Barion Pixel
 • Online előadás (2021. január 16.) Hit, Remény, Szeretet – Isteni erények a szellemtudomány fényében 120 perc Ízelítő a témákból:
  • a gondolkodás és a hit kapcsolata
  • értelmes hit a tudati lélek korában
  • a hit mint a „szív logikája”
  • a hit és a hitetlenség
  • a materialista monizmus mint vakhit
  • a hit mint dinamizáló erő
  • a felszínes hit és a mély hit
  • a hitből fakadó gyógyító erők és egyéb pozitív hatások
  • az érzékfelettiben való értelmes hit jelentősége
  • a keresztény felébredés három fokozata
  • első felébredés a hit által
   • félelempróba és hitpróba
   • a hitből kialakuló tisztánlátás
  • második felébredés a remény által
   • a színeváltozás jelentősége
   • a reményből kialakuló tisztánhallás
  • harmadik felébredés a szeretet által
   • Isteni Akarat és igazságosság
   • a szeretetből kialakuló egység-élmény
  • Krisztus megismerése a három isteni erény által
  • az Istennel való egyesülés a három erény segítségével
  Opciók Részletek
 • 2020.01.10. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 118 perc • a hit erényének kiemelt szerepe • a hitetlenség mélyebb okai • az apatikus ateizmus és a militáns ateizmus jellemzői és mélyebb okai • a szenvedő ateista jellemzői • a morális-szellemi törvények működése • a rossz mint a szabadság ára • Isten és a szenvedés • a János-kereszténység hét titka • Isten áldozata az emberért • Krisztus szenvedéseinek enyhítése • önző és önzetlen spiritualitás • szellemi alapelvek a szenvedésről • az ateizmus további lehetséges formái • az ember igazi szabadsága • az isteni erények szerepe az ember felemelkedésében
  Opciók Részletek
 • 2019.01.18. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 122 perc • emberi erények, isteni erények • Pál apostol a hitről • a három alapvető hitigazság – Isten van / Isten létezik – Isten teremtette a világot – a látható világ a láthatatlanból keletkezett • az ezoterikus kereszténység alaptézisei • az ember szellemi felelősségérzete • „Isten halála” Nietzschénél • Miért idézte elő az ember „Isten halálát”? • „Isten feltámadása” a hit által • hitünk megvallása, felvállalása • a hitvallás helyes és helytelen formái • „Isten feltámasztásának” hét kulcsa
  Opciók Részletek
 • 2018.01.19. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 108 perc • a hit mint az emberi élet alapeleme • kettős mérce a hit terén • a hit jelentése az Ószövetségben és az Újszövetségben • az ember három földi sajátossága és három transzcendens jele • a hit szellemtudományi megközelítésben – a hit 12 területe az ezoterikus kereszténységben – a hit és a gondolkodás kapcsolata – a hitetlenség és a félelem kapcsolata – vertikális és horizontális hit • az isteni erények szerepe a spirituális pszichoterápiában • a remény a szellemtudomány tükrében – a remény mint a tiszta öröm felébresztője • a szeretet a szellemtudomány megközelítésében • Krisztus és a szeretet
  Opciók Részletek
 • 2015.01.16. Testnevelési Egyetem (Bp.) 89 perc • a hit szerepe a középkorban és a „felvilágosodás” után • a felvilágosodás kori fordulat megalapozói • a felvilágosodás révén előtérbe és háttérbe kerülő dolgok • minőségi és mennyiségi tudás, a hit mint minőségi tudás • hit a tudati lélek korában • a hit jellegzetességei, a hit hét fő fokozata • Jézus tanításai a hitről • a kafarnaumi százados példaértékű hite • a hit útja Istenhez • a hit hét fő fázisának jellemzői • deifikáció az isteni erények segítségével
  Opciók Részletek
 • 2014.01.17.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 117 perc

  • a hit hét fokozata • hit a tudati lélek korában • a hit és a magasabb megismerés kapcsolata • a hitből fakadó pozitívumok • paradigmaváltás a XVII. században – a modern kori hitetlenség gyökerei • Francis Bacon szerepe az új „világrendben” • a deduktív és az induktív megismerési módszer jellemzői • indukció és dedukció a szellemi megismerés szemszögéből • az empirizmus és a racionalizmus megjelenése a XVII. században • a hétköznapi megismeréstől a szellemi megismerésig • a hit hét misztériuma • deifikáció az isteni erények segítségével
  Opciók Részletek
 • 2013.01.25. Testnevelési Egyetem (Bp.) 116 perc • a hitetlenség elterjedése a világban • a hit fokozatai és ajándékai • hitigazság és természetes igazság Aquinói Szent Tamásnál • a hitetlenség mint korszimptóma • az értelmes hit jelentősége • a hit hiányának következményei napjainkban • a hit szerepe a vízen járás példázatában • az igazi remény jellemzői • mások üdvösségének reménye • az örök élet reményéről • Aquinói Szent Tamás a szeretetről • a szeretet legmagasabb aspektusai • bölcsesség, szabadság és szeretet • a kultúrkorszakok és az erények kapcsolata • deifikáció az isteni erények segítségével
  Opciók Részletek
 • 2012.01.13.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 92 perc

  • a hitben való fejlődés irányai • a hit szemével látni az embereket • a hit kapcsolata az élet értelmével • a hit, mint közösségépítő erő • az Én határain túlra áradás • az értelmes hit és a cselekvő hit • a hit éltető ereje • a hit hiányának következményei • az értelmes hit, mint a bölcsesség alapja • a vízen járás példázata a mai kor embere számára • a hit és a tisztánlátás viszonya • Krisztus ajándéka az emberiségnek
  Opciók Részletek
 • 2011.01.07.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 119 perc

  • az erényekben való gyarapodás jelentősége • az erények, a testek és a kultúrkorszakok • a hit fokozatai • a tudás fája és az élet fája • a dogmatikus hit és az értelmes hit • a megismerési küszöb tágításának módja • a hit, mint aktív, dinamikus erő • a hit és a tudás összhangja • a háromszoros felébredés • a felébredések evangéliumi ősképei • felébredés az asztrál, az alsó mentál és a felső mentál világban • az isteni erények, mint a magasabb megismerés alapjai
  Opciók Részletek
 • 2010.01.09.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 120 perc

  • az erények, az ember testei és a kultúrkorszakok összefüggései • hit a természetben, embertársainkban, önmagunkban és a természetfelettiben • az értelmes hit, a szívbéli hit és a cselekvő hit ismérvei • a természeti és a morális világrend • a tiszta, élő hit ereje • hit az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben • az Istenhithez való eljutás útjai • a modern ateizmus okai • az Atya, a Fiú és a Szent Szellem tagadásának következményei
  Opciók Részletek
 • 2009.01.09.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 94 perc

  • összefüggés az erények, az ember testei és a kultúrkorszakok között • a mai kor feladata: az értelmes hit • a szellemiség tagadásának valódi oka • a tudat és a lét kapcsolata a filozófiákban • a hit legfontosabb területei • a hit következményei • az Ó- és Újszövetség hit fogalma • a hit fokozatai • a remény legfőbb tárgyai • a szeretet változása Krisztus óta • a szeretet jellemzői • a Krisztus-impulzus hatása az emberre
  Opciók Részletek