• 84 perc Ízelítő a témákból:
  • a három isteni erény a kereszténységben
  • az isteni erények és az ima-élet egymásra hatása az embernél
  • „madarat tolláról, embert imájáról” – a világi élet és az ima-élet kapcsolata
  • ima-biográfia – életünk az imáink tükrében
  • a hit és az ima kapcsolata
   • az ima hiányának lehetséges okai
   • négy tipikus téves előfeltétel, amitől az ember a hitét függővé teszi
   • a hit, az ima és az érzékenység
   • a hit, az ima és az értelem
  • a remény és az ima kapcsolata
   • az alázat fontossága a reménnyel összefüggésben
   • a „lelki szegénység” átélésének fontossága
   • Krisztus mint a legfőbb reményünk
   • mindent a kegyelemnek köszönhetünk, amink van
   • az alázat és a megalázkodás közötti különbség
  • a szeretet és az ima kapcsolata
   • a szeretet és a kapcsolódni vágyás
   • az ima mint kapcsolódás Istenhez
   • Isten Szeretetének fogadása a csendes imában
   • az ima mint Isten egyik szeretetnyelve
   • kötelességként elmondott és belülről fakadó ima
  • az ima és az isteni erények
  Opciók Részletek
 • 95 perc Ízelítő a témákból:
  • az ima szerepe és lényege
  • két alapkérdés az ima kapcsán
  • amikor Isten nem válaszol az imánkra
  • a kérés és a követelés közötti különbség
  • az Ajándékozó (Isten) fontosabb az ajándéknál
  • a beteljesületlen ima lehetséges okai
  • az érett hívő jellemzői
  • az ima-élet és a világi élet kapcsolata
  • az Istennek tetsző élet hét alapelve
  • Isten kéréseinek megtartása
  • kulcskérdések a kérő imákhoz
  • Isten Csendje és az ahhoz való kapcsolódás
  • ószövetségi és újszövetségi példák, amikor Isten nem teljesítette a kéréseket
  • Pál apostol „tövise”
  • a saját töviseink megtalálása
  • erő a gyengeségben
  • Krisztus nevében kérni és hittel kérni az imában
  • a meghallgatott imádság
  Opciók Részletek
 • 91 perc Ízelítő a témákból: • az ima emlékeztet égi hazánkra • kapcsolat Istennel az ima által • az Istennel való kapcsolat hét szintje • Isten legyen a legjobb barátunk! • az ima segíti Isten érzékelését • Istenben találjuk az igazi boldogságot • Avilai Szent Teréz az imádságról - az ima által Istenre nézni - viszonozni Isten „szerelmét” - az ima révén kaput nyitni Istennek • Isten legfontosabb kérései az emberhez • az ember kérése Istenhez az ima révén • kapcsolódás az Igazi Középhez, aki Isten • fogadni Isten ajándékait az ima által • Isten mint az „Örök Te” • Istennel való egységélmény az ima által
  Opciók Részletek
 • Online előadás (2021. február 6.) „Szüntelenül imádkozzatok!” – Bevezetés az ima misztériumába 2. rész Ízelítő a témákból: • Az ima mint eszköz az ember égi hazájához való kapcsolódáshoz • Szívből fakadó ima, a szív mint az ima forrása • Az ima és a hit kapcsolata • Az ima az orvostudományi kutatások fényében • Angyali közreműködés az imádkozás során • A „szüntelenül imádkozás” jelentése • Az imahangulat hét alkotóeleme • Az ima mint dialógus az ember és az égiek között • Isten csendje és a szavak nélküli ima • Az ima mint az Istennel való szeretetegység átéléséhez vezető út • Az imaélet megújítása Krisztus által • Jézus Krisztus áldó imái és szabad imaélete • A szív szerepe és jelentősége a szüntelen imádságban • Isten élet-lehelete az emberben • Bibliai igehelyek az imádság fontosságáról és a szív szerepéről • Isten új szívről szóló ígéretének beteljesedése • A szívhez vezető zarándokút • A szív-éberség jelentése és jelentőség
  Opciók Részletek
 • Online előadás (2021. január 9.) „Szüntelenül imádkozzatok!” – Bevezetés az ima misztériumába 1. rész 109 perc • az ima jelentősége • a modern kori „ima-válság” • az ima mint misztérium • Krisztus megtanít imádkozni • az ima hét fokozata • Miért imádkozott Jézus Krisztus? • Jézus Krisztus imádságának helyszínei • Jézus Krisztus forradalmasítja az imát • a keresztény ima titkai • együtt imádkozni Krisztussal • a hegyen imádkozás szimbolikája • Krisztus az ima új formájáról • az első új ima: a Miatyánk
  Opciók Részletek
