• 88 perc Ízelítő a témákból:
  • az ember önreflexiója • az ősi, misztikus és a modern, tudományos emberkép szintézise a szellemtudomány által • a belső szervek tudata • a belső szervek hallucinációi • a szervek és az emberi tudat viszonya • a szív különleges volta • a tévedés háttere szellemi szempontból • példák az egyes szervek egészségtelen befolyására az emberi gondolkodásra (vese, immunrendszer, idegrendszer, vastagbél) • a tiszta gondolkodás kialakítása • a meditáció és a szabad gondolkodás • a szervi igazságok egyoldalúsága • a szervek különböző fokú hatása a lélekre • a lelki és szervi betegségek közötti összefüggések • kozmikus imaginációk és kozmikus hallucinációk • keresztény imaginációs terápia • hallucináció és imagináció • az ember két nagy tévedése • a fantázia szerepe az ember életében • a szervekben található egyéb erők és azok hatása a tudatra • a szabad gondolkodás kialakítása • a test átszellemesítése a jövőben
  Opciók Részletek
 • 2019.05.25. Testnevelési Egyetem (Bp.) 125 perc • az érzéki és az érzékfeletti világ • az asztráltest és az ÉN megismerése • a Paradicsomi Imagináció és annak tiszta átélése • az egoizmus mint az asztráltest alapvonása • önérdek és közérdek, a személyes érdekek kitágítása • teendők a keresztény beavatási úton • a Küszöb Őrével való találkozás jelentősége • szellemi élmények a küszöbön túl • szellemi kép és annak földi ellenképe • Káin és Ábel története az ember belső világában • Ábel életre keltése önmagunkban • tudnivalók Énokról • a szellemi út célja: „Énok”-ká válni
  Opciók Részletek
 • 2019.03.29. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 112 perc • az ember mint megismerő lény – az emberi megismerés kitágulása az ember fejlődése során • a szellemtudomány tanulmányozása – az érzékletmentes gondolkodás hatásai – a tanítvány érzésvilágának átalakulása • a szellemi igazságok szeretet-tartalma • az ember teljes – 12 aspektust átfogó – megismerése • az imaginatív tudat kialakítása – a Föld-lélek hangulatainak meglátása a természeti jelenségek mögött • a földi létezők erő-áramlásai • a világ-kereszt misztériuma • az imagináció három fokozata • a fizikai test imaginatív megismerése – a paradicsomi imagináció • az étertest imaginatív megismerése – az étertest és a Grál-imagináció – a Szent Kehely tartalma
  Opciók Részletek
 • 2018.02.23. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 93 perc • az ember tudatállapotai ­ a transzcendentálék (szépség, jóság, igazság) összefüggése a három emberi tudatállapottal • a fizikai test különleges helyzete • az ember teremtő képessége az ásványi világban és az élet világában – az új élet teremtésének előfeltételei – az új élet létrehozásának kétféle útja – szintetikus élet létrehozása a technika révén – az ember jövője: társteremtővé válni • erők és szubsztanciák az ember fejénél és végtagjainál • az ember tartozása a Földnek és az angyali hierarchiáknak • a tisztességesség fogalmának kitágítása • az ember kozmikus adósságának törlesztése • az ember híd-szerepe és társmegváltóvá válása
  Opciók Részletek
 • 2017.10.27. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 89 perc • a szellemi világba való visszatérés hét fokozata • hétköznapi és szellemi megismerés ­ kapcsolat az Örökkévalóval • fejlődés a szabadságban • a halhatatlanság megvalósítása • a kozmikus törvények megismerése • az ember szellemi kötelességei • szabadság és kötelesség kapcsolata • beavatás a szellemi világba – ősi aforizmák máig érvényes jelentései – Rudolf Steiner tanácsai – a korhű beavatás hét előfeltétele • megistenülés (deifikáció) Krisztus által
  Opciók Részletek
 • 2017.04.28. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 98 perc • az Oidipusz-legenda jelentése az emberiségfejlődés vonatkozásában • a vágy és a szeretet közötti különbség • az ős-vágy (Isten utáni vágy) felébresztése • a vágyak transzcendentálása • hétköznapi és magasabb megismerés • a hierarchikus lények általi megismerés • a megismerés összefüggése az átszellemesítéssel • a meditációs praxis jelentősége – a meditáció legfőbb hatásai • túllépés a szimpátián és antipátián • a szeretet misztériuma
  Opciók Részletek
