fbpx
 • 2020.05.16. · a XVII. században bekövetkező materialista fordulat szellemi oka · az ember szellemi süllyedésének fázisai a korokon át · az ember szellemi felemelkedésének lépcsőfokai · a szellemi megtalálása önmagunkban · a szellemi megismerés akadályai · a szabad ember jellemzői · Isten viszonya az ember szabadságához · az ember megnyilvánulásainak összhangja a létsíkok törvényeivel · az önzőség legyőzése · az ember szellemi érettségének egyik fokmérője · a kötelezettségek és a szabadság viszonya · az emberiség szellemi adósságának törlesztése · az imaginációs tudat megalapozása, jellemzői és fokozatai · út az ÉN-imaginációtól a Krisztus-imaginációig · a szellemi fejlődés 10 fontos alapelve 109 perc
 • 2020.04.19. 100 perc
  • Fehérvasárnap mint az Isteni Irgalmasság ünnepe
  • az irgalmasság hét lelki cselekedetéről
  • meginteni az eltévelyedetteket -„egymásra vagyunk bízva” – nem lehetünk közönyösek egymás iránt -a figyelmeztetés fokozatai
  • tanítani a tudatlanokat -az égi kincsek megosztása – hozzásegíteni másokat a szellemi tudáshoz -az élő tanítás jelentősége
  • tanácsot adni a kételkedőknek -az empátia és a szabadon hagyás jelentősége -Krisztus mint az igazi válasz minden kérdésre
  • a szomorúak megvigasztalása -a szent sírásról – sírni másokért -Krisztus mint a vigasztalás igazi forrása
  • a bántalmakat békével elviselni -az ehhez szükséges lelki erények -hozzájárulás az egész világ békéjéhez
  • megbocsájtani az ellenünk vétkezőknek -a valódi megbocsájtás jellemzői -bántalmazó és áldozat a szellemi megközelítés alapján
  • imádkozni élőkért és holtakért -Kikért érdemes imádkozni? -a „szüntelen imádkozás” jelentősége
 • 2020.02.28. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 100 perc • a mese jelentőségéről • az ősi mesék szellemi értéke • a játék és a mese kapcsolata • a mese mint a morális érzék felébresztője • javasolt mesék és mítoszok életkor szerint • a játék jelentőségéről • a mese hatásai • reggeli mese és esti mese • a mesék által tanított alapelvek • a mesék gyógyító ereje • főbb mesetípusok • a mesék lehetséges megközelítései • a meseszereplők és a bolygók kapcsolata • a mesemondás művészete • a mesék és a temperamentumok kapcsolata • a szereplők szimbolikája két ismert mesében • a „hol volt, hol nem volt…” mesekezdés szellemi jelentésrétegei „és boldogan éltek, amíg meg nem haltak” – a mesék gyakori befejezésének jelentése szellemi szempontból
 • 2020.01.24.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 115 perc

  • önmagunk megismerésének hét alapkérdése • centrális és periferiális kérdések • a bölcsesség ismérvei – helyes és hiteles válaszadás • a modern világ válságának egyik oka • a megismerés három nagy korszaka – teozófia, filozófia, antropozófia • a filozófia és az antropozófia kapcsolata • Friedrich Nietzsche és Rudolf Steiner mint kortársak • Nietzsche mint „korának legtragikusabb embere” • Nietzsche élete (születésétől az érettségiig) • gondolatok „Fátum és történelem” című műve kapcsán – Végzet és / vagy szabadság? – a szabadság mint felébredés – az ember egyediségének kulcsai – önnevelés és felelősségvállalás • aforizmák Nietzschétől
 • 2019.11.29.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 110 perc

  • a beszéd égi eredete • a Logosz misztériuma • a beszéd elsődleges és másodlagos funkciója • az egyes kultúrkorszakokban domináns csillagképek • beavatás a hang és a beszéd titkaiba • a kommunikáció fejlődése az embernél • az ősnyelv jellegzetességei • az elsődleges nyelvek jellegzetességei • másodlagos nyelvek kialakulása • beszéd a tudati lélek korában • szellemtudományos nyelvújítás a XX. századtól • az emberi beszéd további spirituális aspektusai • a száj pecsétje • a recitálás jelentősége a szertartásoknál • a beszéd kialakítása a leszületés előtt • az ember jövőbeli feladata a beszéddel • szellemi gyakorlatok a beszédhez
 • 2019.10.18.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 108 perc

