• 105 perc Ízelítő a témákból:
  • az ős-Pünkösd – a Szentlélek kitöltése a Bibliában • az apostoli közösség és annak Krisztus által vezetett fejlődési útja • a közösségépítés négy alapja Krisztusnál • az egyéni lét és a közösségi lét összhangba hozása • a közösségi lét tíz alapelve • a Szent Szellem mint az Igazság feltárója • a megismerés fokozatai • a Szent Szellem általi megértés • Húsvét és a Golgotai Misztérium megértése Pünkösd által • a Szent Szellem és a megismerő szeretet • önismeret a Szent Szellem által • a Szentháromság erőinek hatása három irányból az emberre • Pünkösd ünnepének főbb aspektusai
  Opciók Részletek
 • 82 perc Ízelítő a témákból:
  • a Golgotai Misztérium jelentősége
  • Krisztus hét utolsó mondata a keresztfán
  • az ötödik mondat jelentésrétegei („Szomjazom!”)
  • a Jézusnak felkínált „innivalók”
  • szomjúság a lélek szintjén – éhezni és szomjúhozni az Igazságot
  • a lelki-szellemi étvágytalanság tünetei
  • Krisztus maga az igazság – az Igazság keresése ennek tükrében
  • az Isten-kereső ember és az ember-kereső Isten
  • a szamáriai asszony története mint az ötödik mondat előképe
  • Krisztus szomjúsága és az ember szomjúsága
  • testi és lelki „dehidratáció”
  • az „Élő Víz” szimbóluma a kereszténységben
  • Krisztus mint az „Élő Víz” forrása
  • négy embertípus a lelki-szellemi szomjúság és a „víz”-hez való eljutás szempontjából
  • Krisztus szomjazásának aspektusai
  • Krisztus velünk, értünk és helyettünk szomjazik
  • a Krisztusra-szomjazás hét aspektusa
  Opciók Részletek
 • 80 perc Ízelítő a témákból: • a betlehemi csillag, ami Jézushoz vezet • a szeretet megértése • a szeretet a négyes alap fényében • a szeretet égi, isteni eredete • a szeretet humanista megközelítése • Krisztus fő üzente Istenről • az isteni szeretet léteztető ereje • önazonos és meghasonlott élet • a valódi megismerés alapjai • tökéletes megismerés a szeretet által • újdonságok Krisztus tanításában • az Isten-szeretet és az ember-szeretet viszonya Krisztusnál • a vérségi szeretettől a szellemi szeretetig • Karácsony három dimenziója
  Opciók Részletek
 • 2014.12.20. József Attila Művelődési Központ (Bp.) 71 perc • a belső betlehemi csillag • Karácsony mint a szeretet ünnepe • a Szeretethimnusz mint a szeretet ismérveinek esszenciális összefoglalója • a szeretet három fokozatának (erósz, filia, agapé) jellemzői • „a szeretet türelmes” • „a szeretet jóságos” • „a szeretet nem irigykedik / nem féltékeny” • „a szeretet nem kérkedik” • „a szeretet nem fuvalkodik fel” • Jézus tanítása a szeretetről • a vérségi szeretettől a szellemi szeretetig
  Opciók Részletek
 • 2015.12.19. József Attila Művelődési Központ (Bp.) 82 perc Ízelítő a témákból: • a Szeretethimnusz (1Kor. 13:1–13.) jelentősége és szerzőségének kérdése • a Szeretethimnusz egy jelentős mondatának (1Kor. 13:5.) részletes elemzése ◦ „a szeretet nem viselkedik bántóan” – a szellemi diplomácia ismérvei – szeretet és igazság ◦ „a szeretet nem keresi a maga hasznát” – a haszonelvűségtől a szeretetelvűségig – az önérdektől a közérdekig ◦ „a szeretet nem gerjed haragra” – a vitáról – Rudolf Steiner a gondolkodás tiszteletéről – egy másik fordítás értelmezése: „a szeretet nem hagyja magát elkeseríteni” ◦ „a szeretet nem rója fel a rosszat” – a megbocsájtás és a pozitivitás jelentősége – az ítélkezés és a tisztelet összefüggése a magasabb megismeréssel • az agapé, vagyis az isteni szeretet jellemzői • Krisztus ajándéka az emberiségnek: az isteni szeretet megérkezése az emberbe
  Opciók Részletek
 • 2016.12.17. József Attila Művelődési Központ (Bp.) 65 perc • külső és belső Karácsony • a szeretet a „minden” • a Szeretethimnusz 7. versének (1Kor. 13:7.) részletes elemzése – „a szeretet mindent elfedez” – mások vétkeinek hordozása – a szeretet beburkoló hatása – „a szeretet mindent hisz” – a hit mint szeretetteljes bizalom – a bizalmatlanság jellemzői és hatásai – „a szeretet mindent remél” – remény mások jobbá válásában – „a szeretet mindent eltűr / elvisel” – Ki az én keresztem? – Krisztus megajándékozása – a szeretet jelentése a számunkra nehéz emberek irányában • Krisztus mint a szeretet példaképe
  Opciók Részletek