 • 2016.11.11. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 82 perc • a magasabb lénytagok hatása az emberben lévő hő-, levegő- és víz-elemre • az angyali lények hatása az emberben lévő elemekre • az angyalok gondolat-, érzés- és akaratvilága mint példakép az ember számára • az ember saját lelki hatásának és az angyaloktól jövő impulzusoknak a találkozása az emberben lévő elemekben • a morális ideálok hatása az ember testeiben • a moralitás mint világteremtő erő • az ember mint társteremtő lény • az elhaló világegyetem összefüggése az emberi gondolkodással • az anyagmegmaradás és energiamegmaradás törvénye szellemi megközelítésben • egy új makrokozmosz születése – a Golgotai Misztérium hatásai ezzel összefüggésben • kozmikus felelősségvállalás az új teremtésért • az immorális gondolatok és tettek hatása • Hamvas Béla korkritikája • az ember igazi életcélja
  Opciók Részletek
 • 2016.10.08. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 94 perc • a bennünk lévő elemek és a külső világ kapcsolata • az emberi kiválasztás formái az ember négy testével összefüggésben • a születés mint a kiválasztás ősképe • a méhlepény fontossága • a szellem tevékenysége és a kiválasztás összefüggése • a nem megfelelő kiválasztás hatása a lelki életre • szellemi diagnózis a kiválasztás alapján • a légzés szerepe a régi beavatásokban • a gondolkodás szerepe a mai beavatási úton • a múlt és a jövő megismerésének összefüggése; az akaratvilág és a gondolatvilág kapcsolata a testetöltések sorozatában • a „fej logikája” és a „szív logikája” • a szív útja a tudati lélek korában
  Opciók Részletek
 • 2016.04.29. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 97 perc • az emberkép változása korról korra • a tudományos forradalom (XVII. század) következményei • új feladatok a Fény Korszakának beköszöntével (XIX. század) • a modern tudomány jellemzői • fizikai világ és szellemi világ – gravitáció és antigravitáció – mérték / arány a fizikaiban és a szellemiben – a számosság megjelenése a két világban • a fizikai világhoz való vonzódás szellemi háttere • az emberi tudatállapotok kapcsolata a transzcendentálékkal • a művészet szellemi háttere • a tudományos megismerés dominanciájának következményei – a tudomány általi megszállottságról • az ősi, szakrális festészettől a festészet középkori hanyatlásáig • az orosz ikonfestészet misztériuma • a festészet feladata a Fény Korszakában • az emberiség ébredése az igazi művészet és az igazi szellemiség segítségével
  Opciók Részletek
 • 2015.11.27. Balassi Intézet (Bp.) 115 perc • a Krisztus előtti szellemi áramlatok felfogása az ember és a világ viszonyáról • Krisztus tanításai az ember és a világ kapcsolatáról • az ember kozmikus létének tudatos átélése mint a jelen kor egyik feladata • az alsó és a felső ember kapcsolódásának dinamikája az alvás és az ébrenlét viszonylatában • a fej és a kéz ellentétes működése és fejlődése az embernél • a meditáció hatásai a világéterben • szellemi élmények a meditáció révén • az előző planetáris inkarnációk rejtett öröksége az emberben • a „Hold-ember” megnyilvánulása Ralph Waldo Emerson életében és filozófiájában • néhány bölcs gondolat Emerson transzcendentális filozófiájából • a bennünk lévő Hold-, Nap- és Szaturnusz-ember táplálása, illetve ennek jelentősége a Jupiter-lét kialakulásának szempontjából • az ember felelőssége és szerepe a Jupiter-lét ásvány-, növény- és állatvilágának a kialakulásában, illetve az emberiség Jupiter-létbeli megjelenésében
  Opciók Részletek
 • 2015.02.27.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 102 perc

  • az ellentétekkel való munka szintjei • polaritások megjelenése az emberi létezés három szintjén • a gondolkodás és akarat polaritása • a lelki élet szellemi hátterét feltáró régi beavatástípusok • Hegel és Schopenhauer filozófiájának szellemi háttere • a gondolkodás és az akarat polaritásának megjelenése e két filozófiai rendszerben • a Kozmikus Akaratban és a Kozmikus Gondolatban lejátszódó folyamatok • a Bölcsesség Kozmoszának átalakulása a Szeretet Kozmoszává • a gondolat átmentése a Szeretet Kozmoszába • a gondolatok és a fény kapcsolata • az elhaló világ és a szépség • az akarat és az anyag kapcsolata • a szív-erők szerepe a gondolat és az akarat átalakításában és kiegyensúlyozásában • az ember szerepe és felelőssége az Új Teremtésben
  Opciók Részletek