  • a szellemi út keresése • az útkeresés hét módja • Mi a szellemi út? • téves elképzelések a szellemi utakról • a saját szellemi út megtalálása • hét fontos alapelv a szellemi úton járással kapcsolatban • az asztrális és a szellemi különbözősége • a szellemi krízis jelenségéről • helytelen elvárások a szellemi úttal szemben • tizenkét önvizsgálati kérdés a szellemi úttal kapcsolatban • a szellemi út öt alappillére (a szellemi út „aranycsillaga”) • a krisztocentrikus szellemi út fő jellemzői
 • 2019.06.06.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 95 perc

  • az ember és a rossz, Isten és a rossz • a jó és a rossz összefüggése • metafizikai aforizmák a rosszról • az emberiség három nagy korszaka • az ötödik kultúrkorszak feladata a gonosszal • az ellenerők főbb típusai • a luciferi lények hatása • az ahrimáni lények hatása • krisztusi közép a luciferi és az ahrimáni szélsőség között • az aszúrai lények hatása • viszonyulás az ellenerőkhöz • az ellenerők megváltása • az ellenerőkkel való munka stádiumai • a luciferi, ahrimáni és aszúrai lények gyengítése és megváltása • a Krisztus-impulzus szerepe az ellenerők megváltásában
 • 2019.03.14.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 123 perc

  • civilizáció és művészet – a művészetek egyesítése; az összművészeti alkotás – stílus és művészet – Spengler a zenéről – a művészetek hanyatlása Spenglernél – a művészet missziója korunkban az antropozófia megközelítésében • Spengler nézetei a vallásról és a tudományról – a tudomány és a vallás kapcsolata – Spengler tudományfilozófiája – a vallás szerepe az emberiség életében – a szeretet jelentősége – a vallások fény-természete – az ős-félelmek legyőzése a vallások révén – morál és etika • az áldozathozatal jelentősége – a szellemtudomány az áldozatról – a hierarchiák teremtő áldozata – Krisztus áldozati tette és az ebben való elmélyedés jelentősége
 • 2019.02.22. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 85 perc • a lelkiismeret jelentősége • a lelkiismeret hangja • Friedrich Nietzsche a lelkiismeretről – a lelkiismeret négy kérdése • Martin Heidegger a lelkiismeretről – létfelejtés és létmegértés – az ember mint jelenvaló-lét – „akárki”-lét, önmaga-lét, együtt-lét – a gondolkodás és a gondoskodás jelentősége – odahallgatás és meghallás – kitörés az „akárki”-létmódból – a lelkiismeret hívó szava és ébresztő hatása – a perifériáról a Centrumba – vélt és valós szabadság – az alapvető Gond az ember életében és ennek feloldása
 • 2019.02.09. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 269 perc • alapvető tudnivalók az álmokról, az álmok háromféle megközelítése • a repülős-lebegős álmok mint tipikus álmok – a pszichológia „nagyjai” és egyéb elméletek a repülős álmokról – a repülős álmok metafizikai é spirituális megközelítése – önismereti kérdések a repülős álmokhoz • a ruházat szerepe az álomban – a szerepszemélyiség és az álombéli ruházat összefüggései – példák az álombéli ruházatra • a meztelenség-álmok jelentősége és lehetséges értelmezései – önismereti kérdések az álombéli ruházat és meztelenség kapcsán • tudnivalók a rémálmokról – segítő kérdések a rémálmok megértéséhez – teendők rémálmok esetén – a gyermekek rémálmai • az álom-én megismerése, önismereti munka az álom-énnel – az álom-én pozitív formálása • a tudatos álmok hatása • a nyugodt és tudatos álmodás előkészítése (környezet, gyógynövények, ételek, illatok) • pozitív megerősítések lefekvés előtt • az álmokra való emlékezést segítő módszerek • az álmok a szellemtudomány fényében – én-hasadás az álomban – az ember hét tudatállapota, az alsóbb tudatállapotok átalakulása – szellemi típusú álmok
 • 2018.11.18. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 257 perc • az álmok háromféle megközelítése • Jung álomértelmezése – eltérések a freudi megközelítéstől – az álmok komplementer szerepe – az álmok szerepe a tudatos és a tudattalan kapcsolatában – a szimbólumok szerepe és értelmezése – az álmok négy fajtája Jungnál – „az álom én vagyok” • az ember négy tudatállapota • tudatos álmodás és imagináció – a tudatos álmodás hét ismérve – ébrenlét-tesztek és álomjelzők – a tudatos álmodás hét fokozata • kommunikáció az álomszereplőkkel – alapkérdések az álmunk szereplőihez – munka az ellenséges álomalakkal • anima és animus az álmainkban – megjelenési formák, jelek és szimbólumok, melyek az animára vagy az animusra utalnak • kulcsok a saját álmok megfejtéséhez • az álmok művészeti feldolgozása – az álomról készült kép értelmezése • a jungi asszociációs technika
 • 2018.10.26.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 113 perc

