fbpx
 • 2019.05.25. Testnevelési Egyetem (Bp.) 125 perc • az érzéki és az érzékfeletti világ • az asztráltest és az ÉN megismerése • a Paradicsomi Imagináció és annak tiszta átélése • az egoizmus mint az asztráltest alapvonása • önérdek és közérdek, a személyes érdekek kitágítása • teendők a keresztény beavatási úton • a Küszöb Őrével való találkozás jelentősége • szellemi élmények a küszöbön túl • szellemi kép és annak földi ellenképe • Káin és Ábel története az ember belső világában • Ábel életre keltése önmagunkban • tudnivalók Énokról • a szellemi út célja: „Énok”-ká válni
 • 2019.03.29. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 112 perc • az ember mint megismerő lény – az emberi megismerés kitágulása az ember fejlődése során • a szellemtudomány tanulmányozása – az érzékletmentes gondolkodás hatásai – a tanítvány érzésvilágának átalakulása • a szellemi igazságok szeretet-tartalma • az ember teljes – 12 aspektust átfogó – megismerése • az imaginatív tudat kialakítása – a Föld-lélek hangulatainak meglátása a természeti jelenségek mögött • a földi létezők erő-áramlásai • a világ-kereszt misztériuma • az imagináció három fokozata • a fizikai test imaginatív megismerése – a paradicsomi imagináció • az étertest imaginatív megismerése – az étertest és a Grál-imagináció – a Szent Kehely tartalma
 • 2018.02.23. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 93 perc • az ember tudatállapotai ­ a transzcendentálék (szépség, jóság, igazság) összefüggése a három emberi tudatállapottal • a fizikai test különleges helyzete • az ember teremtő képessége az ásványi világban és az élet világában – az új élet teremtésének előfeltételei – az új élet létrehozásának kétféle útja – szintetikus élet létrehozása a technika révén – az ember jövője: társteremtővé válni • erők és szubsztanciák az ember fejénél és végtagjainál • az ember tartozása a Földnek és az angyali hierarchiáknak • a tisztességesség fogalmának kitágítása • az ember kozmikus adósságának törlesztése • az ember híd-szerepe és társmegváltóvá válása
 • 2017.10.27. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 89 perc • a szellemi világba való visszatérés hét fokozata • hétköznapi és szellemi megismerés ­ kapcsolat az Örökkévalóval • fejlődés a szabadságban • a halhatatlanság megvalósítása • a kozmikus törvények megismerése • az ember szellemi kötelességei • szabadság és kötelesség kapcsolata • beavatás a szellemi világba – ősi aforizmák máig érvényes jelentései – Rudolf Steiner tanácsai – a korhű beavatás hét előfeltétele • megistenülés (deifikáció) Krisztus által
 • 2017.04.28. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 98 perc • az Oidipusz-legenda jelentése az emberiségfejlődés vonatkozásában • a vágy és a szeretet közötti különbség • az ős-vágy (Isten utáni vágy) felébresztése • a vágyak transzcendentálása • hétköznapi és magasabb megismerés • a hierarchikus lények általi megismerés • a megismerés összefüggése az átszellemesítéssel • a meditációs praxis jelentősége – a meditáció legfőbb hatásai • túllépés a szimpátián és antipátián • a szeretet misztériuma
