Barion Pixel
 • 91 perc Ízelítő a témákból: • a Szentlélek megnyilvánulásai, nevei és attribútumai a Biblia alapján • a Szentlélek mint Vigasztaló (Praklétosz), és befogadásának következményei • a Szentlélek befogadásának három fokozata • a Szent Szellem mint új igazságok tanítója korunkban • a Szent Szellem működése az időben • a Szentlélek megjelenése Pál apostol leveleiben • kérdések Pünkösd ünnepe kapcsán • a szociális szív jelentősége • a közösségi élet négyes alapja • az „egymás”-igék jelentősége a Bibliában • az egymás iránti figyelem jelentősége • egymás szeretetteli el- és befogadása • egymás vigasztalása és bátorítása • Pünkösd és az új keresztény beavatás kapcsolata
  Opciók Részletek
 • 99 perc Ízelítő a témákból:
  • Mária példaértékű élete
  • Mária szülei: Anna és Joachim
  • a szülők gyermekáldásig vezető hosszú és nehéz útja
  • Mária természetfeletti fogantatása
  • Mária rendkívüli születése és annak körülményei
  • az ószövetségi Tóbiás története mint előkép
  • Mária nevének jelentései
  • Mária és Szófia az Anya-Páholyban
  • Mária és Szófia megkülönböztetése, illetve kapcsolata
  • Mária mint az új Éva
  • a jövőbeli Szófia-misztériumok
  • az Isteni Irgalmasság Anyja
  • a „kegyelemmel teljes” jelentésrétegei
  • törvény és kegyelem
  • Mária transzcendentális szépsége
  • hála és kegyelem
  • a Kegyelem szerepe a Teremtésben és a Megváltásban
  • a Kegyelem jelentősége az ember életében
  • Mária-Szófia „Én vagyok”-mondásai
  Opciók Részletek
 • 95 perc Ízelítő a témákból: • a Golgotai Misztérium jelentősége • Nagycsütörtök legfontosabb eseményei - a lábmosás jelentősége és szimbolikája - Júdás árulása és annak háttere • Krisztus hét utolsó mondata • a hatodik mondat:„Elvégeztetett!” / „Beteljesedett!” (Jn. 19:30.) - a három fő terület, ahol Krisztus beteljesítette a küldetését – bölcsesség, szabadság, szeretet - a messiási próféciák beteljesedése - Krisztus mondásának további jelentésrétegei • emberi szó és Kozmikus Ige – Krisztus földi mondásainak kozmikus párhuzama • a hetedik mondat: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet / szellemem!” (Lk. 23:46.) - teljes önátadás az Isteni Akaratnak - az önfeláldozásról Szolovjov nyomán - a keresztény szabadság lényege - emberi akarat és Isteni Akarat • az utolsó három mondat összefüggése • az Isteni erények és a három utolsó mondat • a hét mondat üzenete
  Opciók Részletek
 • 111 perc Ízelítő a témákból: • a Vízkereszthez kapcsolódó két fontos kérdés • a szentségek jelentősége a kereszténységben • a hét keresztény szentség • vízkereszt az exoterikus kereszténységben - a keresztény keresztség jellegzetességei - keresztség a bűnbe esett ember számára - Jézus megkeresztelkedése - a Vízkereszt és a keresztre feszítés rejtett összefüggései - kapcsolódás Krisztushoz a keresztség által - az Isteni Szentháromság és a keresztelő - a keresztség néhány hatása • vízkereszt az ezoterikus kereszténységben - Keresztelő János keresztsége mint korabeli beavatás - a vízkereszt alatt átélt szellemi élmények - a Jordán-keresztelő jelentősége - Jézus 30 éves koráig megismeri az emberiség helyzetét - Jézus lelkében élő kérdés és ennek összefüggése a Jordán-keresztelővel - a vízkereszt és a tűzkereszt összehasonlítása
  Opciók Részletek
 • 72 perc Ízelítő a témákból: • az ünnepek személyessé tétele • adventi várakozás • Új Fény és Új Élet születése • Karácsony öröme • a „Nagy Félelem” és ennek leküzdése • „Nagy Öröm” a lélekben • adventi „kérdőív” • a születés ünnepe • a Világ-Ige testté lett • a gyermek Jézus első hét szava és a bennük rejlő tanítás • Karácsony a szeretet ünnepe • a Föld mint a szeretet iskolája • élet-reform Jézus hét első szava alapján
  Opciók Részletek
 • 75 perc Ízelítő a témákból:
  • Michael fő tulajdonságai, a hozzá kapcsolódó minőségek
  • Michael harca a sárkánnyal az emberben
  • az égi intelligencia és a földi intellektus közötti különbségek
  • a gondolkodás fejlődésének hét fokozata
  • Ahrimán törekvései az ember magasabb ÉN-je ellen
  • Michael és a magasabb ÉN kapcsolata
  • önazonosság és téves önazonosítások
  • az ember belső világának valódi középpontja
  • Rudolf Steiner mantrája a magasabb ÉN-ről
  • a mantra 12 sorának értelmezése
  • a kis én (ego) és a magasabb ÉN közötti különbségek
  • a magasabb ÉN-től elválasztó és vele összekötő minőségek
  • Mihály-nap aspektusai
  Opciók Részletek
 • 188 perc Ízelítő a témákból:
  • az ünnepek jelentősége
  • profán idő és szent idő
  • az évkör ünnepei és a beavatás
  • az évkör körforgása és a Föld légzése
  • a hét fő ünnep
  • a téli napforduló és a Karácsony
  • a tavaszi nap-éj egyenlőség és a Húsvét
  • a nyári napforduló és a János-nap
  • az őszi nap-éj egyenlőség és a Mihály-nap
  • a Krisztus előtti ünnepnapok és a keresztény ünnepek összefüggései
  • az ünnepek és a tudatszintek, illetve a beavatási fokozatok kapcsolata
  • az év két felének jellemzői (János-naptól Karácsonyig, illetve Karácsonytól János-napig)
  • az évszakok szellemi megközelítése
  • az évszakok és a Jelenlét Angyalai
  • az évszakok üzenete az ezoterikus kereszténységben
  • Krisztus keresése az egyes évszakokban
  • az évkör átélése Michael, Szófia és Krisztus vezetésével
  Opciók Részletek
 • 105 perc Ízelítő a témákból:
  • az ős-Pünkösd – a Szentlélek kitöltése a Bibliában • az apostoli közösség és annak Krisztus által vezetett fejlődési útja • a közösségépítés négy alapja Krisztusnál • az egyéni lét és a közösségi lét összhangba hozása • a közösségi lét tíz alapelve • a Szent Szellem mint az Igazság feltárója • a megismerés fokozatai • a Szent Szellem általi megértés • Húsvét és a Golgotai Misztérium megértése Pünkösd által • a Szent Szellem és a megismerő szeretet • önismeret a Szent Szellem által • a Szentháromság erőinek hatása három irányból az emberre • Pünkösd ünnepének főbb aspektusai
  Opciók Részletek
 • 82 perc Ízelítő a témákból:
  • a Golgotai Misztérium jelentősége
  • Krisztus hét utolsó mondata a keresztfán
  • az ötödik mondat jelentésrétegei („Szomjazom!”)
  • a Jézusnak felkínált „innivalók”
  • szomjúság a lélek szintjén – éhezni és szomjúhozni az Igazságot
  • a lelki-szellemi étvágytalanság tünetei
  • Krisztus maga az igazság – az Igazság keresése ennek tükrében
  • az Isten-kereső ember és az ember-kereső Isten
  • a szamáriai asszony története mint az ötödik mondat előképe
  • Krisztus szomjúsága és az ember szomjúsága
  • testi és lelki „dehidratáció”
  • az „Élő Víz” szimbóluma a kereszténységben
  • Krisztus mint az „Élő Víz” forrása
  • négy embertípus a lelki-szellemi szomjúság és a „víz”-hez való eljutás szempontjából
  • Krisztus szomjazásának aspektusai
  • Krisztus velünk, értünk és helyettünk szomjazik
  • a Krisztusra-szomjazás hét aspektusa
  Opciók Részletek
 • 80 perc Ízelítő a témákból: • a betlehemi csillag, ami Jézushoz vezet • a szeretet megértése • a szeretet a négyes alap fényében • a szeretet égi, isteni eredete • a szeretet humanista megközelítése • Krisztus fő üzente Istenről • az isteni szeretet léteztető ereje • önazonos és meghasonlott élet • a valódi megismerés alapjai • tökéletes megismerés a szeretet által • újdonságok Krisztus tanításában • az Isten-szeretet és az ember-szeretet viszonya Krisztusnál • a vérségi szeretettől a szellemi szeretetig • Karácsony három dimenziója
  Opciók Részletek
 • 93 perc Ízelítő a témákból: • a vízen járás csodája az evangéliumokban • a Jn. 6:20. vers értelmezése: „Ők megijedtek, de Jézus megszólalt: »Én vagyok, ne féljetek!«” • a Krisztussal és a magasabb ÉN-nel való kapcsolat jelentősége • szeretet és jelenlét • tanmese a kígyóról és a kötélről • a tudatlanság és a fény keleti és nyugati értelmezése • a „Ne félj!” megjelenései a Bibliában • II. János Pál székfoglaló beszéde és más prédikációi a „Ne féljetek!”-kel kapcsolatban • a félelmek összefüggése a bölcsességben, szabadságban és szeretetben való fejlődéssel • a szorongás mint a modern ember alapérzése • a félelmek legyőzése Istenben • a világgal és a szellemivel való kapcsolat jelentősége • a szeretetteljes kapcsolatok jelentősége • szeretet és elfogadás • az ima, a hit és a meditáció mint a félelem ellenszere • hét evangéliumi tanítás a félelmek legyőzéséről
  Opciók Részletek
 • 2014.12.20. József Attila Művelődési Központ (Bp.) 71 perc • a belső betlehemi csillag • Karácsony mint a szeretet ünnepe • a Szeretethimnusz mint a szeretet ismérveinek esszenciális összefoglalója • a szeretet három fokozatának (erósz, filia, agapé) jellemzői • „a szeretet türelmes” • „a szeretet jóságos” • „a szeretet nem irigykedik / nem féltékeny” • „a szeretet nem kérkedik” • „a szeretet nem fuvalkodik fel” • Jézus tanítása a szeretetről • a vérségi szeretettől a szellemi szeretetig
  Opciók Részletek
 • 2015.12.19. József Attila Művelődési Központ (Bp.) 82 perc Ízelítő a témákból: • a Szeretethimnusz (1Kor. 13:1–13.) jelentősége és szerzőségének kérdése • a Szeretethimnusz egy jelentős mondatának (1Kor. 13:5.) részletes elemzése ◦ „a szeretet nem viselkedik bántóan” – a szellemi diplomácia ismérvei – szeretet és igazság ◦ „a szeretet nem keresi a maga hasznát” – a haszonelvűségtől a szeretetelvűségig – az önérdektől a közérdekig ◦ „a szeretet nem gerjed haragra” – a vitáról – Rudolf Steiner a gondolkodás tiszteletéről – egy másik fordítás értelmezése: „a szeretet nem hagyja magát elkeseríteni” ◦ „a szeretet nem rója fel a rosszat” – a megbocsájtás és a pozitivitás jelentősége – az ítélkezés és a tisztelet összefüggése a magasabb megismeréssel • az agapé, vagyis az isteni szeretet jellemzői • Krisztus ajándéka az emberiségnek: az isteni szeretet megérkezése az emberbe