  • Oswald Spengler és Rudolf Steiner kapcsolata • Spengler életének legfontosabb eseményei • Spengler történelemszemlélete • a kultúra és a civilizáció közötti különbségek • mechanikus és organikus világészlelés • Goethe metamorfózis-tanának alkalmazása a történelemre • Steiner történelemszemlélete – szellemtudományos szimptomatológia • a történelmet alakító három fő erő • anorganikus és organikus logika • kauzális és sorsszerű gondolkodás • a spengleri kultúrkörök és a szellemtudomány kultúrkorszakainak összefüggése • az ős-szimbólumok jelentősége
 • 2018.09.16.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 249 perc

  • a személyes Istenkép forrásai és hatásai • a felnőttkori Istenkép összetevői és a vele való belső munka • az Istenkép hét szintje – az Istennek tulajdonított jellemzők az egyes szinteken – az adott Istenképpel rendelkező ember tulajdonságai • az ember hozzáállása bizonyos témákhoz az Istenkép fényében – életcél és beteljesedés – Milyen világot teremtett Isten? – Hogyan találom meg Istent? • kérdések az Istenkép átvilágításához • emberi tulajdonságok és isteni tulajdonságok • változás az embernél és az Istennél • Isten létben tartó tevékenysége • Isten tökéletes szeretete • az ember Isten-megvalósítása és ennek fokozatai • hét metafizikai aforizma az Isten-realizációról
 • 2018.08.18.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 236 perc

