Barion Pixel

Váradi Tibor: Máté evangéliuma a szellemtudomány fényében

2500 Ft

Az ember az idők során eltávolodott Istentől, felebarátaitól és a természettől. Emiatt hiányérzete van, ami aztán keresésben-kutatásban, s végül őszinte törekvésben nyilvánul meg. Az elveszett egység helyreállítására már számtalan tanító hagyott hátra utakat. Ezek egyike a szellemtudomány, amely időről időre megújulva segíti az emberiséget. Célja az egyéni szellem (az ember) visszavezetése a világszellembe (Istenbe), mégpedig az érzékfeletti világok lényeinek és tényeinek a megismerése, megélése és megvalósítása által.
A szellemtudományi megközelítés révén a szent iratoknak olyan igazságrétegei kerülnek napvilágra, amelyek a felszínes és hétköznapi olvasatban amúgy elrejtőznek.
Az emberiség számára íródott szent szövegek egyik gyöngyszeme a Krisztus tanításait magába foglaló négy evangélium, amelyeknek teljesen új és csodálatos mélységei tárulnak fel a szellemi kutatás előtt.
Az evangélium szó jelentése jó hír, örömhír. Művemmel abban szeretnék segíteni, hogy meghalljuk ezt a hírt, megváltozzon általa az életünk, és közelebb kerüljünk valódi önmagunkhoz és Istenhez

Váradi Tibor

Cikkszám: MATE-EVANGELIUMA Kategóriák: ,

Leírás

Tartalom

Első előadás – 1998. október 9.
Az Ákása Krónika; A Biblia hétféle értelmezése; Montanizmus és gnoszticizmus; Az evangéliumok szándékai; Az atlantiszi emberiség; Óindiai beavatás; Az irá­ni népek; Zarathusztra tanítása; Máté, az evangélium szerzője, és a megírás indítékai; Jézus családfája; Jézus fogantatása és születése; A napkeleti bölcsek; Menekülés Egyiptomba; A betlehemi gyermekgyilkosságok; Visszaté-­
rés Názáretbe; A négy evangélium mint beavatási út

Második előadás – 1998. november 6.
Vallási nézetek és teremtéselméletek a különböző kultúrkorszakokban; Az Amesa Szpenták; Zarathusztra szü­letése; Hermész-bölcsesség és Mózes-bölcsesség; A héber nép sajátosságai; Planetáris inkarnációk; A hét éterfajta, avagy az elemek megjelenése; Nap-kiválás és Hold-kiválás; Ábrahám feladata; A 42 előkészítő nemzedékről; Keresztelő János tevékenysége; Jézus megkeresztelkedése;
Jézus megkísértése; Az ellenerők működése

Harmadik előadás – 1998. december 4.
Jézus Kapernaumban; Az első tanítványok elhívása; Jézus galileai működése; Misztikus út és extatikus út; Atlantiszi és óhéber istenismeret; A Jahve-princípium; Manu tevékenysége; A risik tanításai; Ábrahám beavatása; Melkizedek; Misztériumbölcsesség, asztroszófia; Az esszénusok; A bódhiszattvák feladatai; Jézsua ben Pandira; Az esszénus beavatás célja; A leprás meggyógyí­
tása; A kapernaumi százados története; Péter anyósának meggyógyítása; Gyógyítás és ördögűzés; Jézus követése; A vihar lecsendesítése; A gadarai megszállottak megszabadítása; A béna meggyógyítása; Máté elhívása; A böjtről

Negyedik előadás – 1999. január 8.
A vérfolyásos asszony története, és Jairus lányának feltá­masztása; A két vak meggyógyítása; A néma megszállott meggyógyítása; A 77 előkészítő nemzedékről; A két Jézus gyermek; A generációs emlékezetről és névadásról; Jézsua ben Pandira tanítványai; A Jézus-misztérium; A nemes nyolcrétű ösvény; Beavatási típusok Jézus előtt és után; A Krisztus-misztérium; A beavatás hét előfeltétele; Az aratásról és a munkásokról; A tizenkét apostol kiválasztá­sa; Beszéd az apostolokhoz; Az üldözések megjövendölése; Tanúságtétel; Családi megoszlás Jézus követése miatt

Ötödik előadás – 1999. február 5.
Az apostoli beszéd befejezése; Keresztelő János küldöttségéről; Jézus tanúságtétele Jánosról; Feddő szavak a városokhoz; Jézus hálaadása; Felhívás a fáradtakhoz; A szombat napi kalászszedésről; Csoportén és individu­ális éntudat; A tudatos elalvásról és a tudatos felébredésről; A kabbalista életfa szintjei; Az emberi test tagjainak keletkezése; A mítoszok és misztériumdrámák, illetve az
evangéliumok közti különbségről; Bibliakritikák és cáfolataik; A kilenc boldogmondás; Kabbalista bibliaolvasatok (gemátria, notarikon, temurah); A kabbalista életfa mint mikrokozmikus és makrokozmikus útjelző

Hatodik előadás – 1999. március 5.
Jézus szombat napján gyógyít; Jézus félrevonul; Ördögűzés; A Szentlélek elleni bűnről; Jónás jele; Visszaesés a bűnbe; Jé­zus igazi rokonai; Jézus Krisztus, a gyógyító; A fizikai test, a lélek és a szellem változásai Jézus kora óta; Szellemi gyógyí­tók; A tanító Jézus; A csillagképek gyógyító erői; Négyezrek és ötezrek; A Krisztus-impulzus és a Föld kapcsolata; Inkarná­ciós tévedések Jézus újra testet öltéséről; Tanítások a második eljövetelről; Álmessiások; Ember fia és Isten Fia; Az éntudat áthatása a Krisztus-impulzussal; A spirális fejlődésről; A há­romfokú beavatás lépcsőfokai, avagy a manasz, a buddhi és az átman fejlesztése; Kétszülöttek és egyszülöttek; A magvető példázata; A példabeszédekben szólásról; A hit áldásáról; A magvető példázatának kifejtése; Példabeszéd a konkolyról

Hetedik előadás – 1999. április 2.
Példabeszéd a mustármagról; Példabeszéd a kovászról; Példabeszéd az elrejtett kincsről; Az igazgyöngy példázata; A háló példázata; A példabeszédek lezárása; A négy evangélium hangsúlyos elemei, eltéréseik Jézus halálának dokumentálásában; A Golgotai Misztérium; A Szentháromság egységéről; A húsvéti események: kereszthalál, pokolra szállás, feltámadás; Karma és megváltás; Az emmauszi úton történtek; Krisztus étkezése fantomtestben; A sírjelenet a négy evangélista aspektusából; Jézus Názáretbe megy; Heródes hallomása Jézusról; Keresztelő János halála; Az első kenyérszaporítás; Jézus vízen járása

Nyolcadik előadás – 1999. május 7.
Jézus Genezáretben gyógyít; A farizeusok hagyományáról; A kánaáni asszony; Gyógyítás a hegyen; Négyezer ember megvendégelése; Jónás próféta jele; A farizeusok kovásza; Péter vallomástétele; Adalékok Máté apostol életéhez: a négy sorsforduló; Eltérések Máté és János evangéliumának tudatos szerkesztésmódjában; A Péter-ember és a Jánosember útja; A Biblia tagolása imaginatív, inspiratív és intuitív elemei szerint