  Opciók Részletek
 • 2016.12.17. József Attila Művelődési Központ (Bp.) 65 perc • külső és belső Karácsony • a szeretet a „minden” • a Szeretethimnusz 7. versének (1Kor. 13:7.) részletes elemzése – „a szeretet mindent elfedez” – mások vétkeinek hordozása – a szeretet beburkoló hatása – „a szeretet mindent hisz” – a hit mint szeretetteljes bizalom – a bizalmatlanság jellemzői és hatásai – „a szeretet mindent remél” – remény mások jobbá válásában – „a szeretet mindent eltűr / elvisel” – Ki az én keresztem? – Krisztus megajándékozása – a szeretet jelentése a számunkra nehéz emberek irányában • Krisztus mint a szeretet példaképe
  Opciók Részletek
 • 2016.12.02. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 108 perc • az ember két születése • az adventi hetek és az adventi erények jelentősége • az igazságosság megközelítése Arisztotelésznél, illetve az Ó- és Újszövetségben • az igazságosság erénye a szellemtudományban • Jézus első megkísértésének összefüggése az igazságosság erényével • helytállás a nehézségek közepette – Advent első hete és a tűzpróba • Arisztotelész tanításai a bátorságról • bátorság az Ó- és Újszövetségben, illetve a szellemtudomány megközelítésében – a szellemi úton jelentkező félelmeink • Jézus harmadik megkísértése és a bátorság erényének összefüggése – Jézus válaszainak máig ható szellemi ereje • kísértések és próbák advent harmadik hetében • a négy adventi hét kapcsolata az adventi erényekkel és az ember testeivel
  Opciók Részletek
 • 2013.12.20. Testnevelési Egyetem (Bp.) 121 perc • egységből a kétségbe – az ősbukás következményei • a kegyelem megnyilvánulása a szellemi mélyponton • Jézus és Krisztus, Karácsony és Vízkereszt • az ember megistenülési folyamata • Krisztus a „Világcselekvő” • „négyes alap” - az ember harmonikus és szeretetteljes kapcsolata a négy irányban • a belső Karácsony és a belső betlehemi csillag • a belső béke jelentősége • a belső csend jelentősége • Mária és József útja Betlehembe • az istálló mint Jézus születési helyének története és szimbolikája • Jézus születésének misztériuma • Mária örök szüzessége • Jézus érkezése – ajándék az egész emberiségnek • Krisztus, aki a fényt elhozza a sötétségbe
  Opciók Részletek
 • 120 perc Ízelítő a témákból: • Krisztus küldetésének beteljesedése Nagyhéten • a zsidó és a keresztény húsvét közötti különbségek • Krisztus és az Úrvacsora • Krisztus három húsvétja – a nagyheti Úrvacsora előkészítése • az Úrvacsora értelmezése fizikai szinten - a paradicsomi ember táplálékai - az Úrvacsora szimbolikája az étkezés vonatkozásában - az ember híddá válása Ég és Föld között • az Úrvacsora értelmezése lelki szinten - a kézbe vétel szimbolikája - az áldás jelentése és jelentősége - az ember eredendő áldottsága és annak megerősítése - a megtöretés lelki aspektusai és gyakori formái - önmagunk szétosztása • az Úrvacsora értelmezése szellemi szinten - az Úrvacsora négy attribútumának párhuzamai - Úrvacsora fizikai hordozóval és anélkül - a szellemi Úrvacsora misztériuma - Michael és Szófia szerepe a szellemi Úrvacsorában - a tiszta gondolkodás és a tiszta érzésvilág jelentősége - az Úrvacsora szellemi hatásai • Krisztus mint a Föld új szelleme
  Opciók Részletek
 • 106 perc Ízelítő a témákból: • Szentháromság a kereszténységben • a Szentlélek az Ószövetségben • a „felkent”-ekre vonatkozó utasítások • a keresztség és a Szentlélek • a Szentlélek nevei és jelképei • a Szentlélek befogadása Krisztus előtt és után • keresztény újjászületés a Szellem által • a Szent Szellem befogadásának előfeltételei és néhány következménye • a kinyilatkoztatás folyamatossága a Szent Szellem által • a pünkösdi élmény és a közösség kapcsolata • a pünkösdi élményhez szükséges erények a 15. zsoltár alapján • közösségi erények • Pünkösd és az új keresztény beavatás • a pünkösdi élmény a négy felső csakra szintjén - szellemi kincseink felfedezése - megszabadulás a téves önazonosításoktól - a megismerés körének kitágulása, a szellemi világ mélyebb megértése - a Szellem által ihletett beszéd - Krisztus megismerése egyre tágabb kozmikus léptékben - a Te-élmény átélése mint a tiszta szeretet megszületésének alapja - a szív felébredése, „kőszívű” helyett „lángoló szívűvé” válni - a Krisztussal való szeretetközösség kialakulása
  Opciók Részletek
 • 112 perc Ízelítő a témákból:
  • az emberiség süllyedése és megváltása
  • a Golgotai Misztérium jelentősége
  • Krisztus hét utolsó mondata a kereszten
  • a negyedik mondás értelmezése („Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”)
  • az Isten-nélküliség átélése, ennek jelentése
  • kapcsolat a 22. zsoltárral, messiási próféciák a zsoltárban
  • az Atya válasza Krisztus kérdésére
  • az Isten-hiánytól az Isten-szeretetig
  • a János-kereszténység magyarázata erre a mondatra
  • teljes kiüresedés (kenózis) a kereszten
  • az „Istenen túli Isten” megismerése
  • kitörés a negatív spirálból, mely a bűnbeeséssel indult
  • Krisztus átéli az emberiség helyzetét
  • az Atya és a Fiú közötti szeretet-egység
  • Krisztus legemberibb pillanata a kereszten
  • Jézus keresztre feszítésének egyedisége
  • az Istenhez való visszatérés három lépése
  • megtalálni a kapcsolatot Krisztussal minden emberi szenvedésben is
  Opciók Részletek
 • 2020.11.01. Napfényes Rendezvényterem 92 perc • Mindenszentek ünnepének jelentősége • önvizsgálati kérdések Mindenszentekkor • bibliai idézetek a szentségről • Isten az, aki megszentel • híres emberek gondolatai a szentségről • a szentség tíz alapvonása - a szeretetben való növekedés - Isten mint életünk középpontja - törekvés mindenki üdvére - minden nap keresni a kapcsolatot az Égiekkel - a pillanat szentségének átélése - az Isten általi szeretettség megélése - helyes viszony a fájdalomhoz és a szenvedéshez - a saját akarat átadása Istennek - a helyes szabadság kialakítására törekvés - Hagyjuk, hogy Krisztus átformáljon!
  Opciók Részletek
 • 2020.05.30. 85 perc
  • Miben számíthatunk a Szent Szellem segítségére?
  • Hogyan kérjük a Szent Szellem eljövetelét?
  • a Szent Szellem befogadásának következményei
  • a pünkösdi élmény mint keresztény megvilágosodás
  • Pünkösd és az újfajta keresztény beavatás
  • Pünkösd mint a közösségalkotás ünnepe
  • Mi a különbség a keresztény közösség és a krisztusi közösség között?
  • a krisztusi közösség 10 aranyszabálya
  Opciók Részletek
 • 2020.04.10. 86 perc Ízelítő a témákból:
  • Jézus keresztfán elhangzott mondásainak jelentősége
  • Első mondás: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” - megbocsájtani a szenvedés közepette is - a tudatlanság és a bűn kapcsolata - az Isteni Kegyelem megszületése - az igazi megbocsájtás három eleme - saját magasabb ÉN-ünk keresztre feszítése
  • Második mondás: „Bizony mondom néked, ma velem leszel a Paradicsomban.” - a bal lator és a jobb lator viselkedése, lelkülete - Jézus válasza mint a remény szavai - a szenvedés közepette is van választása az embernek - a két lator képe mint az emberiség jövőbeli kettészakadásának profetikus szimbóluma
  • Harmadik mondás: „Asszony, íme, a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád!” - a kereszt alatt állás jelentése a keresztény beavatási úton - Krisztus és a kereszt - félelem a szenvedéstől - áldozathozatal a szeretet jegyében - János és Mária hatása egymásra és ennek gyümölcsei - a vérségi szeretet helyett a szellemi szeretet szintjére lépés
  • az első három mondás összefüggése a három isteni erénnyel
  Opciók Részletek
 • 2020.04.05. 90 perc • Virágvasárnaptól Húsvét vasárnapig – a Nagyhét belső átélésének jelentősége • a virágvasárnapi lelkület és a húsvét vasárnapi lelkület jellemzői • a Nagyhét mint ősképszerű sors-kinyilatkoztatás • rejtett összefüggések a Nagyhét eseményei és Jézus Krisztus három földi évének történései között • Virágvasárnap eseményei - a szamárcsikó története és szimbóluma - „Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” – Jézus mondásának jelentésrétegei - kő-szív és hús-szív - Szűz Mária részvétele a virágvasárnapi eseményekben - Annalia élete és halála - Jézus kemény beszéde a tanítványokhoz Virágvasárnap estéjén - az ünneplő tömeg viselkedése és valódi lelkülete • a Nagyhét mint nagy lehetőség az igazi húsvéti lelkület megszületéséhez az emberben
  Opciók Részletek
 • 2019.12.15. Csepeli Munkásotthon 95 perc • a belső Karácsony jelentőségéről • a pásztorok és a királyok fő jellemzői • próféciák a Megváltóról • a Betlehemi Csillag szimbólumának értelmezései • a belső Betlehemi Csillag • a három királyok kiléte • a királyok hármasságának jelentései • a három ajándék szimbolikája • a három király története – elindulásuk, találkozásuk és útjuk Jézushoz – találkozásuk a Szent Családdal – cselekedeteik a hazaúton – ereklyéik későbbi sorsa • a három király párhuzama a három Grál-lovaggal • a történet szimbolikus üzenetei a ma embere számára • ajándékozás egymásnak és az Égiek felé • az ember alaptermészete és életdöntése • Karácsony ünnepének üzenete
  Opciók Részletek
 • 2019.04.19.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 103 perc

