Barion Pixel

Váradi Tibor: Lukács evangéliuma a szellemtudomány fényében

2500 Ft

Bölcsesség és szeretet: az ember két szárnya, amellyel az Égbe emelkedhet. A bölcsesség, amely ‘föntről’ az emberbe áramlik, és a szeretet, amely az önzetlen tettek által az emberből a világba árad.
A bölcsességben való növekedés érdekében le kell küzdenünk magunkban az anyagelvű világszemléletet, a materialista gondoilkodást, és nyitottá kell válnunk a szellemi tanítások felé. A szeretetben való gyarapodás érdekében ugyanakkor le kell küzdenünk a bennünk rejlő egoizmust, hiszen amit ma szeretetnek nevezünk, az sokszor csak kifinomodott önzés, álruhába bújtatott egoizmus. Csak tiszta lélek képes érdek nélkül szolgálni a másik embert!
Az evangéliumok a bölcsesség és a szeretet forrásai. Ez a két isteni alapelv egyesülve, egymást áthatva jelenik meg Jézus Krisztusban, mint bölcsességteljes szeretet, és mint szeretetteljes bölcsesség. Ha befogadjuk Krisztus tanításait, akkor a bölcsesség fénye kiűzi fejünkből a tudatlanságot, ha követjük a Krisztus által adott életpéldát, akkor a szeretet hője elolvasztja a szívünkben lévő haragot és gyűlöletet.

Váradi Tibor

Cikkszám: LUKACS-EVANGELIUMA Kategóriák: ,

Leírás

Tartalom

Első előadás – 2000. október 6.
A négy evangélium különböző olvasatai, megközelítési módjai; Lukács evangélista élete, sorsfordulói, beavatásai; Lukács evangéliumának tagolása, egyedi vonásai; látók és beavatottak – az Ige szemtanúi és szolgái; előző életek felidézése; az evangélium előszava; híradás Keresztelő János születéséről; Zakariás és Erzsébet kapcsolata Józseffel és Máriával; Zakariás inkarnációs lánca; Jézus Krisztus születésének hírül adása; Mária látogatása Erzsébetnél; Keresztelő János születése és körülmetélése

Második előadás – 2000. november 3.
Jézus Krisztus születése; Lukács és a buddhizmus kapcsolata; az „Úr angyala”, Widár és a „mennyei seregek”; buddhák és bódhiszattvák; bódhiszattvatípusok; a bódhiszattvaút tíz lépcsőfoka; a buddhaság és annak fokozatai; Buddha élete és kapcsolata Krisztussal; Gótama Sákjamuni világuralkodói neveltetése, kirándulása a négy kaputól; Jézus bemutatása a templomban; Simeon, az esszénus főpap és Aszita, a buddhista bölcs életének párhuzamai

Harmadik előadás – 2000. december 1.
A 12 éves Jézus a templomban; a Jézus-misztérium – a salamoni és a nátháni Jézus gyermek; Krisztus befogadásának generációs előkészítése; a Dávid-csillag szimbolikája; Jézus háromnapos templomi vizsgáztatása; az ószövetségi messiásígéretek beteljesedése; test-lélek-szellem hármassága; a buddhizmus és a kereszténység aranyszabálya; a két vallási irányzat azonosságai és eltérései; a megvilágosodás fokozatai; a szánkhja filozófia alapjai; a szenvedés misztériuma

Negyedik előadás – 2001. január 5.
Keresztelő János működése – fellépése, igehirdetése, tanításai és bebörtönzése; a jógaiskola nyolcrétű beavatási ösvénye; a niródha- és a nirvá­naállapot eléréséhez vezető tanítványi lépések; Gótama Sákjamuni, az aszkéta; Márá kísértései; Buddha megvilágosodása; a négy nemes igazság és a nemes nyolcrétű ösvény; Jézus megkeresztelkedése; a Krisztusmisztérium – az Ige testté válásának folyamata; Vízkereszt napjának ünnepi jelentősége

Ötödik előadás – 2001. február 9.
Az első tanítványok elhívása; partra szállás a tengerről; a Krisztus által hozott új beavatási út és az ellenerők két szélsőséges kísértése; Jézus kö­vetésének és a látóképesség alakulásának összefüggései; a nagy halfogás csodája; az apostoli perspektíva; a Genezáreti-tó és a Holt-tenger vidé­kének jellegzetességei; a szinoptikus evangéliumok és János apostol evangéliumának eltérései a tanítványok elhívásával kapcsolatban; Krisztus mint tanító, és a rabbinikus kor mesterei; Krisztus hallgatói és tanítvá­nyi körei; a szellemtudományi úton járó tanítvány által kiépítendő hat kapcsolat; a buddhizmus és a zoroasztrizmus összefonódása a két Jézus által; Zarathusztra magasabb testei; Keresztelő János mint a nátháni Jézus előfutára; Jézus testei; Márta és Mária – a „lenni” és a „tenni” kereszténység

Hatodik előadás – 2001. március 2.
Jézus Krisztus, a gyógyító; különbségek a gyermek Jézus és Krisztus gyó­gyításai közt; egyiptomi és görög gyógyászat; a gyógyító esszénus rend; földrajzi helyek gyógyító éteritása; a gyógyítások ideje; szombat napi gyógyítások; ellenerős szélsőségek gyógyításai a krisztusi középpel; a gyó­gyításokat megelőző és követő események sorrendisége; az ember testeihez igazodó gyógyítás jövője – tudatszinteknek megfelelő betegellátás, és a DNS-szerkezet átalakulása; eltérések a különböző kultúrkorszakok gyógyításai közt; „szép, jó és igaz” hármassága; a magvető példázata és annak magyarázata; Jakab apostol és a kard útja; Jónás jele és Salamon jele – beavatástípusok; a Krisztus által hozott új beavatás; jövendölés Jézus szenvedéséről

Hetedik előadás – 2001. április 13.
Jézus Krisztus női tanítványai; Szűz Mária élete; a szűzfoganás – szellemi nász; Mária próbái; Anyahita és Szűz Mária kapcsolata; a magyarság ősi gyökerei; szíriuszi beavatottak; Hajbodorító Mária; Jézus látomása a kereszten; Mária Magdolna életének fordulópontjai; a Szent Grál mint a keresztény beavatás szellemi vonulatának szimbóluma; a Fekete Madonna-tisztelet

Nyolcadik előadás – 2001. május 4.
Az Úrvacsora misztériuma; Jézus szenvedése az Olajfák hegyén; Jézus imája – az idő előtti halál elkerülése; Jézus elfogatása; Jézus és Pilátus; a főpapi tanács vádpontjai Jézus ellen; Jézus és Heródes; Jézus pere – luciferi és ahrimáni inkorporációk; Jézus és Barabás; Jézus megfeszítése és halála; a keresztre feszítés momentumai; a Golgotai Misztérium „titkai” szellemtudományi szempont szerint; Nagyszombat és a pokolra szállás; a Krisztussal való közösség fokozatai; Parszifál-Mani és a „Jupiter-ember”; a húsvéti események asztrológiai vonatkozásai; a kilenc pokoli szféra megváltása; Földanya-misztériumok; a pokolra szállás és a mennybemenetel mint beavatási utak; a pokolra szállás kozmikus ritmusa – áthaladás a pokoli szférákon és annak  következményei; Jézus Krisztus feltámadása; a feltámadási test jellegzetességei; a húsvéti események és a szellemtudományi áramlatok összefüggései; Jézus megjelenik az Emmauszba menő tanítványoknak; az emmauszi út mint a szellemi útra lépett ember útja