jellemzőik • az ősi hit háttérbe szorítása • az ősvallás keresztény párhuzamai, előképei • a magyarság vallási hitéletének 3 nagy korszaka • a manicheista fénykereszténység jellegzetességei és fő tanai • Michael mint a magyarság égi segítője • a magyar nép 3 lényeges feladata • a korszellemhez hű magyar ősvallás
 • 2002.04.12.
  Magyarok Háza (Bp.) 97 perc

  • sumér-magyar nyelvazonosság, kulturális kapcsolódások • a János vitéz és a Gilgames-eposz hasonlósága • zenetörténeti kutatások - sumér-magyar közös vonások és gyökerek • a magyar nyelv mint ősnyelv • a pálos rend működése • Mátyás király és a pálos atyák kapcsolata • a holló és egyéb szimbólumok jelentése
 • 2002.03.08.
  Magyarok Háza (Bp.) 94 perc

  • a szkíta-magyar nép eredete, fő jellegzetességei • a szkíta testvérnépek • a szkíta kultúra elterjedése a világban • a szkíta-magyar hitvilág • magyar szentek • a "Magyar Birodalom" fénykora • a keresztény Európa védőpajzsa • a magyar nép fő feladata, küldetése • a magyarság mint szellemi nagyhatalom • magyar találmányok - magyar leg-ek • egészséges nemzettudat; krisztusi közép; a kozmopolita hozzáállás megvalósítása
 • 2002.02.08.
  Magyarok Háza (Bp.) 86 perc

  • a Pártos Birodalom (Kr. e. 265 - Kr. u. 226) • a pártos-magyar rokonság, népazonosság • a pártos hitvilág és kultúra • manicheizmus a Pártos Birodalomban • az ősmagyar vallás és a római kereszténység • új térítők és az ősi hit küzdelme • pártos hadviselés - kulturális hagyományok • a magyar ősvallás korszellemhez hű újjáélesztése mint a mai kor feladata • Artabán, a negyedik király legendája • a pártos papkirály találkozása Krisztussal
 • 2002.01.12.
  Magyarok Háza (Bp.) 104 perc

  • a Magyar Szent Korona jelentősége • kettősségek a Szent Koronán • Krisztus és az Atya ábrázolásának szimbolikus üzenetei • Tamás és Bertalan apostol képeinek szerepe • egyéni lét és egyetemesség a zománcképeken • a János-kereszténység jelentősége a magyarság számára • a Szent Korona eredete; a szkíta keresztény tanítások képi programja • Boldog Özséb és a pálos rend alapítása • a Szent Korona és a pálosok szerepe a magyar nép életében, történelmében • beavatóhelyek a Pilisben - fej- és szíverők • a pálos rend valódi névadója - Pálosz üzenete
 • 2001.12.14.
  Magyarok Háza (Bp.) 102 perc

  • a tordosi és tatárlaki ékírásos leletek; a hétezer éves magyar ima • a székely-magyar rovásírás • sumér-magyar kapcsolatok • Fény-Anya - Istenanya hite az ősmagyaroknál • ősmagyar Karácsony - a Turulmadár szimbólumrendszere • Kisboldogasszony és Nagyboldogasszony tisztelete a magyaroknál - Mária-kultusz • a Szent Korona tisztelete, a koronázás jelentősége; a beavató korona • a Szent Korona szimbólumai és képi programja • a fény felszabadításának tana
 • 2001.11.09.
  Magyarok Háza (Bp.) 80 perc

  • a szkíta-hun-avar-magyar nép kapcsolata • a tulipán eredete és szimbólumrendszere • Arvisurák - a magyar nép igaz őstörténete • Anyahita és a szíriuszi ősmagyarok • Az Élet Temploma - ősi szellemi központok • a rovásírás mint a magyarság ősi írása • a szkíta keresztény Biblia • fekete magyarok Egyiptomban; a nagypiramisok és az Orion-öv • szakrális helyek a Pilisben • egyiptomi-magyar helységnevek a Kárpát-medencében
 • 2001.10.12.
  Ferencvárosi Művelődési Központ (Bp.) 94 perc

  • a magyarság őshazája; • a Kárpát-medencei szűzfoglalás • hun-magyar-avar rokonság, népazonosság • a magyar nyelv eredete • a közel-keleti őshaza: Suméria • a mitikus őshon: Ataisz • ősmagyar találmányok • a magyarság honvisszafoglalásainak 12 nagy hulláma • a szkíta-hun-avar-magyar népfolytonosság tárgyi, nyelvi, művészeti, vallási és harcászati bizonyítékai • Kőmíves Kelemen balladája: az építő áldozat és a szűzfoglalás szimbolikája • szkíta kereszténység - manicheizmus
 • 2001.09.21.
  Magyarok Háza (Bp.) 82 perc

  • a nép fogalma hagyományos és szellemtudományi megközelítésben • kapcsolat a népszellemmel Krisztus előtt és után • az őskeresztény magyarság • istenhit és szeretetteljes kapcsolat a Fiúval • arkangyalok hatása a Föld étertestére • szabályosan és szabálytalanul fejlődött arkangyalok szerepe • a magyar nép helyes kapcsolata népszellemével a tudati lélek korában • a magyarok ősi szellemi vezetői: Anyahita, Armogur és Nimród • népünk küldetése és a magyarság jelenkori fő feladatai