  • Krisztus hét utolsó mondata a keresztfán • a hét mondat megjelenése a négy evangéliumban • „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk. 23:34.) – a megbocsájtás misztériuma – a megbocsájtás szellemtudományi aspektusai – kérdések e mondás alapján a keresztény önvizsgálathoz – Krisztus imája értünk • „Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.” (Lk. 23:43.) – Jézus Krisztus és a két lator – a két lator mint profetikus kép – a jobb lator megtérése – a két lator viszonya a kegyelemhez – változások a Köztes Létben a Golgotai Misztérium után – változások a karmában Krisztus óta – szubjektív és objektív karma – Krisztus összekötötte magát az emberiség sorsával – a helyes motiváció a jó cselekedetekre – az egész emberiség üdvének szolgálata
  Opciók Részletek
 • 2011.04.22.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 208 perc
  A kétrészes előadás csak egyben vásárolható meg.

  Húsvét misztériuma (577) 94 perc - 2011-04-22 • az emberi fejlődés útja • a Golgotai Misztérium jelentősége • Krisztus utolsó hét mondata • a megbocsátás négy területe • a valódi megbocsátás jellemzői • a megbocsátás és az áldozathozatal • a bal lator és a jobb lator hozzáállása • a két lator mint prófétai kép • a "kereszt alatt állni" állapot • a szeretet ereje és az életösztön • Szófia és Krisztus kapcsolata • a víz és a bor szimbólum összevetése • a hit, remény és szeretet kapcsolata Húsvét misztériuma (603) 114 perc - 2012-04-06 • a Húsvét jelentősége • Jézus Krisztus utolsó mondatai a kereszten • Jézus és Krisztus viszonyának megváltozása a Golgotai Misztérium során • kiüresedés mint a mindenné válás feltétele • a lelki-szellemi szomjúság az Igazságra • "az ember Isten-keresése és az Isten emberkeresése" • Krisztus által felvállalt hét fő terület • Az utolsó mondat exoterikus és ezoterikus megközelítése • az ember felelőssége a világ megváltásában • Krisztus utolsó mondatainak üzenete a mai ember számára
  Opciók Részletek
 • 2018.12.16. Csepeli Munkásotthon 86 perc • az ünnepek külső és belső aspektusa • az ünnepek személyessé tétele • a belső Karácsony misztériuma • a belső Jézus születése • a Fiú születése az Atyában • a háromszoros születés titkai • a belső Betlehemi Csillag • a csend titkai – Isten csendje a hetedik napon – a modern világ zajossága – a csend típusai – Isten és a csend – Szakítsunk időt a csendre! – a kontemplatív ima csendje – Karácsony csendje
  Opciók Részletek
 • 2018.05.17.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) perc

