Váradi Tibor: Szellemtudomány I. rész – Az ember és a létezés titkai

3000 Ft

Az ősi tanítások szerint az ember mint szellemi lény valamikor a létezés középpontjában volt, egységben az Abszolútummal. Ebből a centrumból azonban kisodródott a létezés perifériájára, s elfelejtette, honnan jött, hová tart, és ki is ő valójában. Az egységből a kétségbe, a kettősségek világába esett. Az egységbe való visszatérés csak az egészséges ember számára lehetséges. EGÉSZ-ségünk alapja pedig a létezés minden területével való szeretetteljes harmónia és összhang: önmagunkkal és embertársainkkal, a természettel és a természetfelettivel.

A különféle vallások és szellemi áramlatok azért keletkeztek, hogy az embert visszavezessék az Ősforráshoz, a Végső Okhoz. Ennek útját-módját tanították az emberiség nagy vallásalapítói, mesterei és beavatottjai. Mivel sokfélék vagyunk, sokféle út létezik. Ezek egyike a szellemtudomány útja, amely a mai kor emberének szól, és képes őt visszavezetni az egységbe.

A könyvben kifejtésre kerülő legfőbb témák:

  • Földfejlődés és emberiségfejlődés
  • Az ember és a világ felépítése
  • Karma és reinkarnáció
  • Angyalok és ellenerők
  • Beavatás és megvilágosodás

A szellemtudomány az a megismerési út, amely a szellemi igazságok megértése, megélése és megvalósítása által elvezeti az embert valódi önmagához, belső lényegéhez, amelynek segítségével képes visszatérni az isteni teljességbe. Ennek az útnak az alapvető tanításait és gyakorlatait ismerteti e könyv.

Cikkszám: SZELLEMTUDOMANY-I Kategóriák: ,

Leírás

Részletes tartalom:

I. Bevezetés a szellemtudomány alapjaiba
A létezés középpontjába való visszatérés; A létezés négy területével való helyes kapcsolat; A szellemtudomány definíciója; A szellemi tanulás három előfeltétele; A szellemtudomány fő területei; Természettudományos és szellemtudományos megismerés; A valódi megismerés szintjei; Szellemi áramlatok (manicheizmus, rózsakeresztesség, antropozófia); A Világszellembe való visszatérés három fokozata

II. Az ember felépítése
Szellemtudományos emberkép; A fizikai test (ütközésélmény; az Én-tudat felébredése; önállóság; a táplálkozás, a légzés és a mozgás szerepe); Az étertest (életjelenségek; idő és ritmusérzék; a mirigyrendszer és az étertest kapcsolata; temperamentumok; az emlékezet; a beszéd hatása az étertestre); Az asztráltest (gondolat-, érzelem- és akaratvilág; a lelki területek egymással való helyes kapcsolata; ego és egoizmus; az álmodás); A szellem (az Én-tudatról; a szellemvilággal való kapcsolat; Bölcsesség, szabadság, szeretet; A szellemi tanulmányok és gyakorlatok fontossága); A magasabb testek kialakítása és a megistenülés folyamata; Magasabb tudatállapotok; Mikrokozmosz és makrokozmosz

III. Földfejlődés és emberiségfejlődés
A földfejlődés, mint kollektív beavatási út; Planetáris inkarnációk: A Szaturnusz-lét (alfa-állapot; tiszta lét; az áldozat szerepe a földfejlődésben; a hő elem; kozmikus tudat; az idő és a karma megjelenése; a fizikai test alapjainak létrejötte); A Nap-lét (az ajándékozó erény szerepe a földfejlődésben; fény, tér és levegő elem; az étertest alapjainak megszületése; alvó tudatállapot); Hold-lét (a lemondás szerepe a földfejlődésben; a folyékony elem és a polaritás létrejötte; a hang és a mai idegrendszer alapjának megjelenése; az asztráltest alapjainak kialakítása); A Föld-lét és főkorszakai: az apoláris, a hiperboreus, a lemúriai és az atlantiszi főkorszak; Az eurázsiai főkorszak és kultúrkorszakai; Numerika és Nulantisz; A Jupiter-, a Vénusz- és a Vulkán-lét

IV. Szellemtudományos angelológia
A kilenc angyali rend felépítése; Az angyali hierarchiák feladatai; Az ember jelenlegi testeinek kialakulása; Az angyali rendek és az ember magasabb testeinek kialakítása; Az angyali hierarchiák megnyilvánulása a létezés elemein keresztül; A bolygószférák és az angyali rendek kapcsolatai; Az alsó három angyali hierarchia felépítése; Az angyali hierarchiákkal való kapcsolat az egyes kultúrkorszakokban; Kapcsolat a védőangyallal; Angyalmeditáció; A védőangyal által az emberi lélekbe helyezett képek; Angyalok és bolygóprincípiumok; Az angyali hierarchiák szerepe a Föld kialakulásában és fejlődésében; A szabadság angyalai; Az akadályoztatás szellemei – röviden az ellenerőkről

V. Szellemtudományos karmatan
Tudatos sorsformálás; Megvilágosodás és karma; Kelet és Nyugat viszonya a karma és a reinkarnáció tanához; Karma és kegyelem; A karma működésének szintjei, karmatípusok; Szándék és karma; Konkrét példák a karma működésére; Karma és szabadság; Karmakutatás és karmaismeret; Háromnapos karmaismereti gyakorlat; Karmaoldás; Kilencnapos karmaoldó program

VI. Beavatás és előfeltételei a tudati lélek korában
A szellemi út fokozatai; Beavatástípusok; Álbeavatás és ellenbeavatás; A tér és az idő jelentősége; Beavatás régen és ma; A beavatás előfeltételei korunkban (morális fejlődés; lelki béke; szellemi tanulmányok és gyakorlatok; egészséges életmód; szabadság; kapcsolat a külső és a belső mesterrel); a Golgotai Misztérium mint kollektív beavatás (a Krisztus impulzus által előidézett változások; a Föld új szellemi Nappá válása; a megváltás mint az objektív karma átvállalása)

Cím