  • a világ keletkezése és a négy elem • a négy fizikai alaperő és a négy elem • Platón és Arisztotelész tanításai a négy elemről • önismeret a négy elem alapján • tipikus személyiségjegyek a négy elemhez tartozó személyiségtípusoknál – erősségek és gyengeségek – temperamentumok, alszemélyiségek, időorientáltság – döntések és az értékelés szempontjai • a planetáris inkarnációk és az elemek keletkezése, illetve feloldódása • a beavatási előtti elemi próbák – ezen próbák megfelelői a mai korban • az elemek és az angyali hierarchiák • a párkapcsolat és az elemek • elemek és a természet • belső fejlődés az elemek tükrében
 • 2018.04.20. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 94 perc • lelkiismeret az ősi korban • a lelkiismeret születése – ennek nyomai az ókori görög drámákban • a lelkiismeret megjelenése az ókori filozófiában – a „phronészisz” jelentése Arisztotelésznél • a lelkiismeret fokozatai • Szentháromság a János-kereszténységben • kinyilatkoztatás és lelkiismeret – ezek kapcsolata a Szentháromsággal – Kelet és Nyugat viszonya a kinyilatkoztatáshoz és a lelkiismerethez • Krisztus és a keresztény lelkiismeret • ösztön és lelkiismeret • a magasabb Én és a lelkiismeret
 • 2018.04.15. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 263 perc • az álmok háromféle megközelítése – test szerint, lélek szerint és szellemi szempontból • az emberiség álmokhoz való viszonya a különböző korokban • tudnivalók az alvásciklusról – a paradox szakasz vagy REM-fázis jellemzői • Sigmund Freud és az álomfejtés – az álom mint vágyteljesülés – álom a külső érzéki, illetve a belső érzéki ingerek alapján – betegségre utaló álmok – álmok a belső pszichés ingerek alapján • álmaink keletkezése – látens és manifeszt álomtartalom, álommunka – sűrítés, eltolás és szimbolizálás mint elsődleges cenzúra – az álommunka egyéb összetevői • embertípusok az álmodáshoz való viszony alapján • álmok a szellemtudomány tükrében – a különböző testekből fakadó álmok jellemzői – néhány tipikus álomfajta: gyógyító-, halál-, vizsga-, profetikus és visszatérő álom – tudatos és nem tudatos álmok – az álomélet átalakulása a szellemi úton – a tudatos álmodás előkészítése és hét fokozata – álmok és az angyali hierarchiák
 • 2018.03.22. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 95 perc • lelkiismeret a pszichológiában – a freudi megközelítés – Erich Fromm gondolatai a lelkiismeretről – autoriter és humanista lelkiismeret – lelkiismeret és integritás – a lelkiismeret „hatástalanságának” okai – az elhanyagolt lelkiismeret tünetei – produktivitás és lelkiismeret • lelkiismeret a keresztény teológiában – a jó és a rossz lelkiismeret ismérvei – a lelkiismeret hétféle „hangja” – alaplelkiismeret és szituációs lelkiismeret – a lelkiismeret és az Istennel való kapcsolat • a szellemtudomány a lelkiismeretről – a születés előtti létezés elfelejtése és a lelkiismeret keletkezése – a lelkiismeret szellemtudományi háttere – a lelkiismeret szerepe a halál utáni létben – lelkiismeret és örökkévalóság
 • 2017.04.23.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 274 perc

  • Szent Fausztina mint az irgalmasság 20. századi hírnökének élete – a Fausztina által kapott kinyilatkoztatások helyének és idejének jelentősége – Fausztina meghatározó szellemi élményei gyermekkorától haláláig – az irgalmas Krisztus festmény születése, jelentősége és értelmezése • a kegyelem jelentősége a kereszténységben – a kegyelem megközelítése a szinoptikus evangéliumokban és János apostol írásaiban – Pál apostol tanításai a kegyelemről – Aquinói Szent Tamás irgalomtana – XX. századi katolikus teológusok gondolatai a kegyelemről (Henri de Lubac, Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar) • Jézus példázatai az isteni irgalmasságról (Lk. 15. fejezet) – az elveszettség három típusa a három példázat alapján (az elveszett juh, az elveszett drachma és a tékozló fiú története) – a három példázat párhuzama a három megkísértéssel – a tékozló fiú példázatának értelmezése
 • 2017.03.31. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 118 perc • a gyógyító szemléletmódjának fontossága • a növényekkel való gyógyításról – a növény fizikai és szellemi előkészítése • a meditáció fontossága és szerepe – a meditáció hatásai a gyógyító és a gyógyítási folyamat számára – növénymeditációk – meditáció a növény különböző részeivel – az ennek révén felfedezhető analógiák és párhuzamok – az ásványok, a növények és az állatok meditatív megismeréséről • a szellemhez való kapcsolódás erősítése • a lény-szerű szemlélet jelentősége • a betegség lényének megismerése • betegség és gyógyítás a lény-szerű szemlélet tükrében • terápiák a napszakokhoz igazítva • a michaeli, szófiánikus és krisztusi gyógyászat jellemzői
 • 2017.03.10.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 117 perc

  • Hegel és a gondolkodás • a filozófia nagy kérdései • Hegel a megismerésről • Hegel kozmológiai nézetei – a dolgok belső lényegének megismeréséről – gondolati és anyagi szubsztancia • Hegel gondolatai a lélekről – a lélek szellemi természete • Hegel vallásfilozófiája – Hegel korai és érett vallásfilozófiája – a filozófia és a teológia viszonya – Hegel tanításai Istenről – Hegel tanításai a jóról és a rosszról – Isten valódi megismerése – megszabadulás a személyiségtől – Hegel a vallások fejlődéséről – Hegel a szeretetről – a Szentháromság dialektikája
 • 2017.01.27.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 109 perc