  • a Szent Szellem felfedi a titkokat • a „Praklétosz” jelentései • a Szent Szellem befogadásának három fokozata • a Szent Szellem mint az új igazságok tanítója • a Szent Szellem működése az idő három dimenziójában • a Szentlélek megjelenése a páli levelekben – a Szentlélek befogadásának 9 gyümölcse, ezek mélyebb aspektusai • a Szent Szellem mint a megismerő szeretet szelleme • a közösségi erényekről • Pünkösd ünnepének fő aspektusai
  Opciók Részletek
 • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 102 perc Ízelítő a témákbói:
  • az ünnepek kétféle megközelítése
  • az emberiség alászállása és megváltása
  • a lábmosás a János-evangéliumban – keresztség az ezoterikus kereszténységben – a lábmosás történetének üzenete – Lucifer és az akaratvilág – egymás lába megmosásának szimbolikája – Krisztus megmossa a lábunkat – a lábmosás belső átélése
  • az ember ideáljai – önző és önzetlen ideálok – az ideálok sorsa a halál után – Lucifer és Krisztus hatása az ideálokra – az ember három feladata az ideálokkal
  • halál és feltámadás
  Opciók Részletek
 • 2017.12.17. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 61 perc • a belső betlehemi csillag • a szeretet megismerése • a szeretet mint az ember alaptermészete • a szív szemével látni • Isten mint a megszemélyesült szeretet • az ember alapdöntései • az ember eredendő áldottsága és annak megosztása • a feltétel nélküli szeretetről • a szeretet a lélek éltetője • három embertípus a szeretet fogadása és adása alapján • önvizsgálat a halál közelében • a szeretet nem „árucikk” • a szeretet legmagasabb szintje: az agapé
  Opciók Részletek
 • 2017.05.31.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 96 perc