 • 2016.11.11. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 82 perc • a magasabb lénytagok hatása az emberben lévő hő-, levegő- és víz-elemre • az angyali lények hatása az emberben lévő elemekre • az angyalok gondolat-, érzés- és akaratvilága mint példakép az ember számára • az ember saját lelki hatásának és az angyaloktól jövő impulzusoknak a találkozása az emberben lévő elemekben • a morális ideálok hatása az ember testeiben • a moralitás mint világteremtő erő • az ember mint társteremtő lény • az elhaló világegyetem összefüggése az emberi gondolkodással • az anyagmegmaradás és energiamegmaradás törvénye szellemi megközelítésben • egy új makrokozmosz születése – a Golgotai Misztérium hatásai ezzel összefüggésben • kozmikus felelősségvállalás az új teremtésért • az immorális gondolatok és tettek hatása • Hamvas Béla korkritikája • az ember igazi életcélja
 • 2016.10.08. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 94 perc • a bennünk lévő elemek és a külső világ kapcsolata • az emberi kiválasztás formái az ember négy testével összefüggésben • a születés mint a kiválasztás ősképe • a méhlepény fontossága • a szellem tevékenysége és a kiválasztás összefüggése • a nem megfelelő kiválasztás hatása a lelki életre • szellemi diagnózis a kiválasztás alapján • a légzés szerepe a régi beavatásokban • a gondolkodás szerepe a mai beavatási úton • a múlt és a jövő megismerésének összefüggése; az akaratvilág és a gondolatvilág kapcsolata a testetöltések sorozatában • a „fej logikája” és a „szív logikája” • a szív útja a tudati lélek korában
 • 2016.04.29. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 97 perc • az emberkép változása korról korra • a tudományos forradalom (XVII. század) következményei • új feladatok a Fény Korszakának beköszöntével (XIX. század) • a modern tudomány jellemzői • fizikai világ és szellemi világ – gravitáció és antigravitáció – mérték / arány a fizikaiban és a szellemiben – a számosság megjelenése a két világban • a fizikai világhoz való vonzódás szellemi háttere • az emberi tudatállapotok kapcsolata a transzcendentálékkal • a művészet szellemi háttere • a tudományos megismerés dominanciájának következményei – a tudomány általi megszállottságról • az ősi, szakrális festészettől a festészet középkori hanyatlásáig • az orosz ikonfestészet misztériuma • a festészet feladata a Fény Korszakában • az emberiség ébredése az igazi művészet és az igazi szellemiség segítségével
 • 2015.11.27. Balassi Intézet (Bp.) 115 perc • a Krisztus előtti szellemi áramlatok felfogása az ember és a világ viszonyáról • Krisztus tanításai az ember és a világ kapcsolatáról • az ember kozmikus létének tudatos átélése mint a jelen kor egyik feladata • az alsó és a felső ember kapcsolódásának dinamikája az alvás és az ébrenlét viszonylatában • a fej és a kéz ellentétes működése és fejlődése az embernél • a meditáció hatásai a világéterben • szellemi élmények a meditáció révén • az előző planetáris inkarnációk rejtett öröksége az emberben • a „Hold-ember” megnyilvánulása Ralph Waldo Emerson életében és filozófiájában • néhány bölcs gondolat Emerson transzcendentális filozófiájából • a bennünk lévő Hold-, Nap- és Szaturnusz-ember táplálása, illetve ennek jelentősége a Jupiter-lét kialakulásának szempontjából • az ember felelőssége és szerepe a Jupiter-lét ásvány-, növény- és állatvilágának a kialakulásában, illetve az emberiség Jupiter-létbeli megjelenésében
 • 2015.02.27.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 102 perc

