Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a webaruhaz.napfenyes.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el.

A Szolgáltató

Név: Napfényes Élet Alapítvány
Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.
Levelezési cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.
Képviselő neve: Nagyné Szili Zsuzsanna, a kuratórium elnöke
Nyilvántartási szám: 7466

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Bíróság
Adószám: 18095056-2-41
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Számlaszám: 11709002-20121060
IBAN számlaszám:  HU24-11709002-20121060-00000000
E-mail cím: info@napfenyes.hu
Telefonszám: 06-1-311-9999 ; 06-30-311-9999

Adatvédelmi nyilvántartási szám:  NAIH-87416/2015
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató: Gyümölcstárhely – Lanten Bt.
Elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@gyumolcstarhely.hu

A honlapon folytatott tevékenység
A Szolgáltató a honlapján keresztül webáruházat üzemeltet, melyen saját kiadványait értékesíti, illetve reklámozza.

Felhasználási feltételek

Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így annak felhasználása a Szolgáltató engedélye nélkül tilos!

A megrendelés folyamata

A Felhasználó a megrendelni kívánt termék(ek)et kosárba helyezi, majd kitölti a személyes adatokat tartalmazó mezőket. A Felhasználónak lehetősége van az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőző azonosítására és kijavítására. A sikeres megrendelésről a Szolgáltató a Felhasználót automatikus e-mailben tájékoztatja.

A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

Számla

A számlát a megrendelt termék(ek) kézbesítésekor küldjük a Felhasználó által megadott címre.

Fizetés

Az alábbi fizetési módok elérhetőek:

Bankkártyás fizetés:

A webáruház felületén a Barion bankkártyás szolgáltató által biztosított bővítmény segítségével a díjtétel biztonságosan kifizethető a bankkártyás szolgáltató saját, biztonságos felületén.
A tranzakció a bankkártyás szolgáltató biztonságos, védett felületén történik, nem a Szolgáltató oldalán!

Fizetés utalás útján a Szolgáltató bankszámlájára:

  • Napfényes Élet Alapítvány
  • OTP Bank: 11709002-20121060

Az utalás beérkezését követően a megrendelt termékeket összekészítjük.

Készpénzes fizetés személyesen lehetséges Budapesten, a Szolgáltató székhelyén.

Teljesítés, szállítás

A készleten lévő termékeink megrendelése esetén a kiszállítást 7 munkanapon belül tudjuk vállalni. Az itt megadott szállítási idő magyarországi házhoz szállításra vonatkozik. Külföldi címre kért kiszállítás esetén a szállítás minden esetben egyedi egyeztetéssel és a konkrét megrendelés alapján meghatározott szállítási határidővel történik, melyet a Szolgáltató egyedileg egyeztet elektronikus formában a Felhasználóval.

Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki szolgáltatást vesz igénybe (a továbbiakban Fogyasztó).
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
Nem gyakorolhatja az elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, személyre szabott tétel rendelése esetén, illetve felbontott egészségügyi és higiéniai termékek esetén. Nem élhet továbbá elállási jogával internetes tartalmak, letölthető termékek vásárlása esetén, ha a letöltés megkezdődött – a szolgáltatás megkezdéséhez minden esetben a vásárló hozzájárulását kérjük.

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Szavatosság

Szolgáltató hibás teljesítése esetén Fogyasztó érvényesítheti szavatossági jogait a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Napfényes Élet Alapítvány.
Levelezési cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.
Telefonszám: +3613119999, +36303119999
E-mail cím: webaruhaz@napfenyes.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.
A Szolgáltató a hozzá e-mailben érkezett panaszt 30 napon belül érdemben email útján megválaszolja.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Felhasználó vita esetén a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Az online vitarendezési platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Egyéb

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon feltüntetett árakat bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.
A honlapon történő megrendelés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a megrendelést.