  • az ember mint individuális és szociális lény • az egyedül-lét és az együtt-lét jellemzői • az egyedül-lét és a közösségi lét helyes viszonya az embernél • Jézus Krisztus egyedül-léte és közösségi léte • egyedül-lét és együtt-lét Istennél • a közösségi lét három formája • a keresztény közösség és a krisztusi közösség jellemzői • Krisztus tanításai a közösségről a János-evangélium 15. fejezete alapján • a krisztusi közösség 10 alapelve
  Opciók Részletek
 • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 95 perc Ízelítő a témákból:
  • a Golgotai Misztérium jelentősége
  • megváltás a különböző szférákban Húsvét három napja során
  • a misztériumbeavatások és a húsvéti események párhuzamai és különbségei
  • a halál-erők legyőzése Krisztus által
  • a kereszténység születésének összefüggése a Feltámadással
  • a Feltámadás szemtanúi
  • a hallucináció-elmélet és a hazugság-elmélet cáfolata
  • Milyen testben jelent meg a Feltámadott?
  • a divinizáció misztériuma – mikrokozmikus ember és Makrokozmikus Ember
  • Pál apostol feltámadási teológiája (1Kor. 15. fejezet)
  • a romolhatatlan test kialakítása
  Opciók Részletek
 • 2017.01.06. Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 112 perc • Vízkereszt két legfontosabb kérdése • a szentségek jelentősége a kereszténységben • a hét keresztény szentség • Aquinói Szent Tamás a szentségekről • a vízkereszt jelentősége az exoterikus kereszténységben • keresztelkedés Jézus korában – Miért keresztelkedtek meg az emberek és miért keresztelkedett meg Jézus? • a keresztény keresztség jellegzetességei korábbi hasonló szertartásokkal összevetve • a keresztség néhány hatása • vízkereszt az ezoterikus kereszténységben – beavatás a különböző kultúrkorszakokban – a vízkereszt mint beavatás • a Keresztelő János által végzett keresztelés jelentőségéről • Jézus passiója – Jézus megismeri az emberiség spirituális helyzetét • vízkereszt és tűzkereszt – a „János-keresztelő” és a „Krisztus-keresztelő” összehasonlítása
  Opciók Részletek
 • 2016.09.03.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 230 perc