  • különbségek és hasonlóságok a hit és az ész között • hit és ész viszonya Pál apostolnál – a szeretet mint cselekvő hit – emberi bölcsesség és isteni bölcsesség • hit és ész viszonya Szent Ágostonnál – a filozófia és a teológia első nagy szintézise • Szent Ágoston a szeretetről • Szent Anzelm a hit és az ész viszonyáról – az értelem feladata – hitigazság és „lehetséges igazság” • Szent Anzelm ontológiai istenérve • Szent Tamás a hit és az ész viszonyáról – a hitigazságok elfogadásának módja • Rudolf Steiner a hit és az ész viszonyáról – a hit mint a Krisztus-impulzus túláradása az emberi ÉN-en – a hit és az intellektus erőinek egyesítése
 • 2017.01.13.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 111 perc

  • Hegel életének főbb eseményei – Hegel hét filozófiai korszaka • Hegel filozófiája dióhéjban – Hegel célja a filozófiában – az emberiség fejlődésének jelentőségéről – a szellem filozófiája – dialektika Hegelnél – Hegel történelemfilozófiája – Isten önreflexiója az ember által • Rudolf Steiner gondolatai Hegelről – Hegel és az érzékletmentes gondolkodás – Hegel mint modern misztikus – a német idealizmus és az antropozófia feladata, ezek egymásra épülése
 • 2016.11.25.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 107 perc

  • Friedrich W. J. Schelling életének főbb eseményei • Schelling ÉN-filozófiája – három alaptétel – az abszolút ÉN fogalma és jellemzői – az emberi élet végső céljai • az ÉN-fejlődés útja • önmeghasonlás és önazonosság – az identitás törvényének négy aspektusa • az önösség megszüntetésének megjelenése Schelling filozófiájában • Schelling természetfilozófiájának néhány fontos eleme – a természet megismerésének szellemi jelentősége • a tudomány-művészet-vallás hármasságának megjelenése Schellingnél
 • 2016.10.28.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 131 perc

  • az antropozófia előkészítése a filozófia, a vallás és a művészet területén • a német idealizmus szellemi háttere • J. G. Fichte életének főbb eseményei • Fichte tudománytanának alapjai – a tudománytan három alaptétele • az emberi Én szerkezete • Fichte tanítása Istenről • a boldog élet titka Fichténél • visszatérés a SOK-tól az EGY-hez • Fichte a vallás jelentőségéről • Rudolf Steiner és Fichte • egyéni akarat és kozmikus akarat • az érzékfeletti világ megismeréséhez vezető út Fichténél
 • 2016.10.21.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 113 perc