 • 2018.07.20. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 109 perc • figyelem, tudatosság, éberség • „tenni” és „lenni” • Mária és Márta története a Bibliában (Lk. 10:38–42.) – az emberben lévő „belső Márta” és „belső Mária” – „kevésre van szükség, valójában csak egyre” – a jézusi mondás értelmezése – Isten mint az abszolút jelenlét • jelenlét a kereszténységben • a jelenlét két lépése • a szent és a profán • a jelenlét és a jelenlét hiányának következményei • „igen”-t mondani a jelen pillanatra • a szeretetteljes jelenlét jelentősége és fokozatai • 12 jelenlétfokozó gyakorlat
  Opciók Részletek
 • 2016.11.20. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 251 perc • „Imádkozz úgy, mint Mária!” – „madarat tolláról, embert imájáról” – az ima-terápia néhány jellemzője – Mária imaéletének szakaszai és jellemzői – az ima szerepe Mária fogantatásánál és szülésénél – Mária hálaimája Erzsébetnél („Magnificat”) – a Magnificat párhuzamai Anna énekével (Sám. 2:1–10.) – „a szív csendjé”-nek fontossága az imával összefüggésben – Mária és Jézus kapcsolata Mária imái révén – a „szüntelen imádkozás” titkai • „Imádkozz úgy, mint Jézus!” – a hely és az idő szerepe Jézus imáinál – ima a hely minőségéhez, illetve az időponthoz igazítva – Jézus imájának misztériuma – Jézus imái életének kiemelt pontjain; ezek üzenetei a mai embernek – Jézus tanításai a helyes imáról • a belső ima hét szintje – összefoglalás
  Opciók Részletek
 • 2015.10.22. Balassi Intézet (Bp.) 120 perc • belső ima az Ószövetségben • negyedik szint: Imádkozz úgy, mint egy madár! - a madarak szellemtudományi aspektusai – a madarak tollazata és az emberi gondolkodás kapcsolata - a madarak énekének párhuzama a belső imával • Ábrahám élete és a tíz hitpróbája • Ábrahám jelentősége a szellemtudomány fényében • ötödik szint: Imádkozz úgy, mint Ábrahám! - a természeti létezők önazonossága és az ember meghasonlottsága - amire csak az ember képes: személyes és tudatos kapcsolat Istennel - az „Én és Te” misztériuma - a szívből fakadó személyes kapcsolat és a tárgyiasítás ellentéte - feláldozni, ami a legfontosabb • idézetek Szent Szerafimtól
  Opciók Részletek
 • 2015.04.10. Testnevelési Egyetem (Bp.) 111 perc • a keresztény kontempláció tulajdonságai • az aktív és a passzív kontempláció különbségei • a kontempláció és a belső képek viszonya • a belső képek keletkezésének módja az emberben • a belső képalkotás jelentősége az embernél • a kontempláció gyakorlásának hatásai • a belső képektől az ősképekig • az ember saját ősképéhez való közeledése a kontempláció révén • keresztény misztikusok a kontemplációról: Dionüszosz Areopagitész, Keresztes Szent János, Eckhart mester és Thomas Merton • az aktív imádság mint a szellemi praxis része • az aktív imádság és a kontemplatív élet megközelítése az ezoterikus kereszténységben • az évkör megszentelése: 52 szellemi alapelv az év minden hetére
  Opciók Részletek
 • 2015.01.23. Testnevelési Egyetem (Bp.) 96 perc • Szent Szerafim élete • az Athos-hegyi szerzetesség rövid története • A belső ima három fokozata (hegy, pipacs, óceán) – a testi egészség fontossága – fizikai tisztánlátás – jelenlét és légzés – törekvés a Fény felé – a hajlékonyságban rejlő erő – őszinteség és alázat – a csepp és a tenger szimbolikája – dualitás-tudat és egység-látás • a hegy, a pipacs és az óceán által szimbolizált minőségek összefoglalása a • belső imával kapcsolatban – erények, belső minőségek, testi vonatkozások – mikor segítenek? – mire emlékeztetnek? – mire szólítanak fel?
  Opciók Részletek
 • 2014.12.12.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 93 perc

  • külső és belső fejlődés • a belső fejlődést segítő három alapgyakorlat • gondolatok az imáról • a szemlélődés (kontempláció, belső ima) mint az ima egyik formája • Mi nem a szemlélődés? • a helyesen gyakorolt szemlélődés jellemzői • a kontempláció története a kereszténységben – Nagy Szent Gergely a kontemplációról – a Szentírás hármas feldolgozása – a kontempláció háttérbe szorulása a XV. századtól – a kontempláció helyett elterjedő diszkurzív meditáció jellemzői – a kontempláció újrafelfedezése a XIX. századtól • a kontempláció belső és külső előkészítése • keresztény mantra-meditáció mint a kontemplációt előkészítő gyakorlat
  Opciók Részletek