  • az ellentétekkel való munka szintjei • polaritások megjelenése az emberi létezés három szintjén • a gondolkodás és akarat polaritása • a lelki élet szellemi hátterét feltáró régi beavatástípusok • Hegel és Schopenhauer filozófiájának szellemi háttere • a gondolkodás és az akarat polaritásának megjelenése e két filozófiai rendszerben • a Kozmikus Akaratban és a Kozmikus Gondolatban lejátszódó folyamatok • a Bölcsesség Kozmoszának átalakulása a Szeretet Kozmoszává • a gondolat átmentése a Szeretet Kozmoszába • a gondolatok és a fény kapcsolata • az elhaló világ és a szépség • az akarat és az anyag kapcsolata • a szív-erők szerepe a gondolat és az akarat átalakításában és kiegyensúlyozásában • az ember szerepe és felelőssége az Új Teremtésben
 • 2014.10.03.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 108 perc

  • az emberkép változása korról korra – „Isten fia”, „Föld fia”, „Ember fia” • a michaeli kor egyik fontos feladata • az archaikus ember és a modern kori ember helyzete • megújított önismeret a test, a lélek és a szellem szintjén – az emberi test és a kozmosz kapcsolata – fej-, szív- és végtag-élmény – az akarat-, az érzelem- és a gondolatvilág átalakítása – az emberi lélek részeinek kozmikus kapcsolódásai – az emberi megismerés alászállása és újbóli felemelkedése – az ember megismerése és az idő – az isteni Szentháromság erőinek megnyilvánulása az emberben – az ember részvétele a teremtés és a megváltás művében – mikrokozmikus és makrokozmikus Szentháromság • belenövés az isteni Szentháromságba
 • 2014.05.23.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 104 perc

  • az ember önreflexiója • az ember Ég és Föld gyermeke • lehetséges emberképek • materialista fordulat az emberképben • egy új emberkép születése • Karl Rahner antropológiája • az ember mint az „Ige hallgatója” • szabadság és szeretet • Rudolf Steiner és az antropozófia • az emberi forma titkai • az emberi forma kapcsolata a múlttal és a jövővel • a fejet és a végtagokat kialakító erők • a kozmikus és földi erők szerepe a formaképződésben • az ember hármas felépítése • antropológia és krisztológia • az ember megistenülése
 • 2013.04.26.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 94 perc

  • Platón háromszöge, Kant négy kérdése • az ember önreflexiója • lehetséges megközelítések az emberrel kapcsolatban • a spirituális emberkép és annak alaptézisei • a felegyenesedett járás, az értelmes beszéd és az értelmes gondolkodás jellemzői • a földi képességek kialakulása a szellemi képességekből, a bolygószférák segítsége a folyamatban • „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” – ennek a mondásnak az összefüggései a járással, a beszéddel és a gondolkodással • szeretetteljes gondolkodás, beszéd és tettek; összefüggés a magasabb tudatállapotokkal • az emberi beszéd, mozgás és gondolkodás önállósodása • az ember szellemi fejlődése: a krisztusi minőségek befogadásától az isteni minőségek megnyilvánításáig • szépség a járásban, igazság a beszédben és jóság a gondolkodásban a Krisztus-impulzus révén
 • 2009.02.13.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 94 perc

  • a gyenge Én-erők jelei • az idegeskedés okai a mai korban • a szimpátia, az antipátia és az Én-erők • az étertest áthatása Én-erőkkel • a fizikai test és az Én-erők kapcsolata • az ellenerők az Én-erők helyén • a deifikáció kabbalista megközelítése • az adás szellemi törvényei és buktatói • a deifikáció értelmezése az ortodox kereszténységben: Krisztus a kulcs • a deifikáció előfeltételei • a szellemtudomány a deifikációról • az alsóbb testek átalakítása a Krisztus-impulzus segítségével
 • 2009.01.23.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 93 perc

  • a magasabb Én jellemzői • az Én mint a bölcsesség-szabadság-szeretet forrása • az Én megértésének és átélésének segítése • az Én-élmény és a deifikáció • a téves önazonosítások • a háromszoros Én • az ego és a magasabb Én összehasonlítása • az Én alászállása és felemelkedése • a Krisztusi ÉN szerepe a megdicsőülésben • a magasabb Én ellenségei • a bukásra való lehetőség következményei • a magasabb Éntől eltávolító állapotok • a magasabb Énnel való összeköttetés ismérvei
 • 2008.11.28.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 108 perc

  6. rész - Asztráltest 2. • életfolyamatok és lélekrészek kapcsolata • a tanulás 7 lépése • elalvás után a lelket érő három hatás • felébredés után a lelket érő három hatás • a táplálkozás hatásai az asztráltestre • az ego mint asztrális centrum • luciferi hatások az asztráltestre • az önérdektől a közérdekig • a kozmikus akarat, érzés és gondolat felvétele az emberi lélekbe • a lélek felkészítése a szent nászra • az asztráltest átszellemesítésének folyamata az ezoterikus kereszténységben
 • 2008.10.26.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 91 perc

  • az asztráltest 3 fő része - a kiegyensúlyozott lelki élet alapjai • a lelki-önismereti munka főbb szakaszai • a lélek kapcsolata a testtel és a szellemmel • az ego mint az asztráltest centruma • az álomélet és az asztráltest összefüggései • a lélekrészek és a fő testrészek, szervrendszerek kapcsolata • gondolkodás és szaglás a "levegő-emberben" • az asztráltest keletkezése, fejlődése és az angyali hierarchiák szerepe • a tudati lélek korának megfelelő beavatási út • az asztráltest sorsa leszületés előtt és után • az aura jellemző színének, formájának és körvonalának jelentései, hármas tagozódása
 • 2008.05.30.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 97 perc

  • az egészség egyik alapja: a 7 életfolyamat • az életfolyamatok, az elemek, a mirigyek és a planetáris inkarnációk kapcsolata • az életfolyamatok rendellenes megnyilvánulásai a fizikai és asztrális test szintjén • a gravitációs és az antigravitációs hatás • az étertest keletkezése a születés előtt • az étertest lebomlása a halál után • az éteri látás fejlesztői • az érzékszervek és az éterfajták viszonya • az étertest születése a Nap-létben • az étertest gyengítői és erősítői • az étertestre épülő beavatási út 7 fokozata
 • 2008.04.26.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 87 perc

  • az élet és az éteritás jelentősége • az élet kialakulásának eltérő megközelítései • az étertest fő jellemzői és kulcsfogalmai • az étertest anatómiája - szerepe az egészségben és a gyógyításban • a csakrák és a mirigyek kapcsolata • az étertest és a fájdalom összefüggése • a szellemsebészet jelentősége és felelőssége • a formaképző erők működése • a négyféle éteritás és a temperamentumok • a temperamentumok jelentősége a nevelésben • a testek dominanciája és a temperamentumok • a táplálkozás hatása az étertestre • a víz mint az étertest lételeme • az étertestet erősítő tényezők
 • 2008.01.25.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 96 perc

  • a testek egymáshoz való helytelen viszonyának négy esete • a fizikai test túlsúlya az étertest felett • az étertest túlsúlya az asztráltest felett • az asztráltest túlsúlya az étertest felett • az Én belemerülése az asztráltestbe • az anyag mint lényegét vesztett szellemi szubsztancia - az ellenerők célja • az ellenerők hatására létrejött szervek • a hierarchiák és a szervek kapcsolata • a szervekből felszabaduló szellemi erők • a vér eredeti és jelenlegi funkciója • a saját individualitás megélése • az ellenerős hatások leküzdése a Krisztus-impulzus segítségével
 • 2007.11.24.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 97 perc

  • a szellemtudomány témakörei • a szellemtudományos emberkép • a táplálkozás és a fizikai test felépítése • a fizikai test keletkezése • a Trónok áldozata és a hő elem kapcsolata • az idő és a ritmus születése • a holttestek hatása a Földre • a Föld-lét főkorszakainak történései a fizikai test alakulása szempontjából • az ütközés-élmény és az öntudat • az állatvilág szerepe a földfejlődésben • a szaporodás változása a Föld-létben • a táplálkozás alakulása a Föld-létben
 • 2006.10.15.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 87 perc

  • az ember mint két világ polgára • misztikus és tudományos emberkép • bolygók hatása az éteri világra • a bolygók mozgásának és ritmusának kapcsolata az ember tudatszintjeivel • a "Világige" • a Kozmikus Ember hatása az éteri tablóra • a lelkiismeret szellemi eredete • az ember szellemi alakjának kinézete • karmikus sorstársak közreműködése a szellemi alak átalakulásában, és együttműködésük hatása a földi életre • a "szellemi szó" (Logosz) • megismerés, megértés és megszeretés
 • 2005.04.23.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 96 perc

  • a materiális világkép és emberkép okai • természeti és intellektuális emberkép • a spirituális emberkép kialakítása • a járás, beszéd, gondolkodás és az emberi testek viszonya szellemi szempontból • az ember és a szép-jó-igaz hármassága • az igaz megismerése és az igazság kialakulása • szépség: az égi és földi erők harmóniája • jóság: összhang a moralitás forrásával • a szép-jó-igaz és a Föld létállapotai • az élettel, lélekkel, szellemmel áthatott tudomány, művészet és vallásosság • az új, háromdimenziós emberiség kifejlődése
 • 2004.11.21.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 98 perc

  • az ember mint két világ polgára • szellemi és természeti törvények működése • a szabadság és szeretet megnyilvánulása • szellemi és testi fejlődés változása az emberi életszakaszokban kultúrkorszakonként • misztikus és természettudományos megismerés • valós emberkép a szellemi megismerés által • éjjeli és nappali lét kapcsolata régen és ma • a halott gondolatvilág életre keltése • az egzisztenciális megismerés alakulása • valódi megismerés a fejközpontúság megszüntetése által • közvetlen Én-találkozások • Éntől-Énig ható megismerő szeretet
 • 2003.11.23.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 106 perc

  • az embert az állatvilágból kiemelő hét tényező • a gondolat-, érzelem- és akaratvilágot támogató folyamatok • ásványi, növényi és állati eredetű táplálékok átalakulása és szellemi hatása • a karma látása Atlantiszon, és mint a mai kor feladata • karmaismeret és tudatos sorsformálás • a 12 fő karmikus ok és a tudati lélek kora • a tettek, a beszéd és a gondolkodás karmikus hatásai • egyéni, nép- és kollektív karma • a krisztusi erőkkel áthatott tettek, szavak és gondolatok jelentősége
 • 2002.11.24.
  Eötvös Gimnázium (Bp.) 293 perc

  • az ember megistenülési folyamata • tükörképszerű gondolkodás - csíraszerű akarat • ellenszenv - rokonszenv - szeretet • a magzati lét titkai • az étertest rejtelmei • az emberi temperamentumok szellemi vonatkozásai • az étertest és az év- és napszakok viszonya • éteri áramlások és a jelenpont • a 7 életfolyamat különböző aspektusai (érzékszervek, planetáris inkarnációk, mirigyek, stb.) • a táplálék átszellemesítése • a spirituális egoizmus 7 aspektusa • az ember mint Én-lény fejlődése • a Homo Christianus
 • 2002.05.26.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 82 perc

  • két világ polgára: az Ember • az ember és az állatvilág viszonya • egyéni ÉN és csoportszellem • emberi megismerés - észlelés és fogalomalkotás • a háromdimenziós ember • égi és földi hatások az emberben • lényeg és lét • intellektuális, morális és kreatív aktivitás • az állatok és az emberi mikrokozmosz viszonya • a sas, oroszlán és bika, valamint a gondolkodás, érzelem és akarat összefüggései • az ember megistenülési folyamata • a Vészák ünnep jelentősége
 • 2002.04.21.
  Eötvös Gimnázium (Bp.) 92 perc

  • az emberkép változása a történelem során • az ókori filozófia emberképe - a "szókratészi fordulat" • a kereszténység emberképe • az ember különleges helyzete a Teremtésben • az újkori materialista emberkép • a test, lélek és szellem összeolvasztása • az emberfejlődés melléktermékei • az embert meghatározó 3 alaptényező • az ember 7 értékes tulajdonsága • az állati és emberi lélek összehasonlítása • az emberi test felépítése szellemi szempontból • az ember mint mikrokozmosz