  • igazságosság és irgalmasság • igazság és kegyelem • az irgalmasság cselekedetei • az irgalmasság és az aranyszabály • az aranyszabály exoterikus és ezoterikus értelmezései • „De ki a felebarátom?” • az irgalmas szamaritánus példázata • az irgalmasság hét mozzanata • a naini ifjú feltámasztása • az emberi arc misztériuma • Krisztus feltámadása mint az isteni irgalmasság jele • Ízisz-Szófia kozmikus fájdalma • az irgalmasság cselekedetei az Égiek felé
 • 2016.08.06. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 221 perc • a megbocsájtás jelentősége három vonatkozásban • a nem valódi megbocsájtás ismérvei • a valódi megbocsájtás jellemzői – a tudatos felejtés és a tudatos emlékezés jelentősége – a világba kerülő rossz ellensúlyozása • a megbocsájtás mint hétfokú beavatási út • a megbocsájtás fokozatai • bűnbeesés és kegyelem • Krisztus példázata a megbocsájtásról – a király és a gonosz szolga története o az isteni kegyelem és az emberi megbocsájtás viszonya o a megbocsájtás mint az adósság elengedése • a megbocsájtás mint tudatos döntés • a gondolatok uralásának fontossága – röpimák negatív gondolatok esetén • a megbocsájtás és a szabadság • az igazi megbocsájtás hét jele • a megbocsájtás kozmikus ősképei • a megbocsájtás hatásai kozmikus szinten • a megbocsájtás akadályai; segítő kérdések a megbocsájtáshoz • az igazi megbocsájtás következményei
 • 2016.05.20. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 112 perc • A gyógyítás és a beavatás szoros kapcsolata a régi korokban. • A gyógyítás nagyobb fő korszakai: Hippokratésztől R. Steinerig • Kapcsolat az emberi mikrokozmosz és a makrokozmosz között. • Összefüggés a bűnbeesés és a betegségek között. • A hét fő bűn és a hét fő bolygó analógiája. • Mi a helyes hozzáállás a beteghez? • Mi okozza a szaturnikus betegségeket és melyek azok. • Az áldozathozatal, mint az igazi gyógyítás kulcsa. • Az emberiségfejlődés korszakainak lenyomata az emberben. • Az ellenerők hatása és a betegségek. • Karmikus háttér a betegségekkel kapcsolatosan. • Az egészség, mint mindenkinek a lényegi része. • Az igazi gyógyítás alapelvei
 • 2016.04.17. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 228 perc • az Istenkép változásának szintjei • a felnőttkori Istenképet meghatározó gyermekkori tényezők • az egyes Istenképek jellemzői, lehetséges buktatói • felismerések, feladatok az egyes szinteken • fejlődési lehetőség a különböző Istenképeken belül • Milyen válaszokat adunk Istenképünknek megfelelően a következő kérdésekre: – Milyen világot teremtett Isten? – Mi az emberi élet célja? – Mi vezet az élet beteljesedéséhez? – Hogy tudok az Istenhez kapcsolódni? • az Istenkép torzulásának gyerekkori okai • a torz Istenkép és a torz önkép kapcsolata • az Istenkép „méregtelenítése” • az „ellenőrző Istenkép” megismerése és átalakítása • a „büntető Istenkép” megismerése és átalakítása • az Istenben való csalódás megértése • a torz Istenkép elengedése • Isten és az ember kapcsolata • „Isten a szeretet” (1Jn. 4:16)
 • 2016.03.20.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 269 perc

  • az irgalmasság hét lelki cselekedetének értelmezése – egymásra vagyunk bízva – felelősség magunkért és másokért – a megintés helyes módjai – a tanítás mint égi kincsek átadása – a keresztény tanító fő ismérvei – Mi szükséges a jó tanácshoz? – Krisztus mint az igazi vigasztaló – a „szent sírás”-ról – az igazi megbocsájtás jelei Krisztus szerint – Golgota mint a megbocsájtás ősképe • az irgalmasság hét szellemi cselekedete – egy alapvető különbség a testi-lelki és a szellemi cselekedetek között – a betegek csodás meggyógyítása – a megszállottak megszabadítása – az ellenerők megváltása – csodatételek az isteni irgalmasság jegyében – a bűnök megbocsájtása – a kegyelem és a bűnbocsánat elutasításának lehetséges okai – a karma átvállalása – halottak feltámasztása
 • 2016.02.14.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 270 perc

  • 2016: az irgalmasság éve • XXIII. János pápa, II. János Pál pápa és Ferenc pápa az irgalmasságról • Szent Fausztina mint az irgalmasság hírvivője – kilenced az isteni irgalmassághoz • az irgalmasság szerepe az utolsó ítéletnél • felismerni Krisztust mindenkiben • az irgalmasság hét testi cselekedete – közvetlen (fizikai) és szimbolikus (lelki-szellemi) megközelítések – földi és égi táplálék; éhezés és pazarlás a világon – a vízfogyasztás szellemi jelentősége; Krisztus szomjúságának enyhítése – a ruházkodás szellemi háttere; a „menyegzői ruha” jelentősége – a vendégszeretet jelentősége; befogadni az idegeneket a szívünkbe – a szegények és betegek segítésének tízparancsolata; betegség és gyógyulás – a rabkiváltó rendek tevékenysége; az asztrális börtön falai; Jézus Krisztus mint szabadító – a temetési szertartás lényege; a múlt eltemetése • az irgalmasság 7 testi cselekedetének összefüggése az ember 7 lénytagjával
 • 2016.01.15.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 122 perc