  • az év körforgása és a Föld négyütemű légzése • ünnepnapok Krisztus előtt és ezek összefüggése a keresztény ünnepekkel • Karácsony és János-nap, illetve Húsvét és Mihály-nap mint poláris párok az évkörön • a keresztény ünnepkör összefüggései az antropozofikus beavatási út fokozataival • az évszakok szellemi megközelítése • az évszakok összefüggése a misztériumi erényekkel és a jelenlét angyalaival • az évszakok üzenete az ezoterikus kereszténységben • Krisztus keresése az egyes évszakokban • a kozmikus olvasás művészete • az „év istene”, a „hónapok istenei” és a „napok istenei” a régi misztériumkultuszokban • beavatás régen és ma • az évkör átélése Michael, Szófia és Krisztus vezetésével
  Opciók Részletek
 • 2016.05.27.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 118 perc

  • egy heti ritmusú szellemi gyakorlat a szellemi út 52 alapelvével összefüggésben • az 52 szellemi alapelv kifejtése – Istenről és az ember valódi természetéről – az emberi fejlődésről – az ősbukásról és annak következményeiről – a „hamis én”-ről és az „igazi ÉN”-ről – a kegyelemről – az út-Mester-közösség hármasáról – a szellemivel való kapcsolat ápolásáról – a tudati lélek korának követelményeiről – Michaelről és Szófiáról – Krisztusról és a Golgotai Misztériumról
  Opciók Részletek
 • 2016.03.25.
  Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) 108 perc

  • az ősbukás három fő következményének megváltása Krisztus által • a Zebedeus fiai anyjának kérdése (Jn. 3:16.) és ennek értelmezése szellemtudományi szempontból • a keresztény beavatási út három fő fázisa a Krisztussal való kapcsolat vonatkozásában • a kehely útjának három fő mozzanata • a kehely tartása, kézbevétele • az Élet Kelyhével kapcsolatos kérdéseink; saját életünk kelyhe • a kehely felemelése – a koccintás és az áldomás eredete, jelentősége – Jézus Krisztus áldozatai az emberiségért – átokból áldás Krisztus áldozata révén • a kehely kiürítése – „Ki tudjátok-e inni azt a kelyhet, amit én kiiszom?” – Krisztus áldozatvállalásáról – Krisztus húsvéti kérdései felénk • az Üdvösség Kelyhének titkai • a Kehely útja Krisztushoz
  Opciók Részletek
 • 2015.05.21.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 98 perc

  • a Szentlélek megjelenése az Ószövetségben és az Újszövetségben • a Szentlélek kitöltése, vagyis az Ős-Pünkösd • a Szentlélek megnyílvánulásai a Biblia alapján, a Szentlélek nevei és szimbólumai • a Szentlélek kérésének helyes módja • a Szentlélek befogadásának előfeltételei és következményei • a „Lélek gyümölcsei” Pál apostol levele alapján • Pünkösd az ezoterikus kereszténységben • Krisztus missziója és a Pünkösd • Pünkösd mint az új keresztény beavatás ünnepe • a Golgotai Misztérium megértése a Pünkösd ünnepével összefüggésben • a Szent Szellem mint a megismerő szeretet szelleme • az emberi megistenülés (deifikáció) folyamata három egymást követő ünnep tükrében: Húsvét, Mennybemenetel, Pünkösd • az első keresztény közösség jellemzői
  Opciók Részletek
 • 2015.04.03.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 91 perc

  • a Golgotai Misztérium megértése a mai korban • a Golgotai Misztérium téves értelmezése az ószövetségi Isten-kép alapján • a Golgotai Misztérium szabadság- és szeretetalapú megközelítése • Krisztus megváltó munkája az emberiséget terhelő bűn, átok és karma tekintetében • a kézfejen és a lábfejen keresztül felvett égi és földi erők szent násza az ember szívében • Krisztus öt szent sebének misztériuma, az emberiség sebeinek gyógyítása Krisztus sebei által • az öt szent seb tisztelete, a sebekkel kapcsolatos kinyilatkoztatások • Krisztus szent sebeinek ezoterikus megközelítése • a 7 szent seb, a 7 csakra és a 7 főbűn kapcsolata • az emberi megnyilvánulások hatásai Krisztus sebeire • saját sebeink és azok rejtett értéke, a sebeinkhez való kapcsolódás útja • a sebezhetőség mint a szeretet ára • kapcsolódás Krisztushoz saját sebeink hordozása és a Krisztus sebeivel való lelki kapcsolat révén
  Opciók Részletek
 • 2014.11.22.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 116 perc

  • az adventi ünnepváró időszak kialakulásának története • advent az exoterikus kereszténységben – szokások, szimbolika • advent az ezoterikus kereszténységben – megemlékezés a Nátháni Lélek négy áldozati tettéről – az ellenerők támadásai az ember négy lénytagja ellen az emberiségfejlődés korábbi szakaszaiban – az ember testeinek megmentése a Nátháni Lélek négy áldozati tette által – a Nátháni Lélek mint Krisztus befogadója és hordozója („krisztoforosz”) – a Krisztusból fakadó gyógyító impulzus • a négy sarkalatos erény összefüggése advent négy hetével • az ellenerők támadásainak mikrokozmikus megismétlődése az adventi időszakban • a négy sarkalatos erény keresztény értelmezése, az erények társerényei • a négy erény kifejlesztése mint a karácsonyi Fény befogadásának előkészítője
  Opciók Részletek
 • 2014.04.18.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 99 perc

  • Krisztus és a halál legyőzése • A nagyhét jelentősége • Jézus Krisztus élete a szenvedés tükrében • Keresztény beavatási út és a szenvedés misztériuma • Szenvedés és szeretet • Szenvedés a buddhizmusban és a kereszténységben • Szenvedés Krisztus előtt – szenvedés Krisztus óta • Krisztus és a szenvedés • A szenvedés értéke • A szenvedésből fakadó élet-sebek • Húsvét üzenete
  Opciók Részletek
 • 2013.11.10.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 221 perc

  • hétköznap és ünnepnap • az ünnepekből fakadó inspiráció • az ünnepekből fakadó világszemléletek (pl. skolasztika és a modern természettudomány) • a Föld változásai és az elementálok • őszi és tavaszi szemlélet • nyári, illetve téli misztériumok és beavatások • a növényvilág hatása az egyes évszakokban • alvás–ébrenlét és az évszakok • szabadság és determinizmus a természetben és az embernél • a kozmikus olvasás művészete • az angyali hierarchiák és az év ritmusai – a nap, a hónap és az év vezető lényei • beavatás régen és ma • az ünnepek összefüggése a hierarchiák egymás felé hozott áldozatával • a Léleknaptár 31. heti mantrájának elemzése • az évkör átélésének fokozatai Michael, Szófia, illetve Krisztus vezetésével
  Opciók Részletek
 • 2013.10.19.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 225 perc

  • az ünnepek jelentősége, profán idő és szent idő • az évkör ünnepei és a beavatás • az év körforgása és a Föld lélegzése • Karácsony és Húsvét jelentősége, illetve János-nap és Mihály-nap üzenete • Krisztus előtti ünnepnapok és keresztény ünnepek • a Rudolf Steiner által írt Léleknaptár születése • a Léleknaptárral végzett meditációs munka gyümölcsei • rejtett összefüggések a Léleknaptár mantrái között • egymást kiegészítő ünnepek: Karácsony és János-nap, illetve Húsvét és Mihály-nap • a hét fő ünnep és az antropozófia hét beavatási fokozatának összefüggései • impulzusok János-naptól Karácsonyig és Karácsonytól János-napig • a négy évszak szellemi megközelítése • az évszakok összefüggései a misztériumi erényekkel, a Jelenlét Angyalaival és az ezoterikus kereszténység áramlataival • az évszakok üzenete az ezoterikus kereszténységben • Krisztus keresése az egyes évszakokban
  Opciók Részletek
 • Testnevelési Egyetem (Bp.) 102 perc Ízelítő a témákból:
  • Ősbukás és megváltás
  • A krisztusi testetöltés célja
  • A fordulópont: a Golgotai Misztérium
  • Húsvét a zsidó hagyományban
  • Krisztus és az úrvacsora
  • Az úrvacsora az evangéliumokban
  • Az úrvacsora értelmezése testi szinten
  • Az úrvacsora értelmezése lelki szinten: – „kézbe vétel” – megáldás – megtöretés – szétosztás
  • Az úrvacsora értelmezése szellemi szinten
  • Jézus és Mária találkozása az úrvacsora előtt
  • Az úrvacsorán megjelenő szimbólumok kapcsolata az ember testeivel és az elemekkel
  • Krisztus mint a Föld új szelleme
  Opciók Részletek
 • 2012.12.14.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 90 perc

  • Karácsony, Húsvét és Pünkösd • a Karácsonyi Gyűlés és az Alapkő-letétel • a pásztor- és a királyi-út jellemzői, megújítása, égi mentorai • a Karácsony egyik üzenete • Mária foganásának különlegessége • a foganás szellemtudományos szempontból • a szűzfogantatás fizikai és lelki szintje • Mária és Szófia kapcsolata • a lelki anyaság fogalma, jellemzői • a hit és a tett viszonya • lelki abortusz és lelki lombikbébi • Karácsony hét fő aspektusa
  Opciók Részletek
 • 2012.04.06.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 114 perc
  Ez az előadás egy kétrészes előadás része. A két rész csak egyben megvásárolható.
  Ez az előadás csak a 577-es előadással együtt vásárolható meg! (A webáruházban 577603-os sorszámmal található meg.)

  • a Húsvét jelentősége • Jézus Krisztus utolsó mondatai a kereszten • Jézus és Krisztus viszonyának megváltozása a Golgotai Misztérium során • kiüresedés mint a mindenné válás feltétele • a lelki-szellemi szomjúság az Igazságra • "az ember Isten-keresése és az Isten emberkeresése" • Krisztus által felvállalt hét fő terület • Az utolsó mondat exoterikus és ezoterikus megközelítése • az ember felelőssége a világ megváltásában • Krisztus utolsó mondatainak üzenete a mai ember számára
  Részletek
 • 2011.12.17.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 103 perc

  • exoterikus és ezoterikus kereszténység • ellenerők támadásai az ember testei ellen • a Nátháni lélek áldozati tettei • a Nátháni lélek negyedik tette: a testetöltés • a hétköznapi és a kozmikus emlékezet • az ádámi bűn következményei • az Alapkő meditáció és az ünnepek kapcsolata • Karácsony üzenete: "Az Atyából születtünk." • Karácsony, a szeretet ünnepe • a felejtés és az emlékezés kelyhe • a belső Karácsony imaginációs képe • a bölcsesség, ami az Énhez vezet
  Opciók Részletek
 • 2011.04.22.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 94 perc
  Ez az előadás egy kétrészes előadás része. A két rész csak egyben megvásárolható.
  Ez az előadás csak a 603-as előadással együtt vásárolható meg! (A webáruházban 577603-os sorszámmal található meg.)

  • az emberi fejlődés útja • a Golgotai Misztérium jelentősége • Krisztus utolsó hét mondata • a megbocsátás négy területe • a valódi megbocsátás jellemzői • a megbocsátás és az áldozathozatal • a bal lator és a jobb lator hozzáállása • a két lator mint prófétai kép • a "kereszt alatt állni" állapot • a szeretet ereje és az életösztön • Szófia és Krisztus kapcsolata • a víz és a bor szimbólum összevetése • a hit, remény és szeretet kapcsolata
  Részletek
 • 2010.12.18.
  József Attila Művelődési Központ (Bp.) 80 perc

  • a létezés titkai és a beavatottak • a beavatásra alkalmas időpontok és az ünnepek keletkezésének kapcsolata • az ünnepek elsődleges célja • kozmikus olvasás a természetben • a négy évszak által megélhető titkok • az éjféli nap látása télen • a Karácsony lényege: a fény születése • a mai ember viszonya a fényhez és a sötétséghez • a bennünk élő Betlehemi Csillag • a Karácsony Misztériumához vezető minőségek: a Fény, az Öröm, a Béke, a Csend és a Szeretet • a Szeretet három dimenziója
  Opciók Részletek
 • 2010.05.20.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 90 perc

  • a Szent Szellem helye a Szentháromságban • a Szent Szellem jellemzői • a Szent Szellem és az új kinyilatkoztatás • a szívben megélt Igazság jelentősége • a Szeretet és a Bölcsesség kapcsolata • a megismerő Szeretet hatásai • a megismeréshez való hozzáállások • a spirituális önismeret jellemzői • Húsvét és Pünkösd kapcsolata • a pünkösdi élmény folyamata a keresztény beavatási úton • "Az Atyából születtünk, Krisztusban halunk meg, és a Szent Szellem által támadunk fel" mantra értelmezése pünkösd fényében
  Opciók Részletek
 • 2010.04.02.
  Testnevelési Egyetem (Bp.) 97 perc

  • a kereszténység két irányzata • a világhoz való általános hozzáállás • az odaadás és a tisztelet jelentősége • a tevékeny Isteni Akarat felfedezése • a Világ-titok lényege • a magasabb Én jelentősége a fejlődésben • az ellenerők célja az Én-tudattal • az Én-titok lényege • az agapé átélése régen és ma • Krisztus szerepe az Én megmentésében • a lényeg és a létezés kettőssége • az önazonosság és az önmeghasonlás • emberi sajátosság: a bűnre való lehetőség • a Húsvéti örömhír • Bodza Klára: Húsvéti ének
  Opciók Részletek

Cím

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében:

Önismereti tanfolyamok

Lelkiség, önismeret

A tanfolyamot 2 változatban is rendszeresen meghirdetjük (hétvégi és hétköznap esti).
A Sajátmese a lélek számára olyan éltető erők forrása, mint a test számára a finom és egészséges táplálék. A lélek ugyanúgy éhezi a mesét, mint a test az ételt.

FESTŐI KÖRNYEZETBEN, A PILISBEN!
Szeretettel várjuk az egészséges életmód iránt érdeklődőket és a testi-lelki megújulásra vágyókat egy szakemberek által vezetett ötnapos böjttáborba! A tábor során a közös böjtölés mellett testmozgás, művészeti foglalkozások és az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások teszik tartalmassá a programot.

Önismereti tanfolyamok

Művészet, kreativitás

Szeretsz alkotni, de inkább társaságban tennéd, mintsem egyedül? Közös élmény-alkotásra hívunk, melyen látványos képeket készíthetsz előképzettség nélkül is!

Képeink témáját a keresztény ünnepkör inspirálja, az év kiemelt napjaiból merítünk ihletet az alkotásainkhoz. Ha te is szeretnél hasonló témákban festeni, akkor várunk szeretettel 3 órás festőestjeinkre a belvárosban!

Mélyítsd el a tudásodat a festészetben. Itt megismerkedhetsz a festészettel, tanulhatsz, fejlődhetsz, önbizalomra tehetsz szert és mindezt örömmel, közösen! Minden csütörtökön délelőtt 9-12-ig, hozhatod a kedvenc festményedet, vagy választhatsz az általunk kínált festmények közül.

Ha szeretnéd meglepni szerettedet az ő vagy a saját portréddal, vagy csak egyszerűen érdekel, hogyan kell portrét festeni, akkor várunk szeretettel 2 alkalmas workshopunkra. Nálunk megtanulhatod a portréfestés alapjait és megfesthetsz egy általad kiválasztott arcképet.

Mi a titka a katedrálisok gyönyörű ablakainak? Hogyan készíts te is lélegzetelállító mintákat? Ez a különleges, Szakrális Geometria workshopunk betekintést nyújt a mandalák lenyűgöző világába. Tudomány • Művészet • Spiritualitás

Lenyűgöznek a piramisok? • Érdekelnek az ősi szimbólumok összefüggései? • Szívesen elmélyülnél érdekes szerkesztésekben? • Különleges testeket építenél? • Milyen titkokat rejt egy egyszerű forma? • Hogyan fedezhető fel a geometria titkos nyelvezete? • Mi a jelentősége egy alakzatnak?
Szimbólumokról és jelentésükről különleges megközelítésben

Önismereti tanfolyamok

Spiritualitás

Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése

Ízelítő a témákból:
Az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • a köztes lét eseményei • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás

Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael-impulzus • az 52 szellemi alapelv • a közteslét eseményei • a Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás • damaszkuszi élmény

A szellemtudományi haladó tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már elvégezték Az ember és a létezés titkai – bevezetés a szellemtudományba alaptanfolyamot, illetve azoknak, akik már rendelkeznek az alapvető szellemtudományos ismeretekkel.

Lélektől lélekig tudásanyag