 • 2016.12.02. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 108 perc • az ember két születése • az adventi hetek és az adventi erények jelentősége • az igazságosság megközelítése Arisztotelésznél, illetve az Ó- és Újszövetségben • az igazságosság erénye a szellemtudományban • Jézus első megkísértésének összefüggése az igazságosság erényével • helytállás a nehézségek közepette – Advent első hete és a tűzpróba • Arisztotelész tanításai a bátorságról • bátorság az Ó- és Újszövetségben, illetve a szellemtudomány megközelítésében – a szellemi úton jelentkező félelmeink • Jézus harmadik megkísértése és a bátorság erényének összefüggése – Jézus válaszainak máig ható szellemi ereje • kísértések és próbák advent harmadik hetében • a négy adventi hét kapcsolata az adventi erényekkel és az ember testeivel
  Opciók Részletek
 • 2013.12.20. Testnevelési Egyetem (Bp.) 121 perc • egységből a kétségbe – az ősbukás következményei • a kegyelem megnyilvánulása a szellemi mélyponton • Jézus és Krisztus, Karácsony és Vízkereszt • az ember megistenülési folyamata • Krisztus a „Világcselekvő” • „négyes alap” - az ember harmonikus és szeretetteljes kapcsolata a négy irányban • a belső Karácsony és a belső betlehemi csillag • a belső béke jelentősége • a belső csend jelentősége • Mária és József útja Betlehembe • az istálló mint Jézus születési helyének története és szimbolikája • Jézus születésének misztériuma • Mária örök szüzessége • Jézus érkezése – ajándék az egész emberiségnek • Krisztus, aki a fényt elhozza a sötétségbe
  Opciók Részletek
 • 120 perc Ízelítő a témákból: • Krisztus küldetésének beteljesedése Nagyhéten • a zsidó és a keresztény húsvét közötti különbségek • Krisztus és az Úrvacsora • Krisztus három húsvétja – a nagyheti Úrvacsora előkészítése • az Úrvacsora értelmezése fizikai szinten - a paradicsomi ember táplálékai - az Úrvacsora szimbolikája az étkezés vonatkozásában - az ember híddá válása Ég és Föld között • az Úrvacsora értelmezése lelki szinten - a kézbe vétel szimbolikája - az áldás jelentése és jelentősége - az ember eredendő áldottsága és annak megerősítése - a megtöretés lelki aspektusai és gyakori formái - önmagunk szétosztása • az Úrvacsora értelmezése szellemi szinten - az Úrvacsora négy attribútumának párhuzamai - Úrvacsora fizikai hordozóval és anélkül - a szellemi Úrvacsora misztériuma - Michael és Szófia szerepe a szellemi Úrvacsorában - a tiszta gondolkodás és a tiszta érzésvilág jelentősége - az Úrvacsora szellemi hatásai • Krisztus mint a Föld új szelleme
  Opciók Részletek
 • 106 perc Ízelítő a témákból: • Szentháromság a kereszténységben • a Szentlélek az Ószövetségben • a „felkent”-ekre vonatkozó utasítások • a keresztség és a Szentlélek • a Szentlélek nevei és jelképei • a Szentlélek befogadása Krisztus előtt és után • keresztény újjászületés a Szellem által • a Szent Szellem befogadásának előfeltételei és néhány következménye • a kinyilatkoztatás folyamatossága a Szent Szellem által • a pünkösdi élmény és a közösség kapcsolata • a pünkösdi élményhez szükséges erények a 15. zsoltár alapján • közösségi erények • Pünkösd és az új keresztény beavatás • a pünkösdi élmény a négy felső csakra szintjén - szellemi kincseink felfedezése - megszabadulás a téves önazonosításoktól - a megismerés körének kitágulása, a szellemi világ mélyebb megértése - a Szellem által ihletett beszéd - Krisztus megismerése egyre tágabb kozmikus léptékben - a Te-élmény átélése mint a tiszta szeretet megszületésének alapja - a szív felébredése, „kőszívű” helyett „lángoló szívűvé” válni - a Krisztussal való szeretetközösség kialakulása
  Opciók Részletek
 • Húsvét misztériuma – Krisztus hét mondata a kereszten (2. rész) 112 perc Ízelítő a témákból:
  • az emberiség süllyedése és megváltása
  • a Golgotai Misztérium jelentősége
  • Krisztus hét utolsó mondata a kereszten
  • a negyedik mondás értelmezése („Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”)
  • az Isten-nélküliség átélése, ennek jelentése
  • kapcsolat a 22. zsoltárral, messiási próféciák a zsoltárban
  • az Atya válasza Krisztus kérdésére
  • az Isten-hiánytól az Isten-szeretetig
  • a János-kereszténység magyarázata erre a mondatra
  • teljes kiüresedés (kenózis) a kereszten
  • az „Istenen túli Isten” megismerése
  • kitörés a negatív spirálból, mely a bűnbeeséssel indult
  • Krisztus átéli az emberiség helyzetét
  • az Atya és a Fiú közötti szeretet-egység
  • Krisztus legemberibb pillanata a kereszten
  • Jézus keresztre feszítésének egyedisége
  • az Istenhez való visszatérés három lépése
  • megtalálni a kapcsolatot Krisztussal minden emberi szenvedésben is
  Opciók