  • 2016 mint az irgalmasság éve • Ferenc pápa bullája az irgalmasságról • Krisztus és az irgalmasság • az irgalmasság misztériuma és négy aspektusa • az irgalmasság megjelenése az Ószövetségben és az Újszövetségben - Jézus Krisztus példabeszédei az irgalmasságról • az irgalmasság és a megbocsájtás kapcsolata • gondolatok az irgalmasságról - a modern kor viszonya az irgalmassághoz - az ítélkezés hatásai - a közöny mint az irgalmasság halála - meditáció az irgalmasság cselekedetein • az irgalmasság 7 testi és 7 lelki cselekedete • az irgalmasság mint a vallások közös pontja • Szűz Mária és az irgalmasság • az „irgalmas szamaritánus” példázatának részletes elemzése - a törvénytudó provokatív kérdései - Ki számít felebarátnak? - a példázat szimbolikája - a példázat szereplőinek megjelenése életünkben - Krisztus mint az igazi „irgalmas szamaritánus”
 • 2015.08.15.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 232 perc

  • a megnyilvánult Isten Atyai és Anyai oldala • a Fény-Anya legfőbb impulzusai, a Fény-Anya három nagy területe • férfi és női Szentháromság az ezoterikus kereszténységben • Szófia születése a Nap-létben, Szófia fejlődése a planetáris inkarnációk során • a háromszoros Nap titka • Szófia mint az ember ősképe • a Szófia-kultusz jövőbeli felerősödése • a Palladion mint a Szófia-elv megjelenítője • Szófia szolgálata régen és ma • a Szófia-tan megújítása az ortodox kereszténységben – Vlagyimir Szolovjov élete és munkássága - az isteni egység megbomlása és helyreállítása - a szofiológia alapelvei - a gonosz megjelenése, illetve a szeretet jelentősége Szolovjovnál • a Szófia-erők szerepe az emberben végbemenő „Szent Nász” során • Michael, Szófia és Krisztus hatása az emberre a csakrarendszer tükrében • a Szófia-erők felvételét segítő és akadályozó tényezők az emberben • a szív útja Szófiához
 • 2015.01.30.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 116 perc

  • a teodícea („Isten-igazolás”) eredete • Aquinói Szent Tamás „Istenhez vezető öt útja” 1. a mozgásból vett Isten-érv – minden mozgás/változás ős-oka – Isten a „Mozdulatlan Mozgató” 2. a létesítő okok sorából vett Isten-érv – járulékosan és lényegileg összekapcsolódó létesítő okok – a szeretet mint teremtő erő 3. a létezők esetlegességéből vett Isten-érv – esetleges és szükségszerű létezők – Miért van valami, miért nincs inkább semmi? 4. a tökéletességi fokozatokból vett Isten-érv – Isten és a transzcendentális tulajdonságok – a transzcendentális tulajdonságok összefüggése az ember finomabb testeivel 5. a célirányosságból vett Isten-érv – a célirányultság magyarázata – szabadság és célirányultság • öt alapelv Istenről Szent Tamás öt Isten-érve alapján
 • 2014.07.19. Testnevelési Egyetem (Bp.) 127 perc • kozmosz és káosz, természeti és égi törvények • az ember és a törvények kapcsolata – az emberi fejlődés kulcsa • a törvényekhez való hozzáállás három fázisa • a törvények helyes megközelítése • a törvények jellemzői Krisztus előtt és Krisztus óta • a „minden egy” törvénye • a maja törvénye • a karma törvénye – a legfőbb karmaoldók • a reinkarnáció törvénye • a ritmus törvénye • a polaritás törvénye • az egyensúly törvénye • az adás törvénye – adás és kapás összefüggése – az adás kapcsolata a bölcsességgel, a szabadsággal és a szeretettel – adás és elfogadás • a szeretet törvénye – a szeretet hét szintje, a megismerő szeretet kérdései
 • 2014.04.13.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 234 perc

  • a kabbala mint szellemi út • az Életfa 22 ösvénye • a héber ábécé 22 betűje • a három anyabetű, a hét megkétszerezhető betű és a 12 egyszerű betű jellegzetességei • kabbala és angelológia – a hierarchiák, az arkangyalok és a jelenlét angyalainak összefüggése az Életfával • a kabbala és az ellenerők • a kabbala és a 7 főbűn • konfliktuskezelés az Életfa hét szintjének megfelelően • a kabbala és az enneagram • a kabbala szellemi gyakorlatai • kabbalista Miatyánk • az Istennel való egyesülés mint a kabbala végső célja • az adás – az Istennel való egyesülés kulcsa
 • 2014.03.28. Testnevelési Egyetem (Bp.) 118 perc • az ellenerők főbb típusainak jellemzői • a luciferi lények megjelenése az emberiség történetében • a vágyak és az önzőség következményei • a luciferi hatás ellensúlyozása • az ahrimáni lények megjelenése, illetve az ahrimáni hatás ellensúlyozása • a Krisztus-impulzusból fakadó szabad szeretet és szabad bölcsesség, ezek hatása az ellenerők vonatkozásában • belépés a szellemi világba, küszöb-élmény • Krisztus felismerése a szellemi világban • Lucifer a „vágy fejedelme” • viszonyulás az ellenerőkhöz, az ellenerőkkel való munka stádiumai • a luciferi lények gyengítése és megváltása • az ellenerős lénycsoportok megváltása a Krisztus-impulzus felvétele révén
 • 2014.03.23.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 229 perc

  • a világvallások exoterikus és ezoterikus irányzatai, a kabbala mint a judaizmus ezoterikus irányzata • a kabbala elmélete és gyakorlata, a kabbala mint szellemi út • a kabbala szó értelmezése • a kabbala mitikus és hivatalos története • Akiba rabbi és Rásbi rabbi kabbalista tanításai • a száfedi kabbala: Cordovero, Luria, Vital • a kabbalából kinövő haszidizmus • párhuzamok a kereszténység és a kabbala történetében • a kabbala lelke: az Élet Fája • az Élet Fájának 10 + 1 szférája • az Élet Fájának három oszlopa, illetve hét síkja • a Tízparancsolat kabbalista értelmezése • az Élet fájának összefüggése a hangokkal, az illóolajokkal és a színekkel • a tíz szféra összefüggése az ember feji, mellkasi és végtagszférájával • a tíz szféra mint szellemi ábécé, ezek párhuzama az arisztotelészi kategóriákkal • a szellemtudomány egyik fontos küldetése
 • 2014.01.24.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 114 perc

  • az ember süllyedése és felemelkedése • kapcsolódás a makrokozmikus centrumhoz • a magasabb ÉN-nel összekötő tényezők • a gondolkodás alászállása az emberiség nagy korszakain át • fejgondolkodás és szívgondolkodás • a gondolkodás jelentősége a tudati lélek korában • világkép és világnézet • a világnézetek spirituális eredete • a tizenkét világnézet és az igazság megismerése • az egyes világnézetek jellemzői • az egyoldalúság veszélyei • a hét világnézeti hangulat a hét bolygóminőséggel összefüggésben • szellemi konstelláció egyes nagy gondolkodóknál
 • 2013.11.30.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 130 perc
  Hangoskönyv melléklettel

  • a fiatal Goethe életének néhány eseménye • Goethe, a polihisztor • Goethe és a goetheánizmus • goetheánizmus és antropozófia • a goetheánizmus mint gyógyító impulzus • az eszmék metamorfózisa (Schiller – Goethe – Steiner) • a mese keletkezéséről; Rudolf Steiner találkozása a művel • a Goethe-mese szellemi hátteréről • a mesében található szimbólumok értelmezése: a folyó, a Zöld Kígyó, a lidércek, a „Föld gyümölcsei”, a négy király, a fiatal herceg, a Szép Liliom stb. • a Goethe-mese és Rudolf Steiner: A beavatás kapujában című műve szereplőinek párhuzama • a Goethe-mese kulcsmondatai, a Goethe